Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek publicznych i niepublicznych

Artykuły z czasopisma | 22 lutego 2018 | NR 84
428

Od dnia 1 września obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podobnie jak poprzednie rozporządzenie nowe regulacje obowiązują również szkoły i placówki niepubliczne. Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek  określa, że przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół i placówek. W tym wypadku pod pojęciem „niepubliczne szkoły” rozumie się również „niepubliczne przedszkola”. Ponadto w załączniku nr 1 do rozporządzenia jest dookreślenie, że wymagania te dotyczą także innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

POLECAMY

Istotną zmianą jest określenie charakterystyki wymagania bez podziału na poziomy. Ogólne ujęcie wymagań pozwala na wytyczenie kierunków działania i jednocześnie umożliwia prowadzenie działalności zgodnie z lokalnymi potrzebami i możliwościami danej placówki. Spełnianie wymagań jest obowiązkiem każdego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego czy oddziału przedszkolnego w szkole, a sposób, w jaki są realizowane poszczególne wymagania, zależy od ich autonomicznych decyzji. Ma to istotne znaczenie w szczególności dla placówek niepublicznych, które zazwyczaj określają wewnętrzne procedury nadzoru pedagogicznego, korzystając z pewnego stopnia autonomii. Nie mniej jednak postanowienia rozporządzenia dotyczą wszystkich, co jest równoznaczne z prawem do kontrolowania spełniania wymagań przez właściwy organ nadzoru pedagogicznego.

Wymagania stanowią o pożądanym sposobie realizacji zadań przez ośrodki wychowania przedszkolnego, jednak nie obejmują wszystkich możliwych zagadnień związanych z obowiązkami placówek, ale jedynie wskazują pewne zadania kluczowe, wybrane w taki sposób, aby pomagały planować i organizować pracę placówek. W uzasadnieniu do rozporządzenia wskazuje się, że wszystkie placówki przedszkolne powinny działać w celu spełnienia wymagań, ale zgodnie ze swoimi możliwościami i uwarunkowaniami, aby mogły je realizować w zakresie rzeczywistych problemów występujących w danej placówce, w oparciu o zdiagnozowane problemy wychowanków i zagrożenia występujące w ich środowisku.

W nowym rozporządzeniu wyznaczono dziewięć wymagań, czyli o trzy mniej niż w poprzednim rozporządzeniu. Dla pełnego obrazu zmian warto porównać nowe i poprzednie wymagania.

Z poniższej tabeli wynika, że nowe wymagania nie zawierają dotychczasowych dotyczących:

  • realizacji koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój dzieci,
  • współpracy nauczycieli w planowaniu procesów edukacyjnych,
  • promowania wartości wychowania przeszklonego.

Charakterystyka nowych wymagań wobec przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wymagania dotychczasowe
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2.  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowanew sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12.  Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
3. Dzieci są aktywne.
4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
5. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
6. Rodzice są partnerami przedszkola.
7. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
8. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
9. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy wspomagania rozwoju i  edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i  rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Procesy wspomagania rozwoju i  edukacji dzieci są planowane, monitorowane i  doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w  planowaniu i  realizowaniu tych procesów. Stosowane metody pracy są dostosowane do  potrzeb dzieci i  grupy przedszkolnej. Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji i  analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem  i  wspólnie rozwiązują problemy.

Analizując charakterystykę wymagania, można wnioskować, iż słusznie zrezygnowano z wyodrębniania wymagania dotyczącego współpracy nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, gdyż nieodzownym elementem organizacji tych procesów jest współpraca nauczycieli. Zatem połaczono dwa wymagania w jedno, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż w praktyce trudno oddzielić organizację wspomagania rozwoju i edukacji dzieci od współpracy nauczycieli, chociażby ze specjalistami pracującymi w przedszkolu.

 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Dzieci nabywają wiadomości i  umiejętności określone w  podstawie programowej i  wykorzystują je w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z  wykorzystaniem warunków i  sposobów jej realizacji. W  przedszkolu monitoruje się i  analizuje osiągnięcia każdego dziecka, z  uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i  wdraża wnioski z  tych analiz.

Charakterystyka wymagania w sposób zwięzły wskazuje na najważniejsze zadania związane z realizacją podstawy programowej, czyli w oparciu o wskazane warunki i sposoby jej realizacji, mając na uwadze kształtowanie umiejętności i nabywanie wiedzy przez dzieci zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi. Nabyte umiejętności i wiadomości dzieci mają wykorzystywać w zabawie oraz zadaniach dawanych im do rozwiązania, a postępy rozwojowe dzieci powinny być przez nauczycieli monitorowane i analizowane. Wnioski wyciągnięte z obserwacji i analiz powinny być określone i wdrożone.

 

Dzieci są aktywne

Dzieci są zaangażowane w  zajęcia prowadzone w  przedszkolu i  chętnie w  nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do  podejmowania różnorodnych aktywności. Dzieci są wdrażane do  samodzielności.
Charakterystyka tego wymagania jest krótka, ale wskazuje najistotniejsze zagadnienia, które warunkują aktywność dzieci, czyli stwarzania przez nauczycieli otoczenia ciekawego dla dzieci, zachęcającego je do aktywności i samodzielności.

Wskazuje się na konieczność obserwacji i rozpoznawania możliwości i potrzeb dzieci na każdym etapie ich rozwoju. Samo rozpoznawanie jednak nie wystarczy, robi się je po to, aby wykorzystać wyniki w konkretnych działaniach na rzecz dzieci, w szczególności dzieci niepełnosprawnych.

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Dzieci w  przedszkolu czują się bezpiecznie, a  relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na  wzajemnym szacunku i  zaufaniu. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Podejmuje się działania wychowawcze i  profilaktyczne mające na  celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. W  przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za  działania własne i  działania podejmowane w  grupie. Podejmowane działania wychowawcze i  profilaktyczne są monitorowane, ocenia się ich skuteczność oraz, w  razie potrzeby, są one modyfikowane.

W tym wymaganiu jest nieco więcej treści wskazujących na bardzo istotne elementy warunkujące prawidłowy przebieg procesu wychowawczego. Chodzi głównie o bezpieczeństwo dzieci, eliminowanie zagrożeń, wzmacnianie właściwych zachowań. Istotnym elementem tego procesu są relacje panujące pomiędzy nauczycielami, rodzicami, dziećmi, pracownikami. Dzieci w przedszkolu mają mieć właściwe zorganizowaną zabawę, odpoczynek, zajęcia, wycieczkę, pobyt na powietrzu itd. Do organizacji bezpiecznego otoczenia dla dzieci potrzebne jest zaplecze czysto materialne, ale jest potrzebne również spełnienie warunków niematerialnych, w postaci kompetentnych osób dorosłych, które zajmują się dziećmi. Wszystkie osoby pracujące z dziećmi i dla dzieci powinny wiedzieć, jak mają postępować, aby budować relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

W  przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i  potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. Informacje z  przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w  działaniach edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do  rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. W  opinii rodziców wsparcie otrzymywane w  przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

W tym wymaganiu wskazuje się na konieczność obserwacji i rozpoznawania możliwości i potrzeb dzieci na każdym etapie ich rozwoju. Samo rozpoznawanie jednak nie wystarczy, robi się je po to, aby wykorzystać wyniki w konkretnych działaniach na rzecz dzieci, w szczególności dzieci niepełnosprawnych. Mówi się tutaj wprost o dostosowaniu zajęć rewalidacyjnych odpowiednio do potrzeb dzieci. Realizacja tego wymagania może przysporzyć najwięcej kłopotów placówkom, które edukują dzieci niepełnosprawne, ponieważ czasami trudno znaleźć odpowiedniego specjalistę, który oprócz wykształcenia specjalistycznego ma również kwalifikacje pedagogiczne. Chodzi tutaj o np. tyflopedagoga, surdologopedę czy nauczyciela do pracy z dzieckiem autystycznym. Jak się okazuje, bardzo poszukiwani są nauczyciele, którzy mają ukończoną pedagogikę specjalną lub ukończyli np. studia podyplomowe nadające uprawnienia do terapii dzieci z określonymi niepełnosprawnościami, np. z dziećmi głuchymi słabowidzącymi czy autystycznymi. Takich nauczycieli jest zdecydowanie za mało, a potrzebni są praktycznie w każdej placówce.

 

Rodzice są partnerami przedszkola

Rodzice współdecydują w  sprawach przed...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy