Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

12 czerwca 2018

NR 93 (Czerwiec 2018)

Dokumentacja rekrutacyjna
czyli o czym warto pamiętać przy podpisywaniu umów

414

Przygotowywanie się do nowego roku szkolnego zazwyczaj wiąże się z opracowywaniem licznej dokumentacji, której zbieranie rozpoczyna się na etapie postępowania rekrutacyjnego. Część warto mieć opracowaną i uzgodnioną z rodzicami jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, natomiast niektóre zagadnienia należałoby odłożyć na nowy rok szkolny.

Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej

Publiczne przedszkola, do których wpłynęły wnioski rekrutacyjne jako do placówek pierwszego wyboru, są w posiadaniu tych wniosków wraz z załącznikami. Na etapie składania wniosków rekrutacyjnych od rodziców kandydatów na przedszkolaków są zbierane w formularzach dane personalne i adresowe dzieci i rodziców oraz dane kontaktowe. Rodzice zainteresowani wykazaniem spełniania kryteriów rekrutacyjnych, w zależności od sytuacji danej rodziny i dziecka, mogą przedstawić także następujące dokumenty:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
 • orzeczenie o niepełnosprawności (w tym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód bądź separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, 
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, w tym oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący ustanowił obowiązywanie kryterium dochodowego (art. 150 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59). 

Uzyskanie oświadczeń rodziców przed rozpoczęciem zajęć może pomóc  w lepszym zaplanowaniu dla danego dziecka opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, zasięgnięciu fachowej wiedzy o możliwości zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki lub znalezieniu odpowiedniej kadry.

Na etapie prowadzenia naboru publiczne przedszkole – ze względu na ochronę danych osobowych – nie jest uprawnione do pobierania od rodziców większej ilości informacji oraz dokumentacji i nie zawiera z rodzicem żadnych umów. Ewentualnie organ prowadzący może wymagać złożenia przez rodzica oświadczenia o potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do przedszkola po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do obowiązków przedszkola należy również przechowywanie dokumentacji zgromadzonej w związku z naborem – przez okres nauki dziecka w przedszkolu, a w odniesieniu do nieprzyjętych dzieci – przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem (art. 160 PO).

Z kolei niepubliczne przedszkola prowadzą rekrutację, w tym gromadzą wnioski i załączniki lub ewentualnie także inną dokumentację na zasadach określonych w ich statutach (art. 172 ust. 2 pkt 7 PO). Powinny również określić zasady postępowania z dokumentacją rekrutacyjną po zakończeniu naboru, w tym mogą wzorować się na art. 160 PO.

Umowy o edukację w przedszkolach niepublicznych

Placówka niepubliczna dla celów dowodowych może zawrzeć z rodzicem pisemną umowę, która powinna na tyle szczegółowo określić wzajemne obowiązki i prawa stron, że zminimalizuje ryzyko ewentualnych sporów co do oczekiwań stron w zakresie jej realizacji. Umowa powinna objąć:

 • oznaczenie stron – osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole oraz przynajmniej jednego rodzica ucznia, ich ewentualnych przedstawicieli lub pełnomocników,
 • oznaczenie daty zawarcia umowy oraz wskazanie początku jej obowiązywania, który może być inny niż sam moment zawarcia umowy – w razie braku terminu wejścia w życie umowy obowiązuje ona od chwili złożenia oświadczeń woli przez strony (daty zawarcia umowy),
 • oznaczenie miejsca zawarcia umowy, które może być istotne z punktu widzenia miejsca wykonywania świadczeń przez przedszkole,
 • przedmiot umowy i obowiązki stron – tzw. istotne postanowienia umowy; są to takie postanowienia, które dotyczą jej najważniejszych kwestii w stosunku obligacyjnym stron, powinny być zatem opisane wyczerpująco i możliwie dokładnie, np. strony umawiają się na świadczenie usług edukacyjnych oraz wskazują, co jest przedmiotem umowy – etap edukacyjny wychowania przedszkolnego, zakres świadczonych usług, do czego zobowiązuje się organ prowadzący lub przedszkole itp. Istotne jest również określenie świadczeń finansowych rodziców (np. wpisowe, czesne), ich wysokości, sposobu i terminu regulowania, warto także sprecyzować, jakie usługi są objęte albo nie są objęte opłatami oraz czy rodzice będą ponosili opłaty ustalane na odrębnych zasadach za inne świadczenia,
 • podpisy stron – jeśli umowa zostaje zawarta na piśmie.

Ewentualnie w umowie można ująć:

 • termin obowiązywania umowy – np. na okres roku szkolnego, do czasu zakończenia edukacji przedszkolnej,
 • tryb rozwiązania umowy – za wypowiedzeniem (i z zachowaniem jakiego okresu), bez wypowiedzenia, w jakich przypadkach poszczególne tryby mają zastosowanie,
 • zastrzeżenie pisemnej formy zmiany umowy pod rygorem nieważności,
 • podpisy stron – jeśli umowa zostaje zawarta na piśmie.

Dodatkowe informacje o dziecku

Na podstawie art. 155 PO w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez siebie za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Takie informacje są przekazywane przez rodzica na zasadzie dobrowolności, nawet gdy na pierwszy rzut oka można sądzić, że dziecko ma problemy, np. zdrowotne, ponieważ dyrektorzy nie zostali wyposażeni przez ustawodawcę w narzędzie pozwalające im zobowiązać rodzica do podania wiadomości o zdrowiu dziecka. Warto starać się je uzyskać w formie pisemnego oświadczenia, a jeśli rodzic wyrazi taką wolę – pobrać zalecenia lekarskie lub inne specjalistyczne wytyczne. Rodzic powinien zawrzeć w oświadczeniu także wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych przez przedszkole, ponieważ informacje o zdrowiu są zaliczane do szczególnych danych osobowych na gruncie RODO, natomiast jej wyrażenie podkreśli dobrowolność przekazana informacji o dziecku. Analogicznie powinny postępować niepubliczne placówki.

Uzyskanie oświadczeń rodziców przed rozpoczęciem zajęć może pomóc w lepszym zaplanowaniu dla danego dziecka opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, zasięgnięciu fachowej wiedzy o możliwości zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki lub znalezieniu odpowiedniej kadry.

Regulacje dotyczące dodatkowych świadczeń

W publicznych przedszkolach podpisanie z rodzicami umów dotyczących korzystania z wyżywienia lub dodatkowych zajęć, z racji przesądzenia ich publ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy