Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

22 lutego 2018

NR 83 (Czerwiec 2017)

Trudne sytuacje w przedszkolu wymagające współpracy z policją i innymi organami

0 166

W życiu przedszkola bardzo często dochodzi do sytuacji kryzysowych, które wymagają interwencji nie tylko samego dyrektora przedszkola, ale również innych organów. Warto zapoznać się z najczęstszymi przypadkami, aby móc na nie właściwie zareagować.

 

Wypadek w przedszkolu

W celu zapewnienia wychowankom bezpiecznych warunków na terenie przedszkola ustawodawca wprowadził przepisy, które wymagają od pracowników przedszkola przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu należy przede wszystkim do dyrektora, a także nauczycieli. Rozporządzenie zawiera też odrębne przepisy dotyczące postępowania w przypadku powzięcia wiadomości przez pracowników przedszkola o wypadku osób pozostających pod opieką placówki. Wypadek w przedszkolu definiuje się jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło m.in. w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty. 

O każdym wypadku dyrektor przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić organ prowadzący i współpracującego z przedszkolem pracownika służby BHP. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor powinien niezwłocznie powiadomić prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor przedszkola powinien niezwłocznie poinformować państwowego inspektora sanitarnego. 

O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor przedszkola powinien niezwłocznie poinformować państwowego inspektora sanitarnego

Krzywdzenie dziecka

Za krzywdzenie dziecka uważa się w doktrynie każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, które ujemnie wpływa na rozwój fizyczny lub psychiczny dziecka. Co prawda, obecnie to gmina odpowiada w głównej mierze za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, jednak nie można w tym procesie pominąć roli nauczycieli i przedszkola.

W sytuacji gdy przedszkole dowiaduje się o krzywdzeniu dziecka, jego pierwszym obowiązkiem jest zatrzymanie krzywdzenia poprzez podjęcie odpowiedniej interwencji w sprawie dziecka. Przez interwencję prawną w sytuacji krzywdzenia dziecka rozumieć należy powiadomienie odpowiednich instytucji: policji, prokuratury, sądu rodzinnego i nieletnich o przestępstwie lub zagrożeniu dobra dziecka, w celu podjęcia przez te instytucje działań w ramach swoich obowiązków służbowych. 
Rolę i zadania nauczycieli oraz wszystkich przedszkolnych specjalistów w zakresie udzielania pomocy dziecku określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

Rolą nauczyciela, który powziął podejrzenie, że dziecko być może jest krzywdzone, jest powiadomienie policji o fakcie przemocy w rodzinie, chociaż nie do niego należy ustalanie, czy przemoc w rodzinie wyczerpuje znamiona przestępstwa znęcania. W momencie przekazania policji zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu przemocy w rodzinie funkcjonariusze realiz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy