Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

15 listopada 2018

NR 96 (Listopad 2018)

Stulecie niepodległości okazją do kształcenia postawy patriotycznej
Nadzór dyrektora nad realizacją wychowania patriotycznego

0 149

„Rok szkolny 2018/2019 Niepodległa” to wiodące hasło obecnego roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje działania związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uwagi na priorytety ministerialne i kierunki polityki oświatowej państwa, a także w związku ze 100-leciem niepodległości Polski warto przeprowadzić szereg usystematyzowanych działań w zakresie wychowania patriotycznego i wdrażania wychowania do wartości.

rzedszkola, szkoły i placówki zapewne są w trakcie realizacji wielu przedsięwzięć z tym związanych, jednakże obchody 100-lecia nie kończą się na 11 listopada tego roku. Warto przeanalizować swoje działania, aby się upewnić, że wywiązujemy się z ministerialnych zaleceń. Dyrektor ma wiele możliwości upewnienia się, na ile efektywne są działania poszczególnych nauczycieli, jaką wiedzę posiadają dzieci, jakie postawy prezentują. Jedną z form sprawdzenia może być przegląd zapisów w dziennikach zajęć pod kątem wyboru celów dydaktycznych i wychowawczych zajęć. Analizując zapisy w dziennikach, dyrektor powinien zwrócić uwagę na to, czy nauczyciele:

 • zapoczątkowali proces kształtowania się u dzieci postawy patrioty szanującego swoją Ojczyznę,
 • kształtują tożsamość narodową, regionalną, lokalną,
 • budują poczucie wspólnoty z otoczeniem,
 • kształtują u dzieci postawę szacunku do symboli narodowych,
 • zapoznają dzieci z niektórymi faktami historycznymi świadczącymi o naszej tożsamości narodowej, regionalnej, lokalnej,
 • uczą dostrzegania piękna kraju, regionu, miejscowości,
 • uczą dostrzegania piękna mowy ojczystej, języka regionalnego, gwary.

Dyrektor ma możliwość obserwacji umiejętności i postaw dzieci podczas zajęć, uroczystości, rozmów z dziećmi, zarówno planowanych, jak i tych doraźnych, codziennych. Obserwacje planowane i monitoring codzienny powinny dać dyrektorowi odpowiedź na pytania o to, czy:

 • dzieci znają hymn Polski, flagę, godło, symbol miejscowości, symbolikę przedszkola (jeżeli przedszkole posiada),
 • nauczyciele uczą prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski,
 • dzieci poznają lub kultywują tradycje narodowe, regionalne, miejscowe, przedszkolne,
 • dzieci znają legendy, bohaterów narodowych,
 • dzieci uczą się tańców narodowych i pieśni patriotycznych,
 • nauczyciele dbają o kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, rówieśnikami i przedszkolem,
 • nauczyciele uczą szacunku dla najbliższych członków rodziny,
 • nauczyciele rozwijają u dzieci postawy Polaka patrioty, poprzez poszanowanie dobra wspólnego, wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych, kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych,
 • nauczyciele umożliwiają dzieciom uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych,
 • nauczyciele przygotowują dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach lokalnych, przedszkolnych, rodzinnych.

Rolą dyrektora jest wspieranie nauczycieli w wykonywaniu ich obowiązków. Nauczyciele w tym roku szkolnym mają sporo zadań wynikających z realizacji wychowania patriotycznego. Dyrektor powinien się upewnić, jakimi zasobami dysponuje przedszkole, aby nauczyciele mogli właściwie wywiązywać się z tego zadania. Warto się upewnić, czy w przedszkolu jest np. odpowiednia liczba artykułów papierniczych do prac plastycznych, czy nauczyciele dysponują odpowiednią literaturą, planszami, czy posiadają nagrania pieśni patriotycznych, legend, sprzęt do odtwarzania itp. Czasami nie zwracamy uwagi na rzeczy, które wydają się nam oczywiste, ale ich brak może stanowić istotną przeszkodę w realizacji tego zadania. Warto także sprawdzić, w jakim stanie są tablice i szyldy, w tym w szczególności godło narodowe i flagi, które wywiesimy podczas oficjalnych obchodów Święta Niepodległości. Wspieranie nauczycieli polega także na rozmowach z nimi w ramach codziennych czynności wynikających z nadzoru pedagogicznego. Warto się upewnić, czy nauczyciele posiadają niezbędną wiedzę i środki do wykonywania swoich obowiązków, a jeśli chodzi o wychowanie patriotyczne, to zapytajmy ich o to, czy:

 • tworzą sytuacje edukacyjne wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym, regionem, miejscowością, przedszkolem, domem ro...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy