Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

11 października 2021

NR 123 (Październik 2021)

Organizacja pracy zespołu języka angielskiego w ciągu roku szkolnego

0 464

Od pewnego czasu wszystkie przedszkola mają obowiązek prowadzenia nauczania języka angielskiego. Chociaż praktyka pokazuje, że w wielu przedszkolach wygląda to różnie (różny jest skład zespołu nauczania języka czy też liczba godzin dydaktycznych, podczas których wplatany jest język angielski), to zasady organizacji całego procesu powinny być wspólne. W artykule doradzimy, co zrobić, by odpowiednio zaplanować semestr i rok szkolny w zakresie nauczania języka angielskiego oraz jak prowadzić odpowiednią dokumentację w taki sposób, by w razie zaplanowanej kontroli kuratorium być przygotowanym na odpowiednią rozmowę.

Koncepcja przedszkola

Niemal każde przedszkole posiada koncepcję swojej pracy, w której również powinna znaleźć się informacja na temat planowanego nauczania języka angielskiego. Jest to ważna część koncepcji pracy całego przedszkola, która określa kierunki pracy oraz wyróżnia elementy, na których skupi się działanie placówki. Jest to również element pomagający wszystkim nauczycielom pracującym w przedszkolu znaleźć kierunek planowania swojej pracy. Przykładowo, jeśli przedszkole nastawione jest na rozwój kompetencji przyrodniczych, dobrze będzie, jeśli nauczyciele podczas planowania zajęć z angielskiego zwrócą większą uwagę na wplatanie słów czy zwrotów oraz całych tematów kompleksowych związanych z kształceniem u dzieci znajomości gatunków zwierząt, zjawisk przyrodniczych, kontynentów, krajów czy nazw krajobrazów. Przy okazji powoduje to ujednolicenie pracy placówki oraz spójność prowadzonych w niej zajęć z koncepcją pracy. Jest to za każdym razem bardzo dobra okazja do wykorzystania zajęć z języka angielskiego do wypełniania zasad funkcjonowania przedszkola.

POLECAMY

Roczny plan pracy

Z koncepcją przedszkola łączy się roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej, który określa kierunek i najważniejsze elementy pracy przedszkola w ciągu całego roku szkolnego. Powinny być tam wymienione najważniejsze zadania przydzielone poszczególnym nauczycielom w ciągu roku szkolnego, takie jak na przykład organizacja wydarzeń przedszkolnych, organizacja wycieczek, wizyt gości czy też tematycznych spotkań z rodzicami. Plan roczny jest jednym z najważniejszych elementów dokumentacji pracy placówki przedszkolnej. Powinien przy tym zawierać najważniejsze tematy poszczególnych miesięcy i tygodni z języka angielskiego, przy czym tematy tygodni powinny być rozwinięciem ogólnych tematów danego miesiąca. Dobrze, jeśli plan roczny treści z zakresu języka angielskiego będzie uwzględniał priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej na każdy nowy rok szkolny (w roku szkolnym 2019/2020 przykładowo jest to m.in. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych) zarówno jeśli chodzi o wydarzenia przedszkolne, takie jak jasełka czy dzień brytyjski, jak i codzienne zwroty i treści, z jakimi ma styczność dziecko. Oddzielną rubryką tabeli powinno być określenie osób odpowiedzialnych za poszczególne wydarzenia i elementy realizacji planu w ciągu roku szkolnego. Język angielski może być przy tym elementem każdego innego punktu (jako słownictwo czy zwroty wplatane w ramach rozwoju poszczególnych kompetencji dzieci) czy też osobna tabela albo spis planowanych treści w ciągu roku. Ich zakres zależy od preferencji dyrekcji oraz nauczycieli prowadzących zajęcia. Dyrektor placówki ma do wyboru, czy zintegrować treści języka obcego z realizacją standardowej podstawy programowej (w taki sposób, aby realizować taki sam zakres słów i tematów równocześnie i uczyć większości elementów w obu językach w tym samym czasie), czy też realizować dwa odrębne plany. Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z zaleceniami ministerialnymi wskazana jest jak największa integracja treści języka obcego z bieżącym materiałem, jaki pojawia się na zajęciach, w których uczestniczą dzieci. 

Plan roczny jest zawsze ramowym określeniem treści, jakie powinny pojawiać się na zajęciach, czy też nakreśleniem ogólnych zasad, jakie panują w danym przedszkolu jeśli chodzi o nauczanie języka angielskiego. Oprócz tematów miesięcy powinien zawierać przykładowe gry i zabawy czy piosenki, jakie w danym czasie pojawią się na zajęciach. 

Plan miesięczny

Z planu rocznego wynika za każdym razem temat danego miesiąca, na bazie którego tworzone będzie uszczegółowiony plan miesięczny zawierający tematy tygodni i wypisane treści, jakie będą realizowane w każdym tygodniu. Wiele przedszkoli pracuje ponadto w taki sposób, że wszystkie plany tygodniowe dotyczące zajęć dydaktycznych zawierają odnośnik w postaci wypisanych skrótowo słówek czy zwrotów po angielsku, które są wplatane i odnoszą się do zajęć w danej grupie. Wszelkie plany muszą posiadać pieczątkę oraz akceptację dyrektora, a osobą odpowiedzialną za nadzorowanie realizacji zajęć czy koncepcji pracy powinien być jeden z nauczycieli lub dyrektor pełniący nadzór pedagogiczny w danej placówce. Przeważnie jest to osoba posiadające kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na szczeblu przedszkola. 

Wpis do dziennika zajęć

Jednym z najważniejszych dokumentów, jakie nakreślają pracę przedszkola jest dziennik zajęć. Jest to bardzo ważny dokument, jaki musi być prowadzony przez nauczycieli poszczególnych grup. Prowadzenie zajęć z angielskiego również musi być ustrukturyzowane i udokumentowane wpisem do dziennika zajęć danej grupy lub wpisem do osobnego dziennika zajęć dodatkowych (niektóre przedszkola preferują prowadzenie osobnych dzienników wszystkich zajęć dodatkowych, takich jak, na przykład, rytmika czy gimnastyka korekcyjna albo logopedia). Rodzaj takiego sposobu dokumentacji zależy od zwyczajów danego przedszkola; jest to jednak dodatkowy obowiązek w postaci odpowiedniego udokumentowania zajęć. W przypadku wpisu do standardowego dziennika, wystarczający będzie wpis z tematem zajęć w miejscu odpowiadającym godzinie zajęć z angielskiego w ciągu dnia, poświadczony podpisem nauczyciela prowadzącego zajęcia. Może on być też wyróżniony innym kolorem. Jeśli przedszkole decyduje się na prowadzenie osobnego dziennika, to w takim wypadku w miejscu tabeli odpowiadającym danej dacie należy wprowadzić, poświadczone podpisem prowadzącego, tematy wszystkich grup po kolei, oznaczając je odpowiednim kolorem lub też skrótem nazwy. Dziennik dodatkowy powinien zawierać listę uczestników zajęć (nawet jeśli są to imiona i nazwiska wszystkich przedszkolaków) oraz w miarę możliwości listę obecności, która jednak jest zazwyczaj spójna z listą obecności w standardowym dzienniku i można z niej zrezygnować – ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do dyrektora placówki. 
Warto, aby nauczyciel przechowywał przynajmniej kilka przykładowych scenariuszy zajęć, jakie prowadzi, zwłaszcza jeśli stara się o zrobienie awansu zawodowego lub gdy wymaga tego dyrekcja placówki. Scenariusze przydadzą się w momencie ewentualnej kontroli z kuratorium oświaty oraz w każdym momencie, gdy zajęcia są nadzorowane przez osobę prowadzącą nadzór pedagogiczny w przedszkolu. Kontrolowanie i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy