Dołącz do czytelników
Brak wyników

Czy dyrektor przedszkola niepublicznego powinien informować radę pedagogiczną i radę rodziców
o wynikach pełnionego nadzoru i pracy przedszkola w danym roku szkolnym?

Artykuły z czasopisma | 22 lutego 2018 | NR 83
402

Odpowiedź oczywiście nie jest jednoznaczna, bowiem zależy od postanowień wewnętrznych. Jeżeli statut przedszkola nie zawiera informacji o utworzeniu kolegialnych organów przedszkola: rady pedagogicznej i rady rodziców, to oczywiście nie ma obowiązku, a jeżeli są powołane, to obowiązek jest, ale tylko wtedy, jeżeli taką wolę ma organ prowadzący i zobowiązał do tego dyrektora przedszkola. Chodzi o to, żeby informacje dotyczące pracy przedszkola w danym roku szkolnym przedstawić na posiedzeniu (zebraniu) tych organów, a niekoniecznie o informowanie rodziców i nauczycieli w ogóle, ponieważ to można, a nawet trzeba robić.

 

POLECAMY

Regulacje prawne

Ustawa o systemie oświaty w przepisach art. 40–43 (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) określa istotę rady pedagogicznej jako kolegialnego organu przedszkola, wskazując jej kompetencje i tryb działania. Przepisy te jednak dotyczą przedszkoli publicznych, bowiem znajdują się w dziale „Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi”, co jednoznacznie określa, że regulacje te nie obowiązują w niepublicznych jednostkach oświatowych. Ponadto przepisy rozdziału 8 
ustawy „Szkoły i placówki niepubliczne” nie odsyłają wprost do odpowiedniego stosowania regulacji o radzie pedagogicznej zawartych w rozdziale „Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi”. Ponadto uprawnienia rady pedagogicznej są wymienione w poszczególnych przepisach innych rozdziałów, ale one także nie dotyczą placówek niepublicznych. Natomiast art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy stanowi, że statut przedszkola niepublicznego powinien określać 
organy przedszkola oraz zakres ich zadań, ale ze względu na to, że statut nadaje osoba prowadząca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy, to osoba ta decyduje o tym, jakie organy będą funkcjonowały w danym przedszkolu. Jak widać, działalność rady pedagogicznej w niepublicznej placówce jest uzależniona przede wszystkim od woli osoby prowadzącej. W tym zakresie zapisy statutowe nie są ograniczone żadnymi regulacjami prawnymi poza tymi, które zostały wskazane  poniżej. 

Większość przedszkoli niepublicznych decyduje się na powołanie rady pedagogicznej według regulacji obowiązujących publiczne jednostki oświatowe, gdy stan zatrudnienia wynosi w danej jednostce oświatowej co najmniej trzech nauczycieli (art. 40 ust. 1 ustawy). Organ prowadzący może również dowolnie podwyższyć limit zatrudnienia nauczycieli, od którego jest uzależnione rozpoczęcie działalności rady pedagogicznej.

 

Brak regulacji w statucie

Statut przedszkola niepublicznego, który nie zawiera zapisów o sposobie funkcjonowania rady pedagogicznej, może jednak ujmować zapisy o informowaniu nauczycieli i rodziców o pracy przedszkola w danym roku szkolnym. Kompetencje do stanowienia prawa wewnętrznego posiada organ prowadzący przedszkole, czyli osoba, która jest jego właścicielem i to ona może zdecydować, kiedy, komu i jakie informacje będą przekazywane. W sytuacji kiedy organy przedstawicielskie nauczycieli i rodziców nie będą formalnie powołane, to ani nauczyciele, ani rodzice nie będą mogli kolegialnie wyrażać opinii albo decydować o sprawach dotyczących realizacji statutowych zadań przedszkola. Wynikający wprost ze statutu brak rady pedagogicznej również nie będzie traktowany jako uchybienie w działalności placówki badanej przez kuratora oświaty w toku zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, ponieważ nadzór nad placówkami niepublicznymi, co prawda sprawują kuratorzy oświaty, ale w zakresie przestrzegania statutu (art. 33 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy). Zatem niepubliczne przedszkole bez uprawnień publicznych może działać bez rady pedagogicznej i rady rodziców, co nie oznacza, że nie może informować o swojej działalności nauczycieli i rodziców. Wręcz odwrotnie, powinno. 

Otóż, w przeciwieństwie do powoływania rady pedagogicznej w przedszkolu niepublicznym, raczej rzadko osoby prowadzące te placówki decydują się na powołanie kolegialnego organu rodziców. 

 

Rada rodziców

Organizację placówek niepublicznych określają przepisy rozdziału 8 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nimi powołanie rady rodziców w tych jednostkach nie jest obligatoryjne. Podobnie jak z radą pedagogiczną i tutaj decyduje organ prowadzący przedszkole. Jeśli organ prowadzący zdecyduje o utworzeniu w przedszkolu rady rodziców, to na mocy przepisu art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty określi dla niej zadania w statucie. Zakres zadań i uprawnień rady rodziców jest oczywiście uzależniony od decyzji właściciela przedszkola lub osoby zarządzającej przedszkolem niepublicznym posiadającym uprawnienia przedszkola publicznego, bowiem w świetle art. 57 ustawy o systemie oświaty przepisy o radzie rodziców (art. 53 i 54 ust. 1–6 i 8) nie dotyczą placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz placówek niepublicznych.

Uzasadnienie takiego usytuowania prawnego tej kwestii jest następujące. Zgodnie z konstytucją rodzice mają prawo wyboru miejsca edukacji ich dzieci, a osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne mają prawo do zakładania i prowadzenia placówek oświatowych. Szczegółowe regulacje dotyczące udziału rodziców w życiu placówki są niezbędne w przypadku placówek publicznych, ponieważ część społeczeństwa nie może dokonać wyboru pomiędzy placówką prywatną a państwową z różnych względów. Natomiast rodzice, którzy dokonują wyboru placówki prywatnej, powinni zdawać sobie sprawę z tego, że ich wpływ na działalność placówki może być ograniczony. Niestety nie zawsze tak jest, pomimo iż zazwyczaj przedstawia się im warunki umowy, zapoznaje ze statutem, to rodzice domagają się większego wpływu, niż mogą mieć, w szczególności na ofertę, finanse, organizację itp. Trudno sobie wyobrazić, aby rodzice opiniowali finanse przedszkola niepublicznego, ale można założyć, że rodzice mogą mieć wpływ na program wychowawczy przedszkola. 

Jeżeli właściciel przedszkola postanowi, że taki organ będzie funkcjonował w placówce, to w statucie należy opisać odpowiednie warunki do jego działania, w tym w szczególności sposób wyboru członków rady, kompetencje i uprawnienia. 

Utworzenie rady rodziców w placówce niepublicznej może podnieść rangę roli rodziców w funkcjonowaniu przedszkola. Będzie także wyrazem woli organu prowadzącego na zwiększenie wpływu na realizowane zadania, w szczególności w obszarze wychowawczym. Podobnie jak w przypadku rady pedagogicznej nieutworzenie rady rodziców nie stanowi przeszkody w informowaniu ich o istotnych sprawach dotyczących edukacji. Wiele przemawia za tym, aby jednak to robić.

Regulacje prawne ważnych kwestii dotyczących edukacji są skonstruowane m.in. tak, aby poprzez ich respektowanie dążyć do ciągłego rozwoju. Każda placówka edukacyjna, bez względu na to, czy jest publiczną, czy niepubliczną, pragnie być tą najlepszą...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy