Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

15 listopada 2018

NR 96 (Listopad 2018)

Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich obowiązków

0 138

Współczesna placówka oświatowa to organizacja funkcjonująca w ciągle zmieniającej się rzeczywistości i ciągle ucząca się, dlatego konieczne jest nieustanne jej wspomaganie, a w szczególności nauczycieli, w radzeniu sobie z byciem w „ciągłej zmianie”.

Wspomaganie wewnętrzne nauczycieli w realizacji ich zadań spoczywa na dyrektorze przedszkola, gdyż jest częścią jego obowiązków wykonywanych w ramach nadzoru pedagogicznego. Podstawą wspomagania jest diagnoza potrzeb nauczycieli. Dyrektor w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego powinien orientować się w tym, jakie kompetencje zawodowe mają jego podwładni. Ocena stanu wiedzy i umiejętności nauczycieli jest punktem wyjścia w planowaniu wspomagania wewnętrznego. Pomocna w diagnozie potrzeb nauczycieli może być także samoocena ich własnych umiejętności, która – poddana weryfikacji dyrektora – może stanowić istotne źródło wiedzy o zasobach ludzkich wyznaczających dyrektorowi kierunki wspomagania.
Uzyskana podczas diagnozy potrzeb nauczycieli wiedza stanowi podstawę do opracowania planu wspomagania. Ważne jest, aby w wyniku realizacji planu dokonała się realna zmiana, to znaczy – zostały zaspokojone zdiagnozowane potrzeby nauczycieli. Niestety ludzie działający w organizacjach zachowują się wobec zmian różnie – z jednej strony ich pragną, z drugiej – mają wiele obaw. Częstokroć doświadczamy sytuacji, w których nauczyciele chcieliby radzić sobie z problemami, dobrze pracować, ale nie są chętni, by poświęcić czas na uczestniczenie w szkoleniach doskonalących. Zmiana kojarzy się ze stratą, wymaga wysiłku i budzi sprzeciw wobec tych, którzy ją inicjują. Często tą osobą jest dyrektor, dlatego zadanie organizacji wspomagania wymaga od niego umiejętności przygotowania nauczycieli do właściwego reagowania na zmiany. Aby więc zmiana była skuteczna i trwała, dyrektor potrzebuje często zewnętrznego wspomagania, a nauczyciele takich form wsparcia, które skutecznie pomogą im przejść przez zmiany. Z uwagi na to, że proces zmian jest ciągły, wspomaganie nauczycieli też musi mieć taki charakter.
Rola dyrektora jest kluczowa. To on wraz z nauczycielami podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące procesu wspomagania wewnętrznego. Jego zadaniem jest uczynić wszystko, aby podejmowane działania były przez nauczycieli postrzegane jako własne. Jeśli działania nauczycieli są skorelowane z planami, które powstały przy ich udziale, możemy być pewni, że będą efektywne, jeśli natomiast ich udział w realizacji planów pracy przedszkola będzie na zasadzie przymusu, to z pewnością nastąpi porażka. Nauczyciele pozytywnie zmotywowani i zaangażowani w proces zmian będą siłą napędową rozwoju przedszkola. Rolą dyrektora jest zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiednich warunków do realizowania wspólnych celów, co z pewnością będzie jednym z bardziej istotnych warunków prorozwojowych. Takie rozumienie roli wspomagania wewnętrznego pracowników w długofalowej perspektywie przynosi wymierne korzyści. Dyrektor powinien dysponować niezbędną wiedzą i umiejętnościami, które pozwolą mu na sprawne zorganizowanie procesu wspomagania.

Lider WDN

Z uwagi na ogrom obowiązków dyrektor może zorganizować wspomaganie wewnętrzne, mając do pomocy inną osobę lub osoby. W przedszkolach często powołuje się lidera wewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Rola lidera WDN jest najczęściej przypisywana temu nauczycielowi, który ma dobry kontakt z innymi nauczycielami, a przede wszystkim zdolności organizacyjne, wiedzę i umiejętność współpracy z nauczycielami i dyrektorem. Lider WDN:

  • sprawnie organizuje realizację procesu wspomagania wewnętrznego nauczycieli;
  • dobiera specjalistów, którzy zapewniają wysoką jakość form doskonalenia;
  • monitoruje realizację form doskonalenia i wdrażanie nowych rozwiązań;
  • efektywnie współpracuje z dyrektorem i nauczycielami.

Przypisanie tych zadań osobie pełniącej funkcję lidera WDN odciąży nieco dyrektora od natłoku innych obowiązków. Nadal w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego musi on mieć pieczę nad realizacją wspomagania, ale jego rola ogranicza się głównie do kontaktów z liderem, który w jego imieniu wykonuje cz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy