Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek publicznych i niepublicznych

Artykuły z czasopisma | 22 lutego 2018 | NR 84
200

Od dnia 1 września obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podobnie jak poprzednie rozporządzenie nowe regulacje obowiązują również szkoły i placówki niepubliczne. Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek  określa, że przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół i placówek. W tym wypadku pod pojęciem „niepubliczne szkoły” rozumie się również „niepubliczne przedszkola”. Ponadto w załączniku nr 1 do rozporządzenia jest dookreślenie, że wymagania te dotyczą także innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Istotną zmianą jest określenie charakterystyki wymagania bez podziału na poziomy. Ogólne ujęcie wymagań pozwala na wytyczenie kierunków działania i jednocześnie umożliwia prowadzenie działalności zgodnie z lokalnymi potrzebami i możliwościami danej placówki. Spełnianie wymagań jest obowiązkiem każdego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego czy oddziału przedszkolnego w szkole, a sposób, w jaki są realizowane poszczególne wymagania, zależy od ich autonomicznych decyzji. Ma to istotne znaczenie w szczególności dla placówek niepublicznych, które zazwyczaj określają wewnętrzne procedury nadzoru pedagogicznego, korzystając z pewnego stopnia autonomii. Nie mniej jednak postanowienia rozporządzenia dotyczą wszystkich, co jest równoznaczne z prawem do kontrolowania spełniania wymagań przez właściwy organ nadzoru pedagogicznego.

Wymagania stanowią o pożądanym sposobie realizacji zadań przez ośrodki wychowania przedszkolnego, jednak nie obejmują wszystkich możliwych zagadnień związanych z obowiązkami placówek, ale jedynie wskazują pewne zadania kluczowe, wybrane w taki sposób, aby pomagały planować i organizować pracę placówek. W uzasadnieniu do rozporządzenia wskazuje się, że wszystkie placówki przedszkolne powinny działać w celu spełnienia wymagań, ale zgodnie ze swoimi możliwościami i uwarunkowaniami, aby mogły je realizować w zakresie rzeczywistych problemów występujących w danej placówce, w oparciu o zdiagnozowane problemy wychowanków i zagrożenia występujące w ich środowisku.

W nowym rozporządzeniu wyznaczono dziewięć wymagań, czyli o trzy mniej niż w poprzednim rozporządzeniu. Dla pełnego obrazu zmian warto porównać nowe i poprzednie wymagania.

Z poniższej tabeli wynika, że nowe wymagania nie zawierają dotychczasowych dotyczących:

  • realizacji koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój dzieci,
  • współpracy nauczycieli w planowaniu procesów edukacyjnych,
  • promowania wartości wychowania przeszklonego.

Charakterystyka nowych wymagań wobec przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wymagania dotychczasowe
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2.  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowanew sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12.  Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
3. Dzieci są aktywne.
4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
5. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
6. Rodzice są partnerami przedszkola.
7. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
8. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
9. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy wspomagania rozwoju i  edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i  rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Procesy wspomagania rozwoju i  edukacji dzieci są planowane, monitorowane i  doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w  planowaniu i  realizowaniu tych procesów. Stosowane metody pracy są dostosowane do  potrzeb dzieci i  grupy przedszkolnej. Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych, współpracują przy ich realizacji i  analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem  i  wspólnie rozwiązują problemy.

Analizując charakterystykę wymagania, można wnioskować, iż słusznie zrezygnowano z wyodrębniania wymagania dotyczącego współpracy nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, gdyż nieodzownym elementem organizacji tych procesów jest współpraca nauczycieli. Zatem połaczono dwa wymagania w jedno, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż w praktyce trudno oddzielić organizację wspomagania rozwoju i edukacji dzieci od współpracy nauczycieli, chociażby ze specjalistami pracującymi w przedszkolu.

 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Dzieci nabywają wiadomości i  umiejętności określone w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy