Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ewaluacja: Wymaganie 5
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Artykuły z czasopisma | 11 kwietnia 2018 | NR 90
739

Zgodnie z charakterystyką wymagania w przedszkolu należy rozpoznawać możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka, a informacje z przeprowadzonego rozpoznania wykorzystywać w działaniach edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zajęcia specjalistyczne powinny odpowiadać rozpoznanym potrzebom każdego dziecka. Prowadzone w tym zakresie działania mają skutkować dobrą opinią rodziców o otrzymywanym w przedszkolu wsparciu w odniesieniu do potrzeb ich dzieci.

Jakie mogą być cele ewaluacji tego wymagania?

Cele ewaluacji tego wymagania powinny dotyczyć pozyskania wszelkich informacji w zakresie rozpoznawania możliwości psychofizycznych i potrzeb każdego dziecka. Należy też pozyskać informacje o sytuacji społecznej każdego dziecka. Określając cele tego wymagania, należy mieć na uwadze zastosowanie pozyskanych informacji do organizacji wsparcia i zaspokajania potrzeb każdego dziecka. Efektem rozpoznania sytuacji rozwojowej i społecznej dzieci powinna być organizacja odpowiednich zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych. Niezwykle ważnym aspektem celów ewaluacji tego wymagania jest uzyskanie dobrej opinii rodziców o pracy przedszkola w tym zakresie. Wskazują na to zapisy w charakterystyce wymagania. 

POLECAMY

Przykładowe cele ewaluacji: 

 1. Pozyskanie informacji o sposobach rozpoznawania możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dzieci. 
 2. Pozyskanie informacji o sposobach rozpoznawania sytuacji społecznej każdego dziecka.
 3. Zastosowanie pozyskanych informacji dotyczących rozpoznania możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dzieci w działaniach edukacyjnych.
 4. Zastosowanie pozyskanych informacji dotyczących sytuacji społecznej każdego dziecka w działaniach edukacyjnych.
 5. Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zajęć specjalistycznych odpowiednio do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka.
 6. Zbadanie opinii rodziców na temat organizacji wsparcia dzieci w rozwoju zgodnie z ich potrzebami. 

Jakie pytania badawcze należy określić? 

Konstruowanie pytań badawczych ma znaczenie kluczowe, gdyż ukierunkowuje pozyskanie informacji na wszelkie działania podejmowane w realizacji wymagania. Pytania badawcze mają charakter ogólny, natomiast pytania kluczowe są szczegółowe i dotyczą czynności, jakie ktoś ma wykonać 
w związku z realizacją wymagania. 

Przykładowe pytania badawcze:

 1.  W jaki sposób w przedszkolu rozpoznaje się możliwości, potrzeby rozwojowe każdego dziecka? Co o tym świadczy?
 2. W jaki sposób w przedszkolu rozpoznaje się sytuację społeczną każdego dziecka? Co o tym świadczy? 
 3. Jakiego rodzaju zajęcia realizowane są w przedszkolu na podstawie wyników rozpoznania potrzeb każdego dziecka? Co świadczy o tym, że zajęcia te są adekwatne do potrzeb dzieci?
 4. Jaka jest efektywność udzielanego dzieciom wsparcia?

Przykładowe pytania kluczowe: 

 1. Ile dzieci zostało rozpoznanych jako potrzebujące wsparcia z powodu niepełnosprawności (orzeczenia do kształcenia specjalnego)? 
 2. Ile dzieci zostało rozpoznanych jako potrzebujące wsparcia z powodu specyficznych trudności rozwojowych (opinie o udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozpoznanie nauczyciela/specjalisty)?
 3. Ile dzieci zostało rozpoznanych jako potrzebujące wczesnego wspomagania rozwoju (opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju)?
 4. Jak nauczyciele/specjaliści rozpoznają indywidualne potrzeby, możliwości, sytuację społeczną każdego dziecka?
 5. Jakie dokumenty świadczą o rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych i potrzeb dzieci?
 6. Jakie sposoby indywidualizowania pracy z dziećmi stosują nauczyciele i specjaliści podczas zajęć? 
 7. Jaką grupę dzieci obejmuje nauczyciel indywidualizacją pracy w czasie prowadzonych zajęć?
 8. Jakimi sposobami nauczyciele i specjaliści mierzą efektywności udzielanego dzieciom wsparcia?
 9. W jaki sposób nauczyciele wykorzystują w bieżącej pracy (do indywidualizacji pracy) informacje z przeprowadzonego rozpoznania potrzeb dzieci? 
 10. Jakie formy zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zorganizowano w przedszkolu na podstawie przeprowadzonej diagnozy rozwojowej dzieci lub posiadanych dokumentów (orzeczenia, opinie)?
 11. W jakim stopniu zajęcia realizowane dodatkowo (zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne, rozwijające uzdolnienia i inne) w przedszkolu są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci? 

Każdemu działaniu powinien towarzyszyć cel, czyli coś, do czego chcemy dążyć, co chcemy uzyskać, osiągnąć, zdobyć, ulepszyć, poprawić itd. Wiele placówek wyznacza sobie jakąś misję, ma wizję działania z wyznaczonymi kryteriami sukcesu. Sukcesem w tym wymaganiu będzie osiągnięcie stanu, w którym każde dziecko otrzyma odpowiednie do jego potrzeb wsparcie, co oczywiście powinno skutkować dobrą opinią rodziców i postrzeganiem przedszkola w środowisku jako placówki przyjaznej dzieciom. 

Przykładowe kryteria sukcesu:

 1.  Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poziomie zapewniającym każdemu dziecku harmonijny rozwój.
 2. Rodzice są zadowoleni z pracy nauczycieli i specjalistów, ponieważ mają pewność, że przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do harmonijnego rozwoju. 
 3. Nauczyciele mają kompetencje do udzielania każdemu dziecku odpowiedniego wsparcia w rozwoju.
 4. Dyrektor organizuje warunki udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poziome gwarantującym każdemu dziecku optymalny rozwój.
 5. Przedszkole ma nowoczesną bazę dydaktyczną pozwalającą organizować wsparcie dzieci w rozwoju na najwyższym poziomie.
 6. Przedszkole jest postrzegane w środowisku lokalnym jako miejsce najlepszego kształcenia, opieki i wychowania dzieci. 

Ewaluacja powinna przebiegać w sposób zorganizowany. Najczęściej określa się plan ewaluacji, niekiedy poprzedzony projektem ewaluacyjnym. Powszechną praktyką jest powołanie zespołu ewaluacyjnego, wyznaczenie jego przewodniczącego, który będzie czuwał nad sprawną realizacją planu ewaluacji. Zwykle określa się metody pozyskania informacji i harmonogram realizacji poszczególnych zadań oraz wyznacza osoby odpowiedzialne. Ważnym elementem jest określenie źródeł informacji oraz narzędzi, 
za pomocą których te informacje będą zbierane. 

Przykładowa organizacja ewaluacji

Badania zostaną przeprowadzone w okresie od  ..........................r.  do ................................r. przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: ........................................................................................................................................................................
   
I Metody pozyskania informacji:

 • analiza dokumentów,
 • ankiety dla nauczycieli,
 • wywiad grupowy z nauczycielami,
 • wywiad z dyrektorem przedszkola,
 • sprawozdania zespołów zadaniowych,
 • sprawozdania koordynatorów kółek zainteresowań,
 • sprawozdania prowadzących zajęcia dodatkowe,
 • obserwacja.

II Źródła informacji: 

 • dokumentacja przedszkola: protokoły RP, dzienniki zajęć, dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze obserwacji dzieci, plany pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze, arkusze obserwacji rozwoju dzieci, opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • rodzice, nauczyciele, specjaliści, dzieci.

III Harmonogram działań w zakresie ewaluacji wewnętrznej

Zadania/czynności do wykonania

Termin realizacji Odpowiedzialni Metody, narzędzia, środki
Spotkanie z dyrektorem przedszkola – określenie przedmiotu ewaluacji wewnętrznej, kryteriów, pytań kluczowych, wskazanie metod i próby badawczej  ................................................ dyrekt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy