Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor pod nadzorem

11 kwietnia 2018

NR 90 (Marzec 2018)

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2018/2019

325

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza kontrolować proces rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli. Zapewne ma to związek z wprowadzeniem już od 1 września 2017 r. prawa dzieci trzyletnich do edukacji przedszkolnej. Nowelizacja prawa oświatowego nałożyła na gminy obowiązek zapewnienia miejsca wychowania przedszkolnego każdemu dziecku w wieku przedszkolnym.

Wiek przedszkolny został określony w art. 14 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 35), gdzie prawo do edukacji w przedszkolu zyskały ponownie sześciolatki. Dolna granica wieku przedszkolnego była systematycznie obniżana, co w konsekwencji ostatecznie od 1 września roku szkolnego 2017/2018 daje prawo wszystkim dzieciom w wieku trzech/pięciu lat do przedszkola, a sześciolatki mają oczywiście obowiązek uczęszczania do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole – o ile rodzice nie zdecydowali, by posłać ich do klasy pierwszej. Obecnie przepisy te są uregulowane w art. 31 ust. 1–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949, 2203). Do miejsc wychowania przedszkolnego mogą uczęszczać także dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia, jednak warunkiem jest dysponowanie przez publiczną placówkę wolnymi miejscami. 

POLECAMY

Z ustawy o systemie oświaty wykreślono rozdział 2a i od 26 stycznia 2017 r. obowiązuje rozdział 6 w ustawie Prawo oświatowe o takim samym tytule – Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek. Oznacza to, że od ponad roku nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego jest uregulowany w trzech aktach prawnych:

  1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – zapisy przejściowe dotyczące roku szkolnego 2017/2018;
  2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (w rozdz. 6 w art. 130–131, 149–150, 152–161 znajdują się uregulowania obowiązujące rekrutację dzieci przedszkolnych w okresie przejściowym oraz po zakończeniu zmian w systemie polskiej oświaty; 
  3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610).

Każda gmina ma prawo ustalić dodatkowe kryteria naboru,  które mogą być podyktowane lokalnymi potrzebami społecznymi. 

W ciągu ostatniego roku nie nastąpiły żadne zmiany w tych regulacjach prawnych, co oznacza, że rekrutacja w obecnym roku szkolnym będzie przebiegała na podstawie tych samych zapisów ustaw i rozporządzenia. Mogą jednak zdarzyć się zmiany na szczeblu postanowień danej gminy, należy więc postępować według wytycznych, które dana gmina opracowała na ten rok szkolny. 

Rekrutacja do przedszkoli publicznych odbywa się według kryteriów określonych w ustawie, które mają kluczowe znaczenie we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola publicznego zostanie przyjęte:

  1. dziecko z rodziny wielodzietnej,
  2. dziecko z niepełnosprawnością,
  3. dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  4. dziecko, które jest wychowywane przez tylko jednego rodzica,
  5. dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Każda gmina ma prawo ustalić dodatkowe kryteria naboru, które mogą być podyktowane lokalnymi potrzebami społecznymi. Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, gmina może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą. Na tym etapie decyduje dany samorząd; kluczowe może być np. miejsce zamieszkania, zatrudnienie rodziców, rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub kryterium dochodowe.

Dokładne wytyczne dotyczące rekrutacji zawierają się w rozporządzeniu, zwłaszcza skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe, oraz tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Rekrutacja dotyczy dzieci, które będą uczęszczały do placówek po raz pierwszy. Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą złożyć jedynie deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Procedura rekrutacji przebiega w różny sposób, najczęściej do placówek publicznych prowadzony jest nabór elektroniczny. Rodzice chcący zapisać dziecko do przedszkola często nie wiedzą, że obowiązuje elektroniczny system rekrutacji, i zgłaszają się wprost do danej placówki. Jeśli wizyta jest w okresie naboru elektronicznego, czyli najczęściej na przełomie marca i kwietnia, to obowiązkiem dyrektora jest udzielenie rodzicowi odpowiednich wyjaśnień i właściwe pokierowanie. Problem może pojawić się w momencie niedochowania przez rodziców określonych terminów. Najczęstszym problemem jest brak miejsc z powodu przyjęcia w wyniku rekrutacji odpowiedniej liczby dzieci na nowy rok szkolny. Trudno wytłumaczyć rodzicom, że procedura naboru już się zakończyła, a zgodnie z prawem rodzic może dokonać wyboru placówki, która jego zdaniem jest dla dziecka najbardziej odpowiednia, i nie musi go interesować, że nie ma miejsc w wybranym przedszkolu. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 70 stanowi: „Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne”, co według interpretacji prawnych oznacza, że rodzice mają prawo do wyboru szkoły i przedszkola, które ich zdaniem najlepiej sprostają potrzebom ich dziecka. Dyrektor musi więc mieć dobrze opracowaną politykę rekrutacji, a w szczególności procedurę odwoławczą. 

Co zrobić, jeśli nie mamy już wolnych miejsc w przedszkolu?

Jeżeli dziecko nie dostało się do przedszkola, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, o ile jest jeszcze na to czas. Jeśli rodzic zgłosił się w czasie, kiedy istnieje możliwość rekrutacji uzupełniającej, problem zapewne zostanie rozwiązany, ponieważ jeśli rejestracja odbywała się internetowo, rekrutacja uzupełniająca prawdopodobnie będzie przebiegać w ten sam sposób. W przypadku gdy w danej gminie nie było rejestracji internetowej, należy poinformować rodzica, że na stronie WWW urzędu lub gminy będą informacje o tym, gdzie jeszcze są wolne miejsca i kiedy rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca lub w jaki sposób należy dokonać zapisu po terminie rekrutacji. To gmina musi wskazać w swoim obrębie przedszkole, do którego zostanie przyjęte dziecko, oczywiście wskaże przedszkole, w którym są jeszcze wolne miejsca. 

Jak postąpić, jeśli nie ma miejsc w żadnym publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w szkole? 

Na szczęście nie jest to zmartwienie dyrektora, ale gminy. Obowiązkiem dyrektora jest poinformować gminę, że nie możemy przyjąć dziec...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy