Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

9 marca 2021

NR 119 (Marzec 2021)

Miejsce pomocy psychologiczno-pedagogicznej w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022

133

Dyrektorzy publicznych przedszkoli mają obowiązek opracować projekt arkusza organizacji pracy na następny rok szkolny i przekazać go organowi prowadzącemu do 21 kwietnia 2021 r. Wymóg ten, wraz z procedurą przygotowania i zatwierdzania arkuszy, określony jest przepisami prawa oświatowego, dlatego z nimi dyrektor powinien zapoznać się w pierwszej kolejności.

Przepisy prawa, które należy wziąć pod uwagę

 • art. 110 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U.z 2020 r., poz. 910), gdzie określono, czym jest arkusz i co określa, kto go opracowuje, kto opiniuje, a kto zatwierdza;
 • § 17 rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502), mówiącym, że: 
  • ust. 4 pkt 4: arkusz organizacji szkoły określa ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
  • ust. 7: dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe w terminie do 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu tę placówkę; 
  • ust. 8: opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji przedszkola, nie później niż do 19 kwietnia danego roku;
  • ust. 9: organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji w terminie do 29 maja danego roku; 
  • ust. 10: opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego przedszkole arkusza organizacji, nie później niż do 20 maja danego roku; 
  • ust. 11: w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września: 
   • opinie, o których mowa w ust. 7 i 9, są wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian,
   • organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania; 
   • ust. 12: w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola po 30 września organ prowadzący zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Ponieważ zakres opinii kuratora oświaty dotyczy kwestii merytorycznych – czyli zgodności arkusza organizacyjnego przedszkola z przepisami prawa – dyrektor musi mieć na uwadze również rozporządzenia MEN wpływające na organizację pracy przedszkola, m.in. w kwestii tygodniowych rozkładów zajęć dlaposzczególnych grup, organizacji kształcenia specjalnego, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy zatrudniania nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

POLECAMY

Należy też pamiętać, że wymiar godzin realizacji form pomocy psychologiczno-pedagogicznej trzeba zaplanować odpowiednio do rozpoznanych potrzeb dzieci, zgodnie z treścią orzeczeń i opinii wydanych przez PPP. Dla organu prowadzącego wiążące jest tylko orzeczenie poradni. 

O czym jeszcze powinien pamiętać dyrektor?

Przystępując do opracowania projektu arkusza organizacyjnego przedszkola, dyrektor musi być świadomy, że:

 • Dyrektor, opracowując projekt organizacji pracy swojej placówki, ma obowiązek nie tylko przestrzegać prawa oświatowego – zapewniając realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola – ale również dostosować wielkość tych zadań do planu finansowego prowadzonej przez siebie placówki.
 • Projekt arkusza organizacyjnego musi być zgodny z aktualnym statutem przedszkola. To, czego nie ma w statucie, również w kwestii organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. stanowisko psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, nie może się znaleźć w projekcie.
 • Niektóre samorządowe organy prowadzące wydają zarządzenia zawierające uszczegółowienie katalogu elementów, które mają znaleźć się w arkuszu oraz wytyczne, jakimi powinien się kierować dyrektor, np. przy ustalaniu podziału godzin dydaktycznych dla nauczycieli czy zatrudnianiu specjalistów szkolnych. W tej kwestii wielokrotnie wypowiadały się sądy administracyjne, jednoznacznie wskazując, że wydawanie takich wytycznych co do treści i zasad opracowania arkusza organizacji szkół i placówek jest niezgodne z prawem, gdyż wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi dyrektorów. Nie oznacza to jednak wykluczenia możliwości jakiegokolwiek wyrażenia swojego zdania przez organ prowadzący już na pierwszym etapie, kiedy dokument jest przygotowywany przez dyrektora.

Rolą dyrektora jest wcześniejsze inicjowanie rozmów z organem prowadzącym o sprawach dotyczących przedszkola. Tylko w ten sposób może osiągnąć kompromis między potrzebami tej placówki a możliwościami finansowymi organu prowadzącego. Aby go osiągnąć, dyrektor musi odważnie, profesjonalnie i w pełni merytorycznie dążyć do porozumienia, którego wymaga interes obu stron.

 • Wśród ekspertów prawa oświatowego nie ma zgodności w kwestii opiniowania projektu arkusza organizacji przez radę pedagogiczną. Wprawdzie przepisy dotyczące zatwierdzania i opiniowania nie wymagają takiej opinii, ale zgodnie z kompetencjami opiniującymi rady pedagogicznej, określonymi z art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, rada opiniuje w szczególności organizację pracy szkoły/placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. Eksperci wskazują jednak, że projekt arkusza organizacyjnego to nie to samo co organizacja pracy szkoły/przedszkola, więc rada pedagogiczna nie musi być z nim zapoznawana. Skoro jednak ma zaopiniować przydział czynności nauczycielskich – to może to zrobić w późniejszym terminie. Inne stanowisko prezentuje ZNP, twierdząc, że opinia rady pedagogicznej jest obligatoryjna, choć ma tylko charakter pomocniczy i nie jest wiążąca dla organu prowadzącego placówkę. 

To, jak postąpi dyrektor, należy do jego decyzji. Praktyka wskazuje jednak, że dyrektorzy szkół i placówek oraz kuratorzy oświaty skłonni są podzielać stanowisko związkowców.

Zakres opinii kuratora oświaty dotyczy kwestii merytorycznych – czyli zgodności arkusza organizacyjnego przedszkola z przepisami prawa – dlatego dyrektor musi mieć na uwadze również rozporządzenia MEN wpływające na organizację pracy przedszkola.

 • Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanowią jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola. To dlatego dyrektor musi w projekcie arkusza określić ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. Zatem w arkuszu musi ująć planowane formy, rodzaje i liczbę godzin przeznaczonych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, innych nauczycieli i specjalistów (§ 17 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli). Aby prawidłowo wykonać to zadanie, należy więc odnieść się:

1. do zapisów aktualnie obowiązujących aktów prawnych regulujących ten obszar działalności placówki, w tym do rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dnia 9 sierpnia 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2180), wskazującego m.in. realizowane w przedszkolu formy tej pomocy, jakimi są: 

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia (do 8 dzieci w grupie),
 • zajęcia specjalistyczne, takie jak: korekcyjno-kompensacyjne (do 5 dzieci), logopedyczne (do 4 dzieci), rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (do 10 dzieci, chyba że zwiększenie tej liczby jest uzasadnione potrzebami uczniów) oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (do 10 dzieci),
 • zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

2. do rzeczywistych zasobów, możliwości i potrzeb przedszkola, w tym w zakresie: liczby dzieci, wobec których kontynuowane będzie udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przyszłym roku szkolnym, form, w jakich będzie ona udzielana, wymiaru godzin potrzebnych na ich realizację oraz wykazu n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy