Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

23 lutego 2018

NR 82 (Maj 2017)

Konsekwencje wobec nauczycieli nierzetelnie wypełniających dokumentację

0 1163

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U., poz. 1170 z późn. zm.) przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

 

POLECAMY

Przedszkole prowadzi dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.

Przedszkole, które organizuje zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, prowadzi dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu, w których dokumentuje się przebieg zajęć w danym roku szkolnym.

Dzienniki, o których mowa wyżej, mogą być prowadzone także w formie elektronicznej. W przypadku prowadzenia dzienników wyłącznie w formie elektronicznej wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.

Jednym z podstawowych obowiązków nauczyciela jest czytelne i systematyczne oraz zgodne z faktami wypełnianie dokumentacji, dokonywanie wpisów w dokumentacji przedszkolnej.

W kontekście prowadzenia przez nauczyciela dokumentacji, jaka jest od niego wymagana w związku z wykonywaną pracą, dyrektor przedszkola ma prawo dyscyplinować nauczyciela, wykorzystując przy tym dostępne i przewidziane prawem narzędzia. Zasadą jest przeprowadzenie kontroli, a następnie sformułowanie wniosków i wyciągnięcie konsekwencji wobec tych nauczycieli, którzy nierzetelnie wykonują swoje obowiązki związane z dokumentacją przedszkola.

Ważne, aby pamiętać, że wykrycie błędu czy pomyłki – zwłaszcza w sytuacji, gdy zdarzają się wyjątkowo i nie można ich zakwalifikować jako uchybienia w wypełnianiu obowiązków – nie zasługuje na karę, a jedynie na zwrócenie uwagi danemu nauczycielowi.

W sytuacji gdy wielokrotne prośby dyrektora o czytelne uzupełnienie dokumentacji nie przyniosły skutków, wówczas można uznać, że nauczyciel, po pierwsze, nie przestrzega obowiązujących go przepisów, a po drugie – nie stosuje się do poleceń przełożonego, co już daje podstawę do ukarania go karą porządkową.

 

Kara porządkowa

Nakładanie kary porządkowej odbywa się zawsze na podstawie Kodeksu pracy. Przed nałożeniem kary porządkowej dyrektor musi wysłuchać nauczyciela. Warto także pamiętać o terminach – kara nie może być nałożona po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego, nie później niż po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się przez nauczyciela tego naruszenia. Po nałożeniu kary na nauczyciela informuje się go o tym na piśmie. Pracownik ma siedem dni na wniesienie sprzeciwu od nałożonej na niego kary. Odpis zawiadomienia o zastosowaniu kary porządkowej przechowuje się w aktach osobowych pracownika – w części B. W sytuacji gdy dyrektor odrzuci sprzeciw, nauczyciel ma 14 dni na wystąpienie do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary porządkowej.

W przypadku prowadzenia dzienników wyłącznie w formie elektronicznej wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.

Warto także pamiętać, że nierzetelne wypełnianie dokumentacji może być podstawą niekorzystnej dla nauczyciela oceny pracy, a także może wpłynąć na obniżenie dodatku motywacyjnego przy przyznawaniu go na kolejny okres.
W sytuacji gdy nauczyciel w ogóle nie wypełnia dziennika albo w dzienniku brakuje jego podpisów poświadczających przeprowadzenie danych zajęć, należy uznać, że wynagrodzenie za te właśnie godziny się nie należy. Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. I choć zgodnie z art. 39 § 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) wynagrodzenie nauczyciela wypłacane jest z góry, to dyrektor ma prawo zażądać od nauczyciela zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia w sytuacji, gdy nie ma potwierdzenia, że nauczyciel te zajęcia zrealizował.
Dziennik zajęć jest bowiem dokumentem potwierdzającym fakt pobytu dzieci w przedszkolu, a także przebieg nauczania w danym roku szkolnym. Podpis w dzienniku jest zaś potwierdzeniem, że nauczyciel zajęcia przeprowadził. Jeśli więc nauczyciel nie wypełnia dziennika z powodu nieobecności, o której jego przełożony nie wiedział, to dyrektor ma całkowite prawo potraktować tę nieobecność jako nieusprawiedliwioną i zażądać zwrotu pobranego za te godziny wynagrodzenia.
Sprawa z powództwa pracodawcy przeciwko pracownikowi o zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za pracę jest sprawą z zakresu prawa pracy, choć samo roszczenie jest roszczeniem cywilnym. Podstawą kierowania sprawy do sądu jest bezpodstawne wzbogacenie pracownika.

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Oprócz kary porządkowej nauczyciel podlega również odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia polegające na nierzetelnym wypełnianiu zadań związanych z powierzonym stanowiskiem, a także z podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Lekceważenie uregulowań dotyczących wypełniania dokumentacji przedszkola powinno w tym wypadku być zakwalifikowane do nierzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym nauczycielowi stanowiskiem. To z kolei oznacza, że nauczyciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jednak kary dyscyplinarnej nie nakłada na nauczyciela dyrektor placówki. Robi to odpowiednia komisja na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.

O tym, czy należy zastosować karę porządkową, czy dyscyplinarną, każdorazowo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy