Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

4 maja 2018

NR 68 (Styczeń 2016)

Zmiany w finansowaniu przedszkoli niepublicznych – 75% czy 100% dotacji?

680

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać przedszkola niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST). Uzyskanie wpisu umożliwia korzystanie z dotacji z budżetu JST.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem otrzymania tej części dotacji jest złożenie wniosku przez osobę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego do organu właściwego do udzielania dotacji planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Dotacja przewidziana na wczesne wspomaganie rozwoju udzielana jest niezależnie. Jeżeli na dziecko należna jest dotacja w wysokości podstawowej lub w wysokości przewidzianej na dziecko niepełnosprawne, to i tak organ dotujący zobowiązany jest przekazać dotację w łącznej wysokości.

 

Dotacja na funkcjonowanie niepublicznego przedszkola

Niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotację z budżetu na każdego ucznia w wysokości:

 • równej wydatkom bieżącym (100%) przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę; 
 • nie niższej niż 75% ustalonych w bu-
 • dżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia; pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy;
 • na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dotacja równa wydatkom bieżącym (100%) należna jest, jeżeli:

 1. przedszkole to spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy, czyli:
  • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
  • zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie,
  • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 2. czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowadzonych przez gminę;
 3. będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy (art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty);
 4. będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;
 5. zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego (patrz art. 60 ust. 2 ustawy);
 6. zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11;
 7. stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone w rozdziale 2a ustawy.

Zasadą jest również to, że w przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

Dotacja na funkcjonowanie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego może otrzymywać dotację z budżetu gminy na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości:

 1. równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli ta inna forma:
  • spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę,
  • będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy,
  • stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone w rozdziale 2a;
 2. nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy;
 3. na ucznia niepełnosprawnego dotacja może być przyznana w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie  przedszkoli publicznych, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

Wyższa dotacja – po przystąpieniu do konkursu i spełnieniu warunków

Przyznanie dotacji:

 • dla niepublicznego przedszkola w wysokości 100% wydatków bieżących;
 • dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w wysokości 50% wydatków bieżących
 • odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Przystępując...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy