Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

2 maja 2018

NR 69 (Luty 2016)

Umowy o pracę na czas określony według nowych zasad

393

22 lutego 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220), wprowadzająca istotne zmiany w regulacjach dotyczących umów o pracę na czas określony, często zawieranych z pracownikami niepedagogicznymi, a także z nauczycielami w szkołach niesamorządowych i niepublicznych.

Rodzaje umów terminowych

Jeśli chodzi o umowy o pracę inne niż na czas nieokreślony, znowelizowany art. 25 § 1 k.p. stanowi, że umowę można zawrzeć na okres próbny albo na czas określony. Wyeliminowane zostały dotychczasowe umowy na zastępstwo oraz na czas wykonania określonej pracy, będące rodzajami umowy na czas określony. Umowę o pracę na okres próbny, tak jak dotychczas nieprzekraczający trzech miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem stanie się możliwe tylko, jeśli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy albo po upływie co najmniej trzech lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym ostatnim przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Ograniczenia dotyczące zawierania umów

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 251 § 1 k.p. okres zatrudnienia na podstawie jednej umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie co najmniej dwóch umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Wraz z umową na okres próbny pracownik może być zatrudniony w sumie przez 36 miesięcy. Wykluczone jest zawieranie zwykłych umów terminowych na czas dłuższy niż dwa lata i dziewięć miesięcy, ponieważ od dnia następującego po upływie wskazanego okresu pracownik zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 251 § 3 k.p.). Natomiast uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony (art. 251 § 2 k.p.).

Zwiększeniu uległa liczba dopuszczalnych umów pomiędzy tą samą jednostką oświatową i pracownikiem – dopiero czwarta umowa terminowa jest uważana za zatrudnienie na czas nieokreślony

Wyjątkowo na okres dłuższy może zostać zawarta umowa lub umowy w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, a także w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie pod warunkiem jednak, że zawarcie takich umów w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy (art. 251 § 4 k.p.). Zawarcie jednej z takich umów wymaga określenia w treści umowy celu lub okoliczności uzasadniających jej zawarcie, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających przekroczenie terminu 33 miesięcy (art. 291 k.p.).

Dodatkowo pracodawca ma obowiązek zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę na czas dłuższy niż 33 miesiące z powodu obiektywnych przyczyn leżących po jego stronie, wraz ze wskazaniem konkretnych przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie pięciu dni roboczych od dnia jej zawarcia (art. 251 § 5 k.p.). Brak złożenia zawiadomienia stanowi nowe wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 1a k.p.).

Zwiększeniu uległa liczba dopuszczalnych umów pomiędzy tą samą jednostką oświatową i pracownikiem – dopiero czwarta umowa terminowa jest uważana za zatrudnienie na czas nieokreślony. Nie ma już jednak znaczenia, jaki okres upłynie pomiędzy zawarciem kolejnych umów o pracę na czas określony; dotychczas liczba umów była sumowana tylko wtedy, gdy przerwa pomiędzy umowami nie przekroczyła miesiąca, co sprzyjało stosowaniu przerw w zatrudnieniu, np. w okresie wakacyjnym, i zawieranie nieograniczonej liczby umów na czas określony.

Wypowiedzenie umów terminowych

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują nowe zasady rozwiązywania umów o pracę na czas określony, przyznające każdej ze stron prawo do jednostronnego oświadczenia o wypowiedzeniu, bez wzglę...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy