Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

22 lutego 2018

NR 83 (Czerwiec 2017)

Trudne sytuacje w przedszkolu wymagające współpracy z policją i innymi organami

0 968

W życiu przedszkola bardzo często dochodzi do sytuacji kryzysowych, które wymagają interwencji nie tylko samego dyrektora przedszkola, ale również innych organów. Warto zapoznać się z najczęstszymi przypadkami, aby móc na nie właściwie zareagować.

 

POLECAMY

Wypadek w przedszkolu

W celu zapewnienia wychowankom bezpiecznych warunków na terenie przedszkola ustawodawca wprowadził przepisy, które wymagają od pracowników przedszkola przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu należy przede wszystkim do dyrektora, a także nauczycieli. Rozporządzenie zawiera też odrębne przepisy dotyczące postępowania w przypadku powzięcia wiadomości przez pracowników przedszkola o wypadku osób pozostających pod opieką placówki. Wypadek w przedszkolu definiuje się jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło m.in. w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty. 

O każdym wypadku dyrektor przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić organ prowadzący i współpracującego z przedszkolem pracownika służby BHP. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor powinien niezwłocznie powiadomić prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor przedszkola powinien niezwłocznie poinformować państwowego inspektora sanitarnego. 

O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor przedszkola powinien niezwłocznie poinformować państwowego inspektora sanitarnego

Krzywdzenie dziecka

Za krzywdzenie dziecka uważa się w doktrynie każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka. Co prawda, obecnie to gmina odpowiada w głównej mierze za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jednak nie można w tym procesie pominąć roli nauczycieli i przedszkola.

W sytuacji gdy przedszkole dowiaduje się o krzywdzeniu dziecka, jego pierwszym obowiązkiem jest zatrzymanie krzywdzenia poprzez podjęcie odpowiedniej interwencji w sprawie dziecka. Przez interwencję prawną w sytuacji krzywdzenia dziecka rozumieć należy powiadomienie odpowiednich instytucji: policji, prokuratury, sądu rodzinnego i nieletnich o przestępstwie lub zagrożeniu dobra dziecka, w celu podjęcia przez te instytucje działań w ramach swoich obowiązków służbowych. 
Rolę i zadania nauczycieli oraz wszystkich przedszkolnych specjalistów w zakresie udzielania pomocy dziecku określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

Rolą nauczyciela, który powziął podejrzenie, że dziecko być może jest krzywdzone, jest powiadomienie policji o fakcie przemocy w rodzinie, chociaż nie do niego należy ustalanie, czy przemoc w rodzinie wyczerpuje znamiona przestępstwa znęcania. W momencie przekazania policji zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu przemocy w rodzinie funkcjonariusze realizują swoje czynności zgodnie z zarządzeniem nr 162 komendanta głównego policji z 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury. 

 

Współpraca przedszkola z sądem rodzinnym i policją

W ramach współpracy przedszkola z sądem rodzinnym dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba mogą:

 • sporządzać pisemne wnioski z uzasadnieniem o rozpatrzenie spraw nieletnich dotyczących m.in.:
  • rażących zaniedbań rodziców w sprawowaniu opieki i wychowania nad nieletnimi,
  • przemocy w rodzinie;
 • uczestniczyć w posiedzeniach sądu w sprawach uczniów;
 • przekazywać na prośbę sądu lub kuratorów rodzinnych opinie o wychowankach znajdujących się pod ustanowionym nadzorem, wychowywanych w rodzinach zastępczych lub z powodu toczącego się postępowania w ich sprawie;
 • udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom znajdującym się pod nadzorem kuratora;
 • współdziałać z zawodowymi i społecznymi kuratoriami rodzinnymi w celu opracowywania wspólnych działań wobec wychowanka, rodziców lub opiekunów prawnych.

Jeśli chodzi o współpracę na linii przedszkole – policja, to podkreślenia wymaga fakt, że warto, aby przedszkole utrzymywało stałą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń w ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej. 

Do współpracy z przedszkolem zobowiązany jest także dzielnicowy, w którego rejonie znajduje się przedszkole. 

Obie strony tej współpracy – pracownicy przedszkola oraz dzielnicowy – powinny razem ustalić wzajemne zasady kontaktu,  aby móc na bieżąco wymieniać się informacjami i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem wychowanków.

Przedszkole może kontaktować się z policją w celu:

 • udziału przedstawicieli w zajęciach edukacyjnych o charakterze profilaktycznym,
 • informowania wychowanków, rodziców o konsekwencjach zachowań niepożądanych,
 • wygłaszania prelekcji dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa,
 • prowadzenia spotkań mediacyjnych.

Warto podkreślić, że przedszkole powinno opracować procedurę wskazującą, w jakich przypadkach do przedszkola może i powinna być wzywana policja. 

Po rozmowie z dzieckiem oraz jego kolegami i po wzięciu pod uwagę własnych obserwacji i uzyskanych już wcześniej informacji wychowawca grupy podejmuje działania, których celem jest pomoc dziecku, a z dokonanych ustaleń sporządza notatkę.

Współpraca przedszkola z kuratorem

Warto podkreślić, że kurator powinien (i może to zrobić) udzielać przedszkolu informacji o tym, jak należy postępować w sytuacjach trudnych i jakie działania można w takich sytuacjach podjąć. Kurator może być organem doradczym przy opracowywaniu przez przedszkole procedur postępowania w danej sytuacji kryzysowej, może także wskazać, które z już...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy