Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

23 lutego 2018

NR 82 (Maj 2017)

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

513

Realizacja obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego rozpoczyna się 1 września w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Natomiast dzieci w wieku 3–5 lat, a w szczególnych przypadkach także dzieci, które ukończyły 2,5 roku, mogą skorzystać z fakultatywnego wychowania przedszkolnego.

 

W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., mające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018, mogą korzystać z odroczenia obowiązku szkolnego do końca roku szkolnego, w którym kończą 10 lat, jeśli z takiego odroczenia korzystały w roku szkolnym 2016/2017 i rodzice złożą wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 1572 z późn. zm.) nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych. Przepisy prawa oświatowego przewidują jednak możliwość odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Warto pamiętać, że wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego powinien być złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku odroczenia spełniania obowiązku szkolnego dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Odroczenia dokonuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Można go złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko mające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego.

Jak wynika z powyższego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, statuowany w przepisach u.s.o., wynika z zasady konstytucyjnej wyrażonej w zapisie art. 70 ust. Konstytucji, zgodnie z którą nauka jest obowiązkowa do ukończenia 
18. roku życia. Jest to zarówno obowiązek, jak i prawo każdego obywatela.

 

Najważniejsze zasady

Należy pamiętać, że obowiązek szkolny rozpoczyna się 1 września w roku, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone na wniosek rodziców, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

Trzeba zaznaczyć, że obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, przy czym mogą to być szkoły publiczne i niepubliczne. W tym zakresie u.s.o. pozostawia podjęcie decyzji w gestii rodziców dziecka – gdyż to właśnie rodzice zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. W latach szkolnych 2017/2018–2018/2019 obowiązek szkolny będzie spełniany przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum – publicznych albo niepublicznych.

Warto także podkreślić, że obowiązek szkoln...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy