Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca , Otwarty dostęp

10 stycznia 2019

NR 98 (Styczeń 2019)

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 w zakresie wychowania patriotycznego

486

Z pewnością 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 w wielu przedszkolach w Polsce odśpiewano cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Ministerstwo Edukacji poprzez ankietę w systemie SIO umożliwiło zgłoszenie się do wspólnego śpiewania. Na stronie ministerstwa możemy zapoznać się z wynikami przedsięwzięcia „Rekord dla Niepodległej”. Wspólna akcja Ministerstwa Edukacji i Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zakończyła się sukcesem, bowiem blisko 5 mln uczniów szkół i wychowanków przedszkoli, a także prawie 480 tys. nauczycieli z 24 439 przedszkoli szkół i placówek oświatowych jednocześnie odśpiewało czterozwrotkowy hymn narodowy.

Ministerstwo Edukacji w komunikacie na stronie internatowej informuje, że „jeszcze nigdy w historii Polski tak wiele osób w tym samym czasie nie zaśpiewało Mazurka Dąbrowskiego. To historyczny dzień, w którym uczniowie i nauczyciele pokazali, jak być razem, wspólnie świętować 100-lecie niepodległości oraz cieszyć się z tego, że jesteśmy Polakami”.
Stulecie niepodległości Polski jest okazją do kształcenia postawy patriotycznej. Każdy dyrektor powinien w sprawo­zdaniu z nadzoru w szczególności skupić się na efektach, jakie udało się osiągnąć w kontekście umiejętności dzieci. Jeśli chodzi o kształtowanie postawy patriotycznej, to trudno będzie ocenić jednoznacznie stopień ukształtowania się postawy, ponieważ jest to proces, który trwa w zasadzie przez całe życie, niemniej jednak dyrektor w toku sprawowania nadzoru pedagogicznego ma możliwość oceny stanu realizacji treści podstawy programowej, co powinno ujawnić początki kształtowania się postawy patriotycznej.

 1. Kontrola zapisów w dziennikach zajęć

Dyrektor ma wiele możliwości upewnienia się, na ile efektywne są działania poszczególnych nauczycieli. Jednym ze źródeł informacji jest przegląd zapisów w dziennikach zajęć pod kątem wyboru celów dydaktycznych i wychowawczych zajęć. Wnioski z kontroli powinny dotyczyć oceny merytorycznej zapisów w dziennikach zajęć pod kątem zgodności z obowiązującym w przedszkolu sposobem dokumentowania przebiegu nauczania. W przypadku wychowania patriotycznego dyrektor sprawdza zarówno zgodność zapisów z podstawą programową lub realizowanymi w przedszkolu programami z zakresu wychowania patriotycznego, jak i konstrukcję samego wpisu pod względem formalnym, to znaczy rzeczowość, celowość, adekwatność oraz zgodność konstrukcji zapisu z obowiązującym w przedszkolu sposobem zapisu, np. cel operacyjny, wiodąca metoda, temat. 
Na podstawie wyników kontroli formułowane są wnioski. Oto przykładowe wnioski z kontroli zapisów w dziennikach zajęć: 

 • Zapisy w dziennikach dowodzą, że nauczyciele kształtują u dzieci postawy patriotyczne. 
 • Kontrola zapisów w dziennikach zajęć wskazuje na kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, regionalnej, lokalnej. 
 • Nauczyciele poprzez wpisy w dziennikach zajęć udowodnili, 
 • że pracują nad budowaniem poczucia wspólnoty z otoczeniem (bliższym i dalszym).
 • Wpisy w dziennikach świadczą o kształtowaniu u dzieci postawy szacunku do symboli narodowych.
 • Nauczyciele dokumentowali zapoznawanie dzieci z niektórymi faktami historycznymi świadczącymi o naszej tożsamości narodowej, regionalnej, lokalnej.
 • W dziennikach zajęć znajdują się wpisy świadczące o kształtowaniu umiejętności dostrzegania piękna kraju, regionu, miejscowości.
 • Zapisy w dziennikach zajęć świadczą o przywiązywaniu wagi do dostrzegania piękna mowy ojczystej, języka regionalnego, gwary, a także dostrzegania tradycji ludowej, regionalnej, miejscowej.
 • Wpisy w dziennikach zajęć w sposób rzeczowy ujmują treści wychowania patriotycznego oraz są zgodne ze sposobem konstruowania zapisu, a więc obejmują temat, cel operacyjny i wiodącą metodę pracy wychowawczej lub dydaktycznej. 

Powyższe przykładowe wnioski z kontroli zapisów dziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej są pozytywne, natomiast wyniki kontroli mogą ujawnić braki lub pewne niezgodności. W takiej sytuacji dyrektor powinien oczywiście wskazać uchybienia i wydać stosowne zalecenia. Pamiętajmy, że tylko w ten sposób będziemy w stanie wyeliminować błędy. 

 1. Obserwacja zajęć

Dyrektor ma możliwość obserwacji umiejętności i postaw dzieci podczas zajęć, uroczystości, rozmów z dziećmi, zarówno w trakcie obserwacji planowanych, jak i tych doraźnych, codziennych. Obserwacje planowane i monitoring codzienny powinny dać dyrektorowi odpowiedź na pytania związane z posiadaniem przez dzieci odpowiedniego zasobu wiedzy, zdobyciem umiejętności i wypracowaniem postawy patriotycznej. Podstawa programowa w dziale dotyczącym społecznego i poznawczego rozwoju dziecka określa, co dziecko powinno wiedzieć, kończąc edukację przedszkolną. Jeśli chodzi o podstawowe treści z zakresu wychowania patriotycznego, jest to punkt 10. obszaru rozwoju poznawczego podstawy, który stanowi, że dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno:

 • znać nazwę swojego kraju i jego stolicy, 
 • rozpoznać symbole narodowe (godło, flaga, hymn), 
 • nazywać wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, 
 • wiedzieć, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej.

Kształtowanie postawy patriotycznej jest o wiele trudniejsze i bardziej złożone, bo wpływ na to, jaką postawę prezentujemy, ma wiele czynników. Przedszkole jest jednym z nich, obok rodziny, której wpływ w tym okresie rozwojowym człowieka jest największy. W późniejszych fazach rozwoju dojdzie jeszcze środowisko rówieśników oraz całe otoczenie zewnętrzne, w którym funkcjonuje człowiek. Budowanie postawy patriotycznej rozpoczyna się od budowania postawy dobrego przedszkolaka. Dziecko opuszczające przedszkole powinno osiągnąć następujące umiejętności opisane w społecznym obszarze rozwoju, które będą kluczowe w budowaniu postawy patriotycznej. 
Dziecko powinno:

 • mieć w miarę ukształtowane poczucie własnej wartości jako osoby; 
 • wyrażać szacunek wobec innych osób, stosując wartości podstawowe;
 • nawiązywać poprawne relacje z rówieśnikami;
 • rozumieć swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej;...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy