Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wymogi programowe wobec przedszkoli niepublicznych

Artykuły z czasopisma | 27 lutego 2018 | NR 75
554

Zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty niepubliczne przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Czy to oznacza, że przedszkola niepubliczne są zobligowane realizować wszystkie postanowienia podstawy programowej, czy tylko wymagania dotyczące treści programowych? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista.

 

POLECAMY

Dlatego zastanówmy się, co to jest przedszkole publiczne? Otóż w tym samym artykule, co przytoczony na wstępie w punkcie 1, jest powiedziane, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które m.in. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, czyli dokładnie te same wymogi w kwestii programowej dotyczą obu typów przedszkoli. Zatem wszystkie przedszkola, niezależnie od typu (publiczne, niepubliczne), realizują programy uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Aby poszukać odpowiedzi np. na pytanie, czy zagospodarowanie czasu pracy musi być w przedszkolu niepublicznym zorganizowane według wskazań zawartych w załączniku nr 1 do podstawy programowej, odwołajmy się do podstawy wydania rozporządzenia w sprawie podstaw programowych. Rozporządzenie wraz z aktami zmieniającymi jest wydane na podstawie postanowień: rozporządzenie (pierwsze zmieniające) art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenie (drugie zmieniające) art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r., poz. 35, 64, 195 i 668), czyli uregulowań dotyczących zarządzania placówkami publicznymi. Pozostaje więc pytanie o zakres obowiązywania rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez przedszkola niepubliczne. Uważam, że zakres stosowania postanowień załącznika nr 1 do podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oprócz treści programowych, które powinny być zawarte w programach wychowania przedszkolnego, jest uzależniony od postanowień wewnętrznych. Uregulowania organizacyjne i inne określające realizację programów wychowania przedszkolnego w danej placówce powinny być określone w statucie i dokumentach stanowiących załączniki (jeżeli taki sposób regulacji prawa wewnętrznego jest w danej placówce przyjęty), np. regulaminy, procedury, programy. Z praktyki wiemy, że przedszkola niepubliczne raczej stosują się do całości postanowień zapisanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W sytuacji kiedy tak naprawdę z przepisów nie wynika wprost, że rozporządzenie w sprawie podstawy programowej obowiązuje placówki niepubliczne, warto je realizować, gdyż teoretycznie jest szansa na to, że dzieci będą przygotowane do podjęcia nauki w szkole nie gorzej niż w placówkach publicznych. A przecież chodzi o to, biorąc pod uwagę konkurencję na rynku edukacyjnym, żeby dzieci były przygotowane lepiej, w przeciwnym wypadku nie będzie chętnych rodziców do placówek niepublicznych, skoro to samo mogą uzyskać w przedszkolach publicznych, w dodatku za niższą cenę.

Obecny rok szkolny to czas dość bezpieczny dla placówek niepublicznych ze względu na decyzje rodziców sześciolatków o pozostawieniu dzieci w przedszkolach. W latach następnych, z uwagi na niż demograficzny, przedszkola niepubliczne mogą mieć kłopoty z naborem dzieci. Miejmy nadzieję, że polityka prorodzinna przyniesie efekty i nie będziemy musieli się obawiać braku dzieci w przedszkolach. Tym bardziej warto przyłożyć się do pracy, aby osiągnąć najwyższy jej poziom, gwarantujący dzieciom najlepsze warunki rozwoju, a rodzicom zadowolenie z jakości świadczonych usług.

 

 W przedszkolach niepublicznych  i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego konieczna jest realizacja programów wychowania przedszkolnego,  w szczególności wobec dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zawierających wszystkie treści określone  w 17 obszarach  podstawy.  

 

Powróćmy jednak do samych programów wychowania przedszkolnego, które powinny być realizowane w przedszkolach niepublicznych, z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Skupmy się na tym, co powinien zawierać taki program, jaka jest procedura realizacji takich programów. 
Dla zobrazowania sytuacji sięgniemy także do prawa obowiązującego przedszkola publiczne. W ustawie o systemie oświaty kwestia ta jest uregulowana w art. 22a.

Artykuł 22a.

 1. 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z  zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.
 2. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego nauczyciel  lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej program wychowania przedszkolnego.
 3. (nie dotyczy przedszkoli)
 4. Program wychowania przedszkolnego i  programy nauczania, o  których mowa w  ust. 1 i  3, mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych  w  podstawie programowej wychowania przedszkolnego (…).
 5. Program wychowania przedszkolnego i  programy nauczania, o  których mowa w  ust.  1 i  3, powinny być dostosowane do  potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.
 6. Dyrektor przedszkola lub szkoły,  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do  użytku w  danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o  których mowa w  ust.  1 i  3.
 7. Dopuszczone do  użytku w  danym przedszkolu lub danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o  których mowa w  ust. 1 i  3, stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za  uwzględnienie  w  zestawie programów wychowania przedszkolnego i  szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego (…).
 8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do  indywidualnych programów opracowywanych dla uczniów, o  których mowa w  art. 1 pkt  5 (dopisek: dzieci niepełnosprawne), oraz do  indywidualnych programów nauki opracowywanych dla uczniów, o  których mowa w  art.  66 (dopisek: indywidualny tok nauki).

Podsumujmy. W przedszkolach publicznych:

 • o wyborze programu wychowania przedszkolnego decyduje nauczyciel lub zespół nauczycieli,
 • program może zawierać treści nauczania wykraczające poza podstawę,
 • program powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z którymi nauczyciel pracuje,
 • programy do użytku w przedszkolu dopuszcza dyrektor, posiłkując się opinią rady pedagogicznej,
 • dyrektor odpowiada za całość realizacji podstawy programowej m.in. poprzez kilka programów zawierających poszczególne treści programowe (np. program realizujący treści z obszaru 13: wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną czy 16: przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym lub jeden program wychowania przedszkolnego zawierający wszystkie treści programowe podstawy).

W przedszkolach niepublicznych regulacje te oczywiście nie obowiązują, ponieważ art. 22a ustawy dotyczy zarządzania przedszkolami publicznymi, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby także posługiwać się tymi regulacjami. Wiele przedszkoli niepublicznych stosuje właśnie takie rozwiązanie. Na pewno przyjęte w przedszkolach niepublicznych programy powinny zawierać wszystkie obszary podstawy programowej, natomiast procedury przyjęcia tych programów, wyboru, odpowiedzialności za realizację podstawy programowej należą do kompetencji osób, którym je przypisano w uregulowaniach wewnętrznych. 
Mogą to być nauczyciele, właściciel i dyrektor w jednej osobie, dyrektor lub inna osoba wyznaczona przez właściciela.

Od września 2016 r. obowiązuje nowa podsta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy