Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

20 maja 2021

NR 121 (Maj 2021)

Przedszkolak chory przewlekle

69

Każde dziecko ma prawo do edukacji, opieki, wychowania i indywidualizacji; w przypadku niektórych przedszkolaków konieczne jest dostosowanie warunków panujących w przedszkolu. Bez wątpienia do takiej grupy należą dzieci chorujące przewlekle. 

Sytuacja, kiedy do placówki przedszkolnej uczęszcza dziecko z chorobą przewlekłą, jest szczególna dla dyrektora oraz wychowawców, którzy zobowiązani są do właściwej organizacji opieki nad takim dzieckiem. Uwzględnić należy jego szczególne potrzeby oraz stworzyć warunki do optymalnego rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania w placówce.

POLECAMY

Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1. Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w placówce z uwzględnieniem sprzętów i dostosowań koniecznych dla konkretnej jednostki chorobowej.
2. Wejście w ścisłą współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka w celu poznania specyfiki funkcjonowania i wypracowanych w domu rodzinnym rozwiązań ułatwiających dziecku funkcjonowanie, a także zgromadzenie wszelkich danych o dziecku, niezbędnych do zapewnienia mu właściwej opieki. Warto podkreślić, że współpraca z rodzicami wymaga wzmożonej częstotliwości i intensywności, co wynika z sytuacji, że często problemy zdrowotne dziecka są na tyle poważne, iż należy je konsultować z rodzicami na bieżąco.

Warto pamiętać, że w dużejmierze od dyrektora zależy, w jaki sposób będzie przebiegała droga przedszkolna. Uwzględniając wszelkie deficyty dziecka, a także jego mocne strony i wykorzystując zasoby placówki, możemy budować pozytywną przestrzeń dla każdego dziecka. 

Najważniejsze informacje, jakie powinien pozyskać dyrektor lub wychowawca:

 • jaka jest historia i przebieg choroby,
 • jakie są specjalne potrzeby dziecka,
 • czy są jakieś procedury medyczne, które należy wykonywać w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu,
 • jakie dziecko ma potrzeby żywieniowo-dietetyczne,
 • czy dziecko boryka się z jakimiś problemami,
 • jaki jest plan postępowania i procedury postępowania w nagłych sytuacjach,
 • w jaki sposób choroba wpływa na dziecko (sfera fizyczna i psychiczna),
 • czy występują jakieś skutki uboczne leczenia,
 • jaki jest zakres wiedzy dziecka na temat choroby,
 • czy choroba ma stały, czy zmienny przebieg,
 • czy w związku z chorobą absencja dziecka będzie częstsza,
 • jak postępować w sytuacji kryzysowej,
 • wspólne ustalenie podziału zadań.

Anieszka Małkowska-Szkutnik i Wioletta Jaskólska proponują opracować wspólnie z rodzicami arkusz POMOC. Warto zauważyć, że to niezwykle wspierające narzędzie, które zawiera wiele informacji i ustaleń.  

Tabela 1. Arkusz POMOC

P Przewlekle chory na… 
Podstawowe informacje na temat choroby dziecka 
                                                       
O Objawy choroby   
M Medykamenty, procedura medyczna   
O Oczekiwania rodzica   
C Co możemy wspólnie zrobić – planowanie  

Kolejnym ważnym aspektem współpracy jest pozyskanie od rodziców dziecka właściwych zgód ułatwiających postępowanie i skuteczne działania edukacyjno-wychowawcze. W przypadku konieczności podawania dziecku leków w trakcie jego przebywania w placówce należy szczegółowo ustalić wytyczne lekarza prowadzącego określające sposób podania i dawkowanie leku oraz informacje o sposobie przechowywania specyfiku. Ważne jest, aby rodzic przekazał dyrektorowi informacje na temat tego, jakie leki zalecił lekarz, wraz z zaleceniem lekarskim i pisemnym upoważnieniem do podawania dziecku leków. Rodzice, żeby upoważnić do opieki nad przewlekle chorym dzieckiem pracownika przedszkola, powinni zawrzeć z nim umowę – pisemną lub ustną. Pracownik powinien w niej wyrazić zgodę i zobowiązać się do opieki. Należy dopilnować, by otrzymał on instrukcję postępowania od rodziców. Najlepszym rozwiązaniem jest organizacja szkolenia dotyczącego opieki nad dzieckiem z daną chorobą przewlekłą. Nauczyciel, który podaje lek lub przeprowadza inne medyczne procedury, może prowadzić dziennik, w którym będą szczegółowo zapisywane dane dotyczące tych kwestii.

Indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym mogą zostać objęte dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

Warto zadbać o:

 • stworzenie procedury postępowania z dzieckiem z chorobą przewlekłą oraz zapoznanie z tym dokumentem wszystkich pracowników placówki,
 • stworzenie procedury postępowania w razie 
 • nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka i zapoznanie z nią pracowników placówki,
 • w przypadku ograniczeń w diecie lub szczególnych wytycznych co do żywienia dziecka – właściwa organizacja posiłków dostosowanych do potrzeb dziecka z choroba przewlekłą,
 • uwzględnienie w planie szkoleń specjalnego przygotowania do pracy z dzieckiem z daną chorobą,
 • zachęcenie wychowawcy oraz nauczycieli pracujących z dzieckiem chorym przewlekle do pogłębienia wiedzy na temat danego schorzenia. 

Warto podjąć te niezwykle istotne działania, gdyż tylko dzięki rzetelnej wiedzy będziemy w stanie zrozumieć dziecko, udzielać mu pomocy i tworzyć przyjazne środowisko. Tabela 2 zawiera informacje na temat najczęściej występujących chorób przewlekłych.

Co jeszcze możemy zrobić?

Propozycje działań:

 • organizowanie cyklicznych spotkań zespołu wychowawców i nauczycieli oraz specjalistów w celu wypracowania metod i form pracy z dzieckiem oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla dziecka;
 • motywowanie wychowawców do właściwej pracy z dzieckiem przewlekle chorym (stworzenia bezpiecznych i przyjaznych warunków funkcjonowania w placówce, dostosowanie form pracy i wymagań do możliwości dziecka, dostosowanie sposobu oceniania postępów dziecka, indywidualizacja pracy z dzieckiem) oraz monitorowanie sposobów realizacji tych zaleceń;
 • zapewnienie dziecku wszelkich zaleconych form wsparcia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez organizację na terenie placówki zajęć ze specjalistami (w tym pozyskanie godzin dla potrzebnych specjalistów);
 • zachęcanie wychowawców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej do kształcenia i podnoszenia kwalifikacji w celu sprawowania lepszej i skuteczniejszej opieki nad dzieckiem przewlekle chorym (studia podyplomowe, kursy i szkolenia);
 • włączenie w działania wspierające pracę nauczycieli i wychowawców instytucji zajmujących się konkretnymi schorzeniami w celu polepszenia jakości opieki nad dzieckiem;
 • stała i cykliczna ocena efektywności działań, jakie zostały podjęte w celu polepszenia funkcjonowania dziecka w placówce, oraz ewentualna modyfikacja planu pracy z dzieckiem przewlekle chorym;
 • organizacja indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, jeśli zajdzie taka potrzeba. Indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym mogą zostać objęte dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
   
Nazwa choroby Objawy  Ważne informacje, procedury postępowania
Astma duszności,
sinienie ust (czasami też innych części ciała),
napadowy, suchy, męczący   

To warto wiedzieć:

 • dziecko, które choruje na astmę, może uczestniczyć w większości ćwiczeń ruchowych (z wykluczeniem tych, które wymagają długotrwałego wysiłku); ważne jest, by ćwiczenia były poprzedzone rozgrzewką);
 • w przypadku wystąpienia duszności należy podać dziecku przyjmowany lek wziewny, zapewnić mu spokój w odosobnionym miejscu i obserwować;
 • ważne jest, by często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywa przedszkolak;
 • zajęcia nie powinny odbywać się w salach, gdzie występują alergeny (np. zwierzęta hodowlane, dywany, kurz);
 • nie należy angażować dziecka chorego na astmę do prac porządkowych.

Objawy chorobowe dziecka mogą nasilić się przez:

 • infekcje,
 • powiew zimnego powietrza,
 • kontakt z alergenami,
 • wzmożony wysiłek fizyczny,
 • kontakt z substancjami podrażniającymi drogi oddechowe,
 • dym. 

Przydatne strony:

Cukrzyca

Hipoglikemia to stan niedocukrzenia, kiedy stężenie glukozy we krwi wynosi poniżej 60 mg%/dl.

Objawy hipoglikemii: bladość skóry, drżenie rąk, potliwość, ból głowy, ból brzucha, zaburzenia mowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, skrajne uczucie silnego głodu lub wstrętu do jedzenia, osłabienie, zmęczenie, senność, szybkie bicie serca, zmiana charakteru pisma, chwiejność emocjonalna, problemy z koncentracją, problemy z zapamiętywaniem, drgawki, ograniczony kontakt z otoczeniem, utrata przytomności

To warto wiedzieć:
 • dziecko powinno nauczyć się obserwować mogące wystąpić symptomy i kontrolować poziom glukozy we krwi;
 • w przypadku wystąpienia lekkiej hipoglikemii należy podawać węglowodany proste, np. zawarte w soku owocowym lub coli. Ilość podanego cukru należy zwiększyć w przypadku wystąpienia hipoglikemii średniej,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy