Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

12 czerwca 2018

NR 93 (Czerwiec 2018)

Dokumentacja rekrutacyjna
czyli o czym warto pamiętać przy podpisywaniu umów

0 247

Przygotowywanie się do nowego roku szkolnego zazwyczaj wiąże się z opracowywaniem licznej dokumentacji, której zbieranie rozpoczyna się na etapie postępowania rekrutacyjnego. Część warto mieć opracowaną i uzgodnioną z rodzicami jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, natomiast niektóre zagadnienia należałoby odłożyć na nowy rok szkolny.

Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej

Publiczne przedszkola, do których wpłynęły wnioski rekrutacyjne jako do placówek pierwszego wyboru, są w posiadaniu tych wniosków wraz z załącznikami. Na etapie składania wniosków rekrutacyjnych od rodziców kandydatów na przedszkolaków są zbierane w formularzach dane personalne i adresowe dzieci i rodziców oraz dane kontaktowe. Rodzice zainteresowani wykazaniem spełniania kryteriów rekrutacyjnych, w zależności od sytuacji danej rodziny i dziecka, mogą przedstawić także następujące dokumenty:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
 • orzeczenie o niepełnosprawności (w tym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód bądź separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, 
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, w tym oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący ustanowił obowiązywanie kryterium dochodowego (art. 150 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59). 

Uzyskanie oświadczeń rodziców przed rozpoczęciem zajęć może pomóc  w lepszym zaplanowaniu dla danego dziecka opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, zasięgnięciu fachowej wiedzy o możliwości zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki lub znalezieniu odpowiedniej kadry.

Na etapie prowadzenia naboru publiczne przedszkole – ze względu na ochronę danych osobowych – nie jest uprawnione do pobierania od rodziców większej ilości informacji oraz dokumentacji i nie zawiera z rodzicem żadnych umów. Ewentualnie organ prowadzący może wymagać złożenia przez rodzica oświadczenia o potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do przedszkola po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do obowiązków przedszkola należy również przechowywanie dokumentacji zgromadzonej w związku z naborem – przez okres nauki dziecka w przedszkolu, a w odniesieniu do nieprzyjętych dzieci – przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (art. 160 PO).

Z kolei niepubliczne przedszkola prowadzą rekrutację, w tym gromadzą wnioski i załączniki lub ewentualnie także inną dokumentację na zasadach określonych w ich statutach (art. 172 ust. 2 pkt 7 PO). Powinny również określić zasady postępowania z dokumentacją rekrutacyjną po zakończeniu naboru, w tym mogą wzorować się na art. 160 PO.

Umowy o edukację w przedszkolach niepublicznych

Placówka niepubliczna dla celów dowodowych może zawrzeć z rodzicem pisemną umowę, która powinna na tyle szczegółowo określić wzajemne obowiązki i prawa stron, że zminimalizuje ryzyko ewentualnych sporów co do oczekiwań stron w zakresie jej realizacji. Umowa powinna objąć:

 • oznaczenie stron – osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole oraz przynajmniej jednego rodzica ucznia, ich ewentualnych przedstawicieli lub pełnomocników,
 • oznaczenie daty zawarcia umowy oraz wskazanie początku jej obowiązywania, który może być inny niż sam moment zawarcia umowy – w razie braku terminu wejścia w życie umowy obowiązuje ona od chwili złożenia oświadczeń woli przez strony (daty zawarcia umowy),
 • oznaczenie miejsca zawarcia umowy, które może być istotne z punktu widzenia miejsca wykonywania świadczeń przez przedszkole,
 • przedmiot umowy i obowiązki stron – tzw. istotne postanowienia umowy; są to takie postanowienia, które dotyczą jej najważniejszych kwestii w stosunku obligacyjnym stron, powinny być zatem opisane wyczerpująco i możliwie dokładnie, np. strony umawiają się na świadczenie usług edukacyjny...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy