Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

27 lutego 2018

NR 75 (Październik 2016)

Rekrutacja oraz przyjmowanie cudzoziemców

515

Zgodnie z art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 1572 z późn. zm.) osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w niepublicznych przedszkolach. Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 

POLECAMY

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U., poz. 1202).

Jedną z głównych zmian w stosunku do obowiązującego stanu prawnego jest rozszerzenie kryteriów, na podstawie których dyrektor przedszkola publicznego może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej grupy.

 

Dziecko przybywające z zagranicy  jest przyjmowane do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich,  a więc po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego.  

 

Dotychczasowe przepisy rozporządzenia stwarzały bardzo wiele problemów związanych z kwalifikowaniem uczniów. Dyrektorzy przy dokonywaniu kwalifikacji ucznia mogli się kierować tylko i wyłącznie dokumentami wydanymi przez szkołę za granicą, potwierdzającymi poziom wykształcenia, (a więc określającymi jedynie, jaką szkołę lub jaki etap edukacji ukończył uczeń za granicą) bądź dokumentami potwierdzającymi sumę lat nauki szkolnej. Ze względu na różnorodność systemów oświaty w Europie i na świecie oraz wynikające z tego powodu różnice w wieku rozpoczynania przez dziecko nauki dokumenty te są niewystarczające do zakwalifikowania ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej grupy lub na odpowiedni semestr.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki (a więc także przedszkola) przy kwalifikowaniu ucznia będzie mógł wziąć pod uwagę również jego wiek lub opinię rodziców albo pełnoletniego ucznia. Zastosowanie większej liczby kryteriów spowoduje, że dyrektorom przedszkoli łatwiej będzie podjąć decyzję w sprawie zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy poprzez wykorzystanie szerszego spectrum czynników pozwalających na uwzględnienie indywidualnych przypadków, a także rzeczywistych potrzeb edukacyjnych czy możliwości psychofizycznych ucznia.

Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, a więc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W sytuacji gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola składa się odpowiednio do dyrektora wybranego publicznego przedszkola. Powinien on zawierać:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego –...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy