Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor pod nadzorem

11 kwietnia 2018

NR 90 (Marzec 2018)

Plan ewaluacji
Wymaganie 3. Dzieci są aktywne

 1. Charakterystyka wymagania:
  Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. Dzieci są wdrażane do samodzielności.
 2. Cele ewaluacji: 
  1. dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą;
  2. nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności; 
  3. dzieci są wdrażane do samodzielności;
  4. dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju; 
  5. dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. 
 3. Pytania badawcze:
  1. Czy dzieci są aktywne podczas zajęć?
  2. Co wpływa na aktywność i zainteresowanie dzieci podczas zajęć? 
  3. Czy nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy?
  4. Jakie formy aktywności wpływają na samodzielność dzieci?
  5. Czy dzieci mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań?
  6. Czy dzieci aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej?
 4. Pytania kluczowe:
  1. Czy nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności?
  2. Czy dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą?
  3. Jakie działania nauczycieli sprzyjają rozwojowi aktywności dzieci, w tym nabywaniu przez dzieci samodzielności?
  4. Jakie metody aktywizujące stosują nauczyciele?
  5. Czy w przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe? 
  6. Czy sale dydaktyczne są wyposażone w kąciki zainteresowań?
  7. Czy przedszkole organizuje wycieczki i konkursy?
  8. Jakie działania nauczycieli sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu? 
  9. Czy dzieci są wdrażane do samodzielności?
  10. Czy dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju?
  11. W jaki sposób przedszkole wdraża dzieci do samodzielności, co skutkuje dobrym ich przygotowaniem do podjęcia dalszej edukacji? 
  12. W jaki sposób w przedszkolu umożliwia się dzieciom realizację działań na rzecz własnego rozwoju? 
  13. Czy dzieci mają możliwość prezentacji swoich umiejętności (uroczystości, przedstawienia, ekspozycje itp.)?
  14. W jakich działaniach na rzecz społeczności lokalnej uczestniczą dzieci? 
 5. Kryteria sukcesu:
  1. przedszkole zapewnia właściwe warunki do rozwijania aktywności dzieci, pobudza inicjatywę, inwencję twórczą poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję i sferę uczuciowo-intelektualną;
  2. nauczyciele wspierają rozwój dzieci, poprzez warunki do działań twórczych dzieci, m.in. prowadząc zajęcia metodami tradycyjnymi, aktywizującymi oraz nowatorskimi i stosując ciekawe pomoce, rekwizyty do zajęć; 
  3. baza przedszkola sprzyja aktywności dziecka;
  4. dzieci mają warunki do pracy indywidualnej i zespołowej, ciągłą dostępność do kącików tematycznych, materiałów plastycznych i ciekawych pomocy dydaktycznych; 
  5. dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach przedszkolnych, a ich potrzeby edukacyjne są w pełni zaspokajane;
  6. nauczyciele podejmują różnorodne działania w celu rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci;
  7. nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy z dziećmi;
  8. oferta edukacyjna zawiera wszystkie rodzaje zajęć;
  9. nauczyciele podejmują różnorodne działania na rzecz aktywnego uczestnictwa dzieci w życiu społeczności lokalnej. 
 6. Organizacja ewaluacji:
  Badania zostaną przeprowadzone w okresie od 1.10r. do 31.01r. przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: 
 7. Metody:
  1. analiza dokumentów,
  2. ankiety dla nauczycieli,
  3. wywiad grupowy z nauczycielami,
  4. wywiad z dyrektorem przedszkola,
  5. sprawozdania zespołów zadaniowych,
  6. sprawozdania koordynatorów kółek zainteresowań,
  7. sprawozdania prowadzących zajęcia dodatkowe. 
 8. Źródła informacji: 
  1. dokumentacja przedszkola: protokoły RP, dzienniki zajęć, dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze obserwacji dzieci, plany pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, arkusze obserwacji rozwoju dzieci, opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2. rodzice, nauczyciele, dzieci.
 9. Prezentacja wyników ewaluacji:
  Raport zostanie opracowany przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej i przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej do dnia 
 10. Harmonogram działań w zakresie ewaluacji wewnętrznej

Zadania/czynności do wykonania

POLECAMY

Termin realizacji Odpowiedzialni Metody, narzędzia, środki
Spotkanie z dyrektorem przedszkola –
określenie przedmiotu ewaluacji wewnętrznej, kryteriów, pytań kluczowych, wskazanie metod i próby badawczej 
  30.08............. dyrektor, 
zespół ds. ewaluacji 
w składzie: ....................................
 •  wnioski z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w poprzednim roku szkolnym,
 • dyskusja
Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej  wrzesień...............  zespół ds. ewaluacji 
w składzie: ..........................................
 dyskusja

Badania ewaluacyjne:

 • przeprowadzenie ankiety dla nauczycieli,
 • przeprowadzenie wywiadu grupowego z nauczycielami,
 • przeprowadzenie wywiadu z dyrektorem przedszkola,
 • analiza sprawozdań zespołów zadaniowych
listopad  – luty ..........................  
 •  ankiety dla nauczycieli,
 • kwestionariusz wywiadu grupowego z nauczycielami,
 • kwestionariusz wywiadu z dyrektorem przedszkola,
 • sprawozdania zespołów zadaniowych

 

Zadania/czynności do wykonania

Termin realizacji Odpowiedzialni Metody, narzędzia, środki
Analiza zebranych danych  marzec .......... zespół ds. ewaluacji 
w składzie: .........................
 •  analiza zebranych danych,
 • zestawienia i opracowania statystyczne
Określenie wniosków w postaci mocnych 
i słabych stron
marzec............  zespół ds. ewaluacji 
w składzie: ..............................
 • analiza jakościowa i ilościowa,
 • opracowanie wniosków
Określenie rekomendacji   kwiecień ......  zespół ds. ewaluacji 
w składzie: ......................................
 •  wartościowanie osiągniętych wyników
Opracowanie projektu raportu ewaluacji  maj ................ zespół ds. ewaluacji 
w składzie: .........................................
 • projekt raportu
Przedstawianie projektu dyrektorowi  maj ...............

zespół ds. ewaluacji 
w składzie: ...............................

 •  projekt raportu
Popularyzacja raportu:
prezentacja raportu radzie pedagogicznej,
opublikowanie wniosków (rekomendacji, mocnych i słabych stron) na stronie internetowej przedszkola
czerwiec ........  zespół ds. ewaluacji 
w składzie: ................
 • raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej

 

Przykłady dokumentów

Plan kontroli dokumentacji pedagogicznej
Cel badania:

 1. Dokumentowanie działań edukacyjnych organizowania dzieciom warunków do aktywności w czasie dowolnym i podczas zajęć dydaktycznych. 
 2. Ocena samodzielności dzieci, preferowanych przez nie zabaw oraz roli nauczyciela podczas zabaw dowolnych dzieci.
Rodzaj dokumentu  Poszukiwane dane i informacje Wyszukane 
dane i informacje
Dzienniki zajęć Zapisy dotyczące częstotliwości i zakresu organizowania sytuacji edukacyjnych sprzyjających aktywności dzieci w czasie dowolnym oraz podczas zajęć dydaktycznych    
Protokoły zebrań rady pedagogicznej  Zapisy – wnioski z obserwacji pedagogicznych prowadzonych przez nauczycieli – ana...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy