Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

3 grudnia 2020

NR 116 (Grudzień 2020)

Odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu

52

W ciągu dwóch ostatnich lat przepisy Karty Nauczyciela pod kątem odbywania przez nauczycieli staży na kolejne stopnie awansu zawodowego oraz zasad ich rozliczania diametralnie się zmieniły. W okresie tym zmodyfikowano zasady oceny okresu stażu nauczyciela z oceny dorobku zawodowego na ocenę pracy, następnie powrócono do oceny dorobku. O czym musimy pamiętać?

Aby nie zgubić się w tak dynamicznych zmianach, zestawienie ich przedstawiono w tabeli 1. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami Karty Nauczyciela ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. Prawo to jest realizacją zasady dwuinstancyjności. W każdym przypadku, gdy dany akt określa uprawnienia bądź obowiązki osoby, której dotyczy, ocena winna podlegać kontroli orzeczniczej przez organ wyższego stopnia. Tym samym Karta Nauczyciela przewiduje, że od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu rozpatrzenia odwołania nauczyciel jest dopuszczony odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu. Może też się ubiegać o akceptację komisji. Zgodnie z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra – na zapytanie nr 8662 w sprawie nadzoru nad merytoryczną poprawnością oceny ustalonej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w procedurze odwoławczej określonej w art. 9c ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela: „Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nie jest ustalona w drodze decyzji administracyjnej, stąd w przypadku odwołania złożonego przez nauczyciela nie ma podstaw do posiłkowania się przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącymi odwołań od decyzji administracyjnych. Stanowisko takie znajduje potwierdzenia w aktualnie obowiązującym orzecznictwie sądowym.

POLECAMY

Tab. 1. Terminy ocen dorobku zawodowego nauczycieli

Do 31 sierpnia 2018 r. Od 1 września 2018 r.
do 31 sierpnia 2019 r. 
Od 1 września 2019 r.
  • ocena dorobku zawodowego 
  • nauczyciela za okres stażu
  • ocena pracy nauczyciela 
  • po zakończeniu stażu
  • ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy