Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 maja 2019

NR 102 (Maj 2019)

Obowiązki dyrektora w związku z organizacją dowozu dzieci

280

Jednym z zadań własnych gminy jest ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w taki sposób, aby wszystkie dzieci pięcioletnie zamieszkałe na terenie gminy, a także dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne miały możliwość odpowiednio korzystania z wychowania przedszkolnego oraz spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w taki sposób, aby droga z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego nie przekraczała 3 km.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) jeżeli droga, o której mowa w ust. 3, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Obowiązki gminy

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcio- i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

Zapewnienie dowożenia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, które wchodzą do sieci przedszkolnej, jest zadaniem własnym (jednym z zadań oświatowych) gminy wynikającym z art. 32 ust. 5. Sposób jego realizacji pozostawia się zatem gminie, która może zarówno wykonywać przewóz własnymi środkami transportu i za pośrednictwem własnej jednostki organizacyjnej (np. zakładu budżetowego lub komunalnego przedsiębiorstwa komunikacyjnego), jak i powierzyć to zadanie wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy na zasadzie udzielenia zamówienia publicznego. Chodzi przy tym nie tylko o dowóz do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (odpowiednio innej formy wychowania przedszkolnego), lecz także z powrotem do domu.

Zapewnienie transportu i opieki do przedszkola czy szkoły należy do zadań gminy, a nie szkoły, zatem to gmina powinna zatrudnić opiekunów, którymi nie muszą być nauczyciele. Jeśli jednak gmina zdecyduje, że opiekunami mają być nauczyciele – należy zawrzeć z nimi odrębną umowę.

To, że zapewnienie dowozu dzieci do przedszkoli jest obowiązkiem gminy (a nie szkoły), nie powoduje, że dyrektor przedszkola nie ma w związku z tym żadnych obowiązków. W celu właściwego zorganizowania dowozu dzieci do przedszkoli dyrektor przedszkola jest zobowiązany do ścisłej współpracy z gminą oraz rodzicami. 
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Spoczywający na dyrektorach publicznych szkół podstawowych i przedszkoli oraz na nauczycielach innych form wychowania przedszkolnego nakaz informowania dyrektorów obwodowych szkół podstawowych o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć jako obejmujący również na informowanie o niespełnianiu tego obowiązku. W przeciwnym razie dyrektor obwodowej szkoły podstawowej nie byłby w stanie wypełnić nałożonego na niego zadania kontrolnego.

Pierwszą czynnością w ramach informowania o s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy