Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

7 lutego 2020

NR 109 (Luty 2020)

Pracownicze plany kapitałowe w jednostkach budżetowych

401

W 1999 roku w Polsce przeprowadzono znaczącą reformę emerytalną. Cały system, który istniał w PRL-u został gruntownie przebudowany. Od początku istnienia nowych koncepcji zasada ubezpieczeń społecznych, w głównej mierze w zakresie zabezpieczenia emerytalnego, była oparta na trzech filarach. Koncepcja ta zakładała, że I filar będzie to emerytura wypłacana przez instytucję ubezpieczeń społecznych, II filar będą to Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), zaś III będzie opierał się na dobrowolnych Indywidualnych Kontach Emerytalnych lub Programach Emerytalnych (IKE, PPE). Jednakże po 20 latach obowiązywania nowego ładu ubezpieczeniowego okazało się, że II i III filar zabezpieczenia emerytalnego jest fiaskiem.

Pracownicze Plany Kapitałowe zostały wprowadzone z uwagi na wcześniejsze niepowodzenia do-browolnych programów stymulujących oszczędzanie na przyszłą emeryturę. Stało się to także konieczne z uwagi na fakt, że przewidywania ekonomiczne, które prowadzone są na podstawie prognoz otrzymywanych w przyszłości emerytur nie są obiecujące.
Najważniejszą miarą zabezpieczenia przyszłych emerytów jest pojęcie stopy zastąpienia. Stopa zastąpienia to relacja pomiędzy ostatnim wynagrodzeniem pobieranym przez pracownika przed przejściem na emeryturę a obliczoną i wypłacaną potem emeryturą. Jak wynika z długoterminowych prognoz, stopa ta będzie wynosić 30%. Zobrazujmy to na przykładzie.

POLECAMY

Pracownik zarabia w wieku przedemerytalnym brutto 3000 zł. Tym samym zgodnie ze stopą zastąpienia, wynoszącą 30%, kwota brutto emerytury to 900 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe w swoim założeniu są powszechne i dobrowolne. Powszechność wynika z tego, iż docelowo wszyscy, którzy będą posiadać tytuł do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, będą podlegać PPK, chyba że złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. PPK różni się znacząco od znanych nam dotychczas form dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Wiąże się to z dwoma najważniejszymi założeniami:

  • środki zgromadzone w ramach PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK, np. pracownika,
  • wpłat dokonuje: podmiot zatrudniający, np. pracodawca, uczestnik PPK, np. pracownik oraz Skarb Państwa.

Jak już wspomniano powyżej, PPK ma charakter powszechny. Jednakże ustawodawca przewidział stopniowe wprowadzenie PPK. Tym samym placówki oświatowe, jako jednostki sektora finansów publicznych, zostaną objęte obowiązkiem wprowadzenia PPK z dniem 1 stycznia 2021 r. 
Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o PPK podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w jego imieniu, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie podlega grzywnie w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w poprzednim roku obrotowym. Natomiast niedopełnienie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej poszczególnych umów o prowadzenie PPK w terminie wiąże się z nałożeniem grzywny w kwocie od 1000 zł do 1 000 000 zł.
Pom...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy