Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

15 listopada 2018

NR 96 (Listopad 2018)

Stulecie niepodległości okazją do kształcenia postawy patriotycznej
Nadzór dyrektora nad realizacją wychowania patriotycznego

0 512

„Rok szkolny 2018/2019 Niepodległa” to wiodące hasło obecnego roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje działania związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uwagi na priorytety ministerialne i kierunki polityki oświatowej państwa, a także w związku ze 100-leciem niepodległości Polski warto przeprowadzić szereg usystematyzowanych działań w zakresie wychowania patriotycznego i wdrażania wychowania do wartości.

rzedszkola, szkoły i placówki zapewne są w trakcie realizacji wielu przedsięwzięć z tym związanych, jednakże obchody 100-lecia nie kończą się na 11 listopada tego roku. Warto przeanalizować swoje działania, aby się upewnić, że wywiązujemy się z ministerialnych zaleceń. Dyrektor ma wiele możliwości upewnienia się, na ile efektywne są działania poszczególnych nauczycieli, jaką wiedzę posiadają dzieci, jakie postawy prezentują. Jedną z form sprawdzenia może być przegląd zapisów w dziennikach zajęć pod kątem wyboru celów dydaktycznych i wychowawczych zajęć. Analizując zapisy w dziennikach, dyrektor powinien zwrócić uwagę na to, czy nauczyciele:

POLECAMY

 • zapoczątkowali proces kształtowania się u dzieci postawy patrioty szanującego swoją Ojczyznę,
 • kształtują tożsamość narodową, regionalną, lokalną,
 • budują poczucie wspólnoty z otoczeniem,
 • kształtują u dzieci postawę szacunku do symboli narodowych,
 • zapoznają dzieci z niektórymi faktami historycznymi świadczącymi o naszej tożsamości narodowej, regionalnej, lokalnej,
 • uczą dostrzegania piękna kraju, regionu, miejscowości,
 • uczą dostrzegania piękna mowy ojczystej, języka regionalnego, gwary.

Dyrektor ma możliwość obserwacji umiejętności i postaw dzieci podczas zajęć, uroczystości, rozmów z dziećmi, zarówno planowanych, jak i tych doraźnych, codziennych. Obserwacje planowane i monitoring codzienny powinny dać dyrektorowi odpowiedź na pytania o to, czy:

 • dzieci znają hymn Polski, flagę, godło, symbol miejscowości, symbolikę przedszkola (jeżeli przedszkole posiada),
 • nauczyciele uczą prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski,
 • dzieci poznają lub kultywują tradycje narodowe, regionalne, miejscowe, przedszkolne,
 • dzieci znają legendy, bohaterów narodowych,
 • dzieci uczą się tańców narodowych i pieśni patriotycznych,
 • nauczyciele dbają o kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, rówieśnikami i przedszkolem,
 • nauczyciele uczą szacunku dla najbliższych członków rodziny,
 • nauczyciele rozwijają u dzieci postawy Polaka patrioty, poprzez poszanowanie dobra wspólnego, wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych, kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych,
 • nauczyciele umożliwiają dzieciom uczestnictwo w wydarzeniach lokalnych,
 • nauczyciele przygotowują dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach lokalnych, przedszkolnych, rodzinnych.

Rolą dyrektora jest wspieranie nauczycieli w wykonywaniu ich obowiązków. Nauczyciele w tym roku szkolnym mają sporo zadań wynikających z realizacji wychowania patriotycznego. Dyrektor powinien się upewnić, jakimi zasobami dysponuje przedszkole, aby nauczyciele mogli właściwie wywiązywać się z tego zadania. Warto się upewnić, czy w przedszkolu jest np. odpowiednia liczba artykułów papierniczych do prac plastycznych, czy nauczyciele dysponują odpowiednią literaturą, planszami, czy posiadają nagrania pieśni patriotycznych, legend, sprzęt do odtwarzania itp. Czasami nie zwracamy uwagi na rzeczy, które wydają się nam oczywiste, ale ich brak może stanowić istotną przeszkodę w realizacji tego zadania. Warto także sprawdzić, w jakim stanie są tablice i szyldy, w tym w szczególności godło narodowe i flagi, które wywiesimy podczas oficjalnych obchodów Święta Niepodległości. Wspieranie nauczycieli polega także na rozmowach z nimi w ramach codziennych czynności wynikających z nadzoru pedagogicznego. Warto się upewnić, czy nauczyciele posiadają niezbędną wiedzę i środki do wykonywania swoich obowiązków, a jeśli chodzi o wychowanie patriotyczne, to zapytajmy ich o to, czy:

 • tworzą sytuacje edukacyjne wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym, regionem, miejscowością, przedszkolem, domem rodzinnym,
 • zapoznają wychowanków z symbolami narodowymi, wydarzeniami ważnymi dla kraju, regionu, miejscowości, przedszkola, rodziny,
 • zapoznają dzieci z instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa, regionu, miejscowości (kiedy planują zorganizować np. wycieczkę do urzędu miasta/gminy),
 • przygotowują swoich wychowanków do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym w szczególności uczą właściwego zachowania się podczas uroczystości przedszkolnych, innych.
 • włączają rodziców w realizację wychowania patriotycznego, w tym w szczególności poprzez wyposażenie dzieci w niezbędne akcesoria do zajęć i innych przedsięwzięć (np. uroczysty strój),
 • zachęcają rodziców do udziału w uroczystościach przedszkolnych, regionalnych, państwowych z zachowaniem tradycji i właściwej postawy stanowiącej wzór do naśladowania dla dzieci.

Dyrektor powinien również wesprzeć nauczycieli w stosowaniu metod aktywizujących dzieci do działania. Wielu jest nauczycieli kreatywnych, których powinniśmy doceniać, aby podtrzymać ich motywację do pracy. Są też tacy, którym musimy wyznaczać zadania, podpowiadać, częściej monitorować ich pracę, ponieważ zbytnio nie wykazują się innowacyjnością. Choć trzymanie ręki na pulsie nie należy do czynności najprzyjemniejszych, to dyrektor musi tak postępować, gdyż dzieciom należy się edukacja na najwyższym poziomie. Swoją drogą nauczyciel zbytnio nieprzykładający się do swoich obowiązków nie prezentuje właściwej postawy patriotycznej, a skoro tak, to czy jest szansa, że będzie właściwie kształtował tę postawę u swoich wychowanków? Istnieją obawy, że nie, dlatego dyrektor powinien takiego nauczyciela wspierać w doskonaleniu się, wskazując mu kierunki rozwoju. Jednakże zakładamy, że większość nauczycieli radzi sobie z realizacją wychowania patriotycznego, stosując:

 • metody aktywizujące do działania plastycznego, muzycznego, teatralnego, ruchowego,
 • metodę zadań stawianych do wykonania (karty pracy, konkretne wytwory – flaga, kotylion, mapa, gra planszowa itp.),
 • metody z wykorzystaniem tradycyjnych środków przekazu: obraz/ilustracja, praca z książką, piosenka, wiersz, opowiadanie, legenda,
 • czynne uczestnictwo w uroczystościach regionalnych, miejskich, przedszkolnych,
 • technologię multimedialną,
 • wycieczki, spacery,
 • organizację konkursów recytatorskich, muzycznych, plastycznych, tanecznych itp.,
 • wykonywanie albumów, zdjęć,
 • prezentowanie dorobku dzieci – wystawy, zdjęcia, galeria prac plastycznych, prezentacja na stronie internetowej przedszkola, w lokalnych mediach itp.

Z pewnością wiele działań związanych ze 100-leciem niepodległości Polski zostało już zrealizowanych, ale warto się zastanowić, co jeszcze można zrobić. Oto kilka propozycji:

 • wycieczka w okolicy przedszkola, mająca na celu uświadomienie dzieciom lokalizacji przedszkola (nazwa miejsca, ulicy, adres, wygląd, lokalizacja budynków w pobliżu itp.),
 • próby wykonania mapy sytuacyjnej,
 • rysowanie/malowanie/wyklejanie budynku przedszkola,
 • zaznaczenie na mapie lokalizacji budynku przedszkola,
 • zapoznanie dzieci z historią przedszkola (albumy, zdjęcia), z tradycją,
 • zaproszenie absolwentów przedszkola na spotkanie z dziećmi,
 • wykonywanie portretu grupy itp.,
 • multimedialne pokazy fragmentów miejscowości (np. zdjęcia ulic/miejsc zamieszkania dzieci), próby odgadywania, czyje to miejsce...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy