Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

10 marca 2018

NR 71 (Kwiecień 2016)

Rekrutacja do przedszkoli

358

W związku z wydłużeniem o rok nauki w przedszkolach dyrektorzy mogą się spodziewać większej liczby kandydatów na uczniów swoich placówek. Rekrutacja do publicznych placówek na rok szkolny 2016/2017 jest już w toku.

Analiza sytuacji w poszczególnych przedszkolach

Na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) do końca stycznia 2016 r. organy prowadzące publiczne przedszkola podały do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania najważniejszych czynności, kryteria brane pod uwagę na drugim etapie rekrutacji, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

W praktyce rekrutacja zostanie przeprowadzona w tych przedszkolach (i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych), które dysponują wolnymi miejscami.

Po zapoznaniu się z harmonogramem rekrutacji, który określa m.in. termin składania wniosków rekrutacyjnych w danej gminie lub mieście, dyrektorzy zbierają od rodziców aktualnych przedszkolaków corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, w terminie siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (art. 20w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2015 r., poz. 2156). Następnie po zapewnieniu miejsc dla dzieci kontynuujących naukę dyrektorzy sprawdzają, czy w ich placówkach pozostają wolne miejsca oraz w jakiej liczbie. Rekrutacja będzie prowadzona tylko wtedy, gdy rodzice zgłoszą liczbę nowych kandydatów przekraczającą liczbę wolnych miejsc. Wprowadzenie procedury jest natomiast zbędne w tych placówkach, w których nie zostaną utworzone nowe miejsca, a wszystkie dotychczasowe zajmą dzieci kontynuujące naukę lub gdy w terminie otwartym do składania wniosków rekrutacyjnych zgłosi się liczba kandydatów odpowiadająca liczbie wolnych miejsc.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola

Rodzice dzieci, które jeszcze nie są przedszkolakami danej placówki, składają wypełniony pisemny wniosek o przyjęcie dziecka, adresowany do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru, i mogą w nim wskazać jeszcze dwie placówki, do których chcieliby zapisać dziecko w dalszej kolejności, gdyby nie dostało się do pierwszego (art. 20t UoSO). Wzór wniosku może zostać opracowany przez dany organ prowadzący. We wnioskach rodzice podają dane personalne dziecka oraz własne, dane kontaktowe i adres miejsca zamieszkania. Chcąc wykazać, że dziecko spełnia poszczególne kryteria rekrutacyjne, do wniosku załączają stosowne dokumenty lub oświadczenia w wymaganej formie, określonej w art. 20t ust. 2 UoSO oraz przez organ prowadzący. Oświadczenia rodzica, które nie są potwierdzone urzędowymi dokumentami (o wielodzietności rodziny kandydata, czyli wychowywaniu co najmniej trójki dzieci w rodzinie; o samotnym wychowywaniu dziecka, o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – gdy takie kryterium ustanowił organ prowadzący), są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a w ich treści znajduje się zapis, że rodzic jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Natomiast dokumenty urzędowe (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne; prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

W zasadniczym postępowaniu rekrutacyjnym komisja rozpatruje kandydatury dzieci zamieszkałych  na terenie danej gminy lub miasta,  w której znajduje się siedziba przedszkola. Komisja ma maksymalnie sześć dni od ostatniego dnia  na składanie wniosków o przyjęcie  do przedszkola, na ich weryfikację  wraz z dokumentami.   

Termin na składanie wniosków określa wójt lub burmistrz czy prezydent miasta. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni i musi przypadać pomiędzy ogłoszeniem harmonogramu rekrutacji oraz końcem marca.

 

 

Działania komisji rekrutacyjnej

Dyrektor przedszkola (szkoły podstawowej, w której działa oddział przedszkolny) powołuje komisję rekrutacyjną z takim wyprzedzeniem, aby mogła terminowo wykonać swoje zadania. Wyznaczając skład komisji, dyrektor wybiera co najmniej trzech nauczycieli ze swojego przedszkola (szkoły podstawowej), w tym wyznacza przewodniczącego. W mniejszych placówkach, w których sytuacja kadrowa nie pozwala wyłonić odpowiedniego składu, uzupełnia się go o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego. Niedopuszczalne jest włączenie do prac komisji nauczycieli z innych przedszkoli, jeżeli nie zostali wyznaczeni przez organ prowadzący. W skład komisji nie może wchodzić dyrektor ani osoba (nauczyciel, przedstawiciel organu prowadzącego), której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym. W razie potrzeby dyrektor może zmienić skład komisji oraz przewodniczącego. Ma obowiązek zapewnienia komisji takich warunków lokalowych, by mogła wykonywać zadania w sposób zapewniający utrzymanie w tajemnicy informacji podanych we wnioskach rekrutacyjnych i załączonych dokumentach oraz przebieg posiedzeń.

Przewodniczący wyznacza terminy posiedzeń komisji, na których komisja pracuje, oraz je zwołuje. Komisja może procedować, gdy w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej dwie trzecie osób wchodzących w skład komisji. Przebieg posiedzeń jest protokołowany.

W zasadniczym postępowaniu rekrutacyjnym komisja rozpatruje kandydatury dzieci zamieszkałych na terenie danej gminy lub miasta, w której znajduje się siedziba przedszkola. Komisja ma maksymalnie sześć dni od ostatniego dnia na składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola na ich weryfikację wraz z dokumentami. W tym celu dyrektor przekazuje wnioski złożone przez rodziców z załącznikami. Przewodniczący komisji może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o potwierdzenie prawdziwości oświadczeń o wielodzietności rodziny kandydata lub o samotnym wychowywaniu dziecka. Organ prowadzący w ciągu 14 dni powinien udzielić odpowiedzi na zapytanie komisji.

Komisja przyznaje punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów. Na pierwszym etapie kryteria mają równą wartość i punkty są przyznawane za: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą. Następnie, jeżeli są kandydaci, którzy uzyskali taki sam wynik albo po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal ma wolne miejsca, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w liczbie nie większej niż sześć, a komisja bada, czy kryteria zostały należycie wykazane dokumentami określonymi w uchwale rady gminy lub miasta. Punkty są przyznawane według uchwały organu prowadzącego, z której wynika, czy kryteria mają jednakową, czy różną wartość.

Po przyznaniu punktów komisja sporządza imienną listę dzieci zakwalifikowanych i niez...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy