Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

26 lutego 2018

NR 79 (Luty 2017)

Rada Pedagogiczna w przedszkolu

554

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w przedszkolu zatrudniającym co najmniej trzech nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

POLECAMY

W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. Prowadzi on i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

Podstawowym zadaniem każdej rady pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. Ponadto każda rada pedagogiczna zobowiązana jest do opracowania i zatwierdzenia w drodze uchwały regulaminu swojej działalności. Kompetencje rady pedagogicznej podzielić można na kompetencje:

  • stanowiące,
  • doradcze.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy m.in.:

  • uchwalanie regulaminu swojej działalności;
  • zatwierdzanie planu pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • uchwalanie statutu przedszkola i wprowadzanie zmian (nowelizacji) do statutu.

Odnośnie do ostatniej kompetencji związanej z przygotowaniem projektu statutu lub jego zmian rada pedagogiczna może w tym celu powołać zespół ds. statutu przedszkola. W skład zespołu może wchodzić np. czterech członków rady pedagogicznej. Wybór członków zespołu powinien odbywać się według ogólnie przyjętych przez radę pedagogiczną zasad w sprawie powoływania komisji. Zespół wnosi stosowne poprawki do statutu i regulaminów obowiązujących w przedszkolu. Propozycje poprawek zespół przedstawia radzie pedagogicznej w postaci projektu uchwały. Propozycje te zespół powinien poddać konsultacji innym organom przedszkola. Opinie tych organów powinny zostać przedstawione na zebraniu rady pedagogicznej, na którym rozpatrywane są zmiany do statutu przedszkola.

Oprócz kompetencji stanowiących rada pedagogiczna jest organem uprawnionym do wydawania opinii, bez których dyrektor przedszkola nie może podjąć konkretnych działań. Rada pedagogiczna opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza 
tygodniowy rozkład zajęć. Ponadto rada pedagogiczna opiniuje projekt planu finansowego przedszkola, wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień oraz kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w przedszkolu.

Oprócz kompetencji stanowiących rada pedagogiczna jest organem uprawnionym do wydawania opinii, bez których dyrektor przedszkola nie może podjąć konkretnych działań.

Warto także pamiętać, że jedną z najważniejszych kompetencji rady pedagogicznej jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
Zebrania rady pedagogicznej odbywają się, co do zasady, zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem zebrań oraz w miarę bieżących potrzeb. Plenarne zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, a także w każdym semestrze w celu przedstawienia przez dyrektora przedszkola ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola.
Pamiętać także należy, że zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem oraz z inicjatywy samego przewodniczącego rady pedagogicznej, rady przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

Zgodnie z przepisami wystąpienia o organizację zebrania rady pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny być kierowane w formie pisemnej do przewodniczącego rady i określać przyczynę zorganizowania zebrania, a także pożądany termin jego przeprowadzenia.

Przewodniczący rady pedagogicznej, którym jest, jak wspomniano, dyrektor przedszkola, opracowuje roczny plan pracy rady, przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania rady, podpisuje i realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz monitoruje i informuje radę o ich stopniu realizacji. Warto podkreślić, że przygotowanie zebrania rady pedagogicznej przez przewodniczącego polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków rady o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania. Ponadto przewodniczący podpisuje protokoły z zebrań rady pedagogicznej.

W ramach swojej działalności rada pedagogiczna może tworzyć różnego typu zespoły lub komisje. Utworzenie, likwidacja, ustalenie składu osobowego oraz określenie zakresu działalności komisji lub zespołu wymaga od rady pedagogicznej formy uchwały. Pracą komisji lub zespołu kieruje przewodniczący powołany przez radę pedagogiczną na wniosek członków komisji lub zespołu.

Każdy członek rady pedagogicznej ma, zgodnie z przepisami, prawo do czynnego udziału w zebraniach rady, składania wniosków i projektów uchwał oraz udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach lub zespołach powołanych przez radę. Jednocześnie każdy członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w zebraniach rady i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany, nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola, współtworzenia na zebraniach rady atmosfery życzliwości i koleżeństwa oraz składania sprawozdań z wykonania powierzonych zdań.
Zebrania rady pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący. W szczególnych przypadkach przewodniczący rady pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania rady innemu nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu.

Przepisy prawa oświatowego stanowią, że uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, przy czym przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”.

Uchwały rady pedagogicznej mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący rady, gdzie członkowie rady głosują przez podniesienie ręki. W przypadku równej liczby głosów o podję...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy