Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

7 października 2020

NR 114 (Październik 2020)

Sprostowanie świadectwa pracy

84

Minął już czas, w którym dyrektorzy placówek oświatowych oraz osoby z obsługi kadrowej skupiali się na sporządzaniu oraz wydawaniu świadectw pracy. Nie można jednak z całą stanowczością powiedzieć, że rozdział ten został definitywnie zamknięty, gdyż może pojawić się 
potrzeba sprostowania świadectwa pracy.

Najczęstsze błędy popełniane przy wystawieniu świadectwa pracy

 1. Błąd w określeniu okresu zatrudnienia poprzez zsumowanie wszystkich umów, np. pracownik był zatrudniony od 1 stycznia do 31 marca 2019 r., następna umowa była od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. Tym samym każdą umowę należy wyodrębnić, zamiast wskazywać okres zatrudnienia jako od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Trzeba pamiętać, że każdy okres zatrudnienia jest osobnym stosunkiem pracy, dlatego należy je wyodrębnić, nawet w sytuacji, gdy pomiędzy umowami nie było dnia przerwy. 
 2. Błąd we wskazaniu podstawy prawnej zakończenia stosunku pracy, np. rozwiązanie nastąpiło wskutek porozumienia stron na wniosek pracownika. Porozumienie stron to porozumienie stron, tym samym dla uprawnień byłego pracownika w stosunkach zewnętrznych nie ma znaczenia, czy z jego inicjatywy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, czy nie. 
 3. Wskazanie w części dotyczącej wykorzystania urlopu wypoczynkowego liczby dni, za które wypłacono pieniężny ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jest to okoliczność bez znaczenia dla kolejnego pracodawcy, ponieważ wypłata ekwiwalentu jest formą pieniężną wykorzystania urlopu w wymiarze proporcjonalnym lub urlopu zaległego/uzupełniającego. 
 4. Wskazanie wykorzystania urlopu ojcowskiego, który nie ma znaczenia dla prawa pracownika, np. dziecko pracownika ukończyło trzy lata, a pracownik wykorzystał urlop ojcowski w pełnym wymiarze czasu pracy. 
 5. Wykazanie zajęć komorniczych spłaconych lub umorzonych. Wynika to z faktu, że informacja o zajęciu jest skierowana do kolejnego pracodawcy, który powinien wypełnić obowiązki wynikające z art. 884 Kodeksu postępowania cywilnego. 
 6. Brak wyszczególnienia okresów, w których nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. Należy bezwzględnie pamiętać o tym obowiązku, ponieważ przepisy Karty Nauczyciela przewidują, że nauczyciel w całym swoim okresie zatrudnienia może wykorzystać maksymalnie trzy lata urlopu dla poratowania zdrowia. Jest również ograniczenie – określone przerwami pomiędzy kolejnymi urlopami, tj. rok przerwy. 
 7. Brak wyszczególnienia okresów, w których nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny korzystał z dodatkowego zasiłku opiekuńczego związanego z COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie i nie wlicza się do 60-dniowego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego ogólny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Tym samym rodzi się pytanie, czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy powinien znaleźć się jako wyodrębniony w okresach nieskładkowych. Na ten temat wypowiedział się Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w piśmie z dnia 7 lipca 2020 r. (GD-PPR-A.450 607.2020.2), który wskazał, że: „dodatkowy zasiłek opiekuńczy stanowi informację niezbędną do ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa, przysługuje wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat ośmiu z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać nie tylko rodzice, których dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się niania, z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą, albo dzienny opiekun, jeśli z powodu COVID-19 nie mogą opiekować się dzieckiem. Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego)”. W tym stanie rzeczy, uzupełniając część świadectwa dotyczącą okresów nieskładkowych, należy wyodrębnić w nich okresy pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Powództwo o sprostowanie świadectwa pracy jest roszczeniem niematerialnym, a więc były nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny nie będzie w nim dochodzić roszczeń pieniężnych. 

POLECAMY

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Gdy pojawią się jakiekolwiek błędy w wydanym już świadectwie pracy, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy