Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

22 lutego 2018

NR 83 (Czerwiec 2017)

Rada pedagogiczna podsumowująca – w jaki sposób niestandardowo podejść do tematu?

0 977

Podsumowanie pracy przedszkola odbywa się zwykle w czerwcu, chociaż dyrektor ma czas do końca roku szkolnego na przekazanie wyników i wniosków z prowadzonego nadzoru pedagogicznego. Najczęściej rady te są przeprowadzane według standardowego scenariusza polegającego głównie na odczytaniu raportu z prowadzonej ewaluacji, kontroli i wspomagania, czyli informacji o zrealizowaniu planu nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Plan nadzoru pedagogicznego, zgodnie ze sztuką sporządzania tego dokumentu najczęściej zawiera:

POLECAMY

 • stronę tytułową (data sporządzenia raportu, tytuł, nazwiska autorów),
 • opis przedmiotu ewaluacji, kontroli, wspomagania (co było poddane badaniu ewaluacyjnemu, kontroli, czego dotyczyło wspomaganie),
 • wykorzystane metody, techniki, narzędzia,
 • opis danych i procesu ich zbierania (dane, które uzyskaliśmy, od kogo i kiedy je zbieraliśmy, w jakim czasie, interpretacja),
 • końcowe wyniki (próba odpowiedzi na pytania kluczowe, ocena wyników np. poprzez określenie mocnych i słabych stron),
 • wnioski do dalszej pracy (rekomendacje, czyli zalecenia, oczekiwania dla dzieci, nauczycieli, rodziców, dyrektora),
 • załączniki (narzędzia, za pomocą których zbieraliśmy dane).

Najczęściej rada pedagogiczna podsumowująca przebiega według następującego planu:

 • sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie kworum, 
 • odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania wraz z uwagami wniesionymi przez nauczycieli, podpisanie protokołu,
 • sprawozdania zespołów zadaniowych z wykonania swoich planów pracy,
 • wnioski dyrektora z pełnienia nadzoru pedagogicznego,
 • raport z ewaluacji i kontroli zewnętrznych (jeżeli miały miejsce),
 • informacje o wykonaniu innych zadań, ważnych w danym roku szkolnym,
 • wyniki rekrutacji i projekt organizacji pracy w nowym roku szkolnym, 
 • plany związane ze zmianami organizacji w przedszkolu (jeżeli takie mają nastąpić),
 • podanie ostatecznych terminów urlopów,
 • podanie organizacji pracy w wakacje,
 • wyznaczenie daty sierpniowej rady pedagogicznej organizacyjnej.

Scenariusz rady pedagogicznej podsumowującej pracę musi zawierać określone punkty, w których dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej konieczne, z punktu widzenia formalnego, informacje. Nauczyciele powinni zostać poinformowani o działalności przedszkola oraz muszą być im przekazane wyniki i wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego. Ważne są też informacje, które nauczyciele powinni znać ze względu na organizację pracy w wakacje, np. wykorzystanie urlopów, zakres prac przed rozpoczęciem roku szkolnego itd. Ujmując rzecz formalnie, należy stwierdzić, że rada pedagogiczna podsumowująca musi odnosić się do stałych punktów w scenariuszu, natomiast oprócz stałego porządku może zawierać elementy nieformalne stanowiące rodzaj podsumowania. Jakie to mogą być elementy?

 

Niestandardowe elementy podczas rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna podsumowująca może mieć np. część drugą, mniej formalną, w efekcie której może okazać się, że jej wyniki będą bardzo przydatne. Z pewnością w nieformalnej części rady pedagogicznej podsumowującej można wykorzystać miękkie metody ewaluacyjne. Są to takie metody, przy użyciu których uczestnicy sami wyrażają opinie dotyczące tego, co działo się w roku szkolnym. Warto zatem sięgnąć do propozycji wskazanych np. przez Erę Ewaluacji – 
podmiot współpracujący z Systemem Ewaluacji Oświaty, który proponuje ciekawe sposoby pozyskania informacji. Metody opisane poniżej są nieco zmodyfikowane i dostosowane do celu, jakiemu mają służyć. Chodzi o pozyskanie informacji od nauczycieli o pracy w roku szkolnym.

 

Propozycja nr 1.

List do siebie

Zaproponujmy nauczycielom, aby przed radą napisali „list do siebie”. Jest to jedna z najpopularniejszych, najczęściej używanych i najbardziej efektywnych metod ewaluacji indywidualnej. Często też dostarcza bardzo interesujących i dogłębnych wniosków na badany temat – nauczycielom zaś uświadamia własne postępy, z których przy użyciu innej metody nie zdaliby sobie sprawy. Planując wykorzystanie „listu do siebie”, powinniśmy pamiętać, że jest to bardzo osobisty sposób ewaluacji. Przed rozpoczęciem pracy tą metodą należy zawrzeć z nauczycielami kontrakt pozwalający na zachowanie dość dużej dozy swobody, ponieważ nie można mieć żadnego wpływu na autora listu ani też żadnych możliwości ingerencji czy interakcji podczas całego procesu. Nauczyciele są proszeni o napisanie listu do siebie samych, z jednoczesną informacją, że jest to zupełnie dobrowolne działanie i zależne od tego, co nauczyciel chce tym listem osiągnąć. W każdym razie należy przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na jego napisanie i dokładnie wytłumaczyć cel tego zadania. Można poprosić ich o opisanie szeregu rzeczy, np. ich oczekiwań, obaw, motywów, wrażeń na temat pracy w minionym roku, czego się nauczyli itp. Listy nie są pisane ręcznie, autor listu jest anonimowy. Prosimy nauczycieli, aby przed rozpoczęciem rady wrzucili listy do specjalnie przygotowanej skrzynki. Po odczytaniu listów można poprosić o refleksje na temat treści, spróbować podsumować zawarte w nich informacje pod kątem tego, jak te informacje można wykorzystać do dalszej pracy, czy forma tej ewaluacji coś wnosi dla rozwoju ich samych i oczywiście przedszkola. 
Można też tylko odczytać listy i nie podsumowywać ich  treści. Z pewnością zarówno dla dyrektora, jak i dla samych nauczycieli będą to cenne doświadczenia mogące mieć istotny wpływ na dalszą pracę. 

 

Propozycja nr 2.

List do przyjaciół

Podobnie jak w poprzednim zadaniu listy do przyjaciół są bezimienne, napisane komputerowo i wrzucone do skrzynki przed rozpoczęciem rady pedagogicznej. Zadanie dla nauczycieli polega na wyobrażeniu sobie, że są na zajęciach w innej grupie, obserwują je ukryci pod czapką niewidką. Po zajęciach piszą list do koleżanek pracujących w grupie. Listy są odczytane i poddane refleksji. Dokonując swego rodzaju oceny zawartych w listach informacji, staramy się wskazać, które z nich były najważniejsze, a które najbardziej zaskakujące, jak można wykorzystać pozyskane informacje dla jakościowego rozwoju przedszkola, co warto zrobić itd. 

 

Propozycja nr 3.

Informacja dla przybysza
Każdy nauczyciel ma za zadanie napisać kilka zdań do nowego kolegi lub koleżanki, którzy mają rozpocząć pracę w naszym przedszkolu. Chodzi o to, aby przekazać im kilka wskazówek, czyli mają uzupełnić zdanie: U nas w przedszkolu najważniejsze jest… Następnie dokonujemy oceny zgromadzonych informacji. 

Możliwe są dwa warianty:

 • Pierwszy – dzielimy nauczycieli na grupy, każda grupa losowo otrzymuje część kartek i polecenie: „Wejdźcie teraz w rolę nowego pracownika. Co byście pomyśleli o przedszkolu po przeczytaniu tych karteczek? Zapiszcie swoją opinię na plakacie”. Każda grupa przedstawia swoje wrażenie, następnie wspólnie dokonuje się oceny wyników: W czym grupy są zgodne? Co by się stało, gdyby nowi pracownicy trzymali się tych wskazówek? Które z tych wskazówek są godne polecenia, a które nie? 
 • Drugi – wszystkie kartki zostają umieszczone na tablicy, nauczyciele wspólnie porządkują je według zaprojektowanych kryteriów.

 

Propozycja nr 4.

Poczta

Nauczyciele przygotowują odpowiedzi na pytania, każde pytanie jest wypisane na oddzielnej kartce. Na dużych kopertach, przyklejonych np. do tablicy, umieszczamy fragmenty zdań, o których dokończenie prosiliśmy....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy