Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 października 2018

NR 95 (Październik 2018)

Sprawdzanie kwalifikacji nauczycieli przez nowego dyrektora

0 85

Nowo wybrany dyrektor bardzo często nie sprawdza kwalifikacji zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, dając wiarę temu, że jego poprzednik właściwie ocenił kwalifikacje nauczycieli. Co prawda w przedszkolu istnieje możliwość zwolnienia nauczyciela poza tak zwanym okresem ruchu kadrowego, ale wymaga to podjęcia przez dyrektora odpowiednich kroków. W przypadku stwierdzenia, że nauczyciel został zatrudniony bez kwalifikacji, dochodzi niekiedy do wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa i dyrektor, który stwierdził brak kwalifikacji nauczyciela, ma obowiązek owo wygaśnięcie stosunku pracy stwierdzić.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

 • ma wyższe wykształcenie i odpowiednie przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
 • przestrzega podstawowych zasad moralnych;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Przepis wprost wskazuje, że aby zostać nauczycielem, trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. Kontrola zgodności zatrudniania z kwalifikacjami jest czynnością z zakresu nadzoru pedagogicznego (wynikająca z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) i należy do kompetencji organu sprawującego nadzór pedagogiczny wobec dyrektora przedszkola, a więc do kuratora oświaty. 
Z kolei organ prowadzący może administracyjne sprawdzić przydział czynności z kwalifikacjami w ramach kontroli wewnętrznej przedszkola jako jednostki podległej organowi prowadzącemu finansowo i organizacyjnie. 
Niezależnie od powyższego organem podejmującym decyzje kadrowe w przedszkolu jest dyrektor przedszkola i to on odpowiada za ustalenie kwalifikacji nauczycieli i zatrudnienie ich zgodnie z kwalifikacjami.

Wymogi prawne    

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U., poz. 1575) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach ma osoba, która ukończyła:

 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz zdobyła przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz ma przygotowanie pedagogiczne, lub
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, 
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 • studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w lit. a i lit. b oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w lit. d oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach posiada również osoba, która ukończy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy