Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 kwietnia 2019

NR 101 (Kwiecień 2019)

Informacja o gotowości szkolnej dziecka – do końca kwietnia

0 97

Obowiązek wydania informacji o gotowości szkolnej dziecka dotyczy dzieci urodzonych w 2012 r., czyli tych, które w 2019 r. kończą 7 lat i obowiązkowo pójdą do szkoły, oraz dzieci urodzonych w 2013 r., których rodzice do 30 września 2018 r. złożyli wniosek o wydanie takiej informacji.

Podstawa prawna obowiązku dyrektora jest określona w § 3 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939), który stanowi, że: 
Dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego wydaje rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców złożony nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
Z kolei ustawa Prawo oświatowe określa w art. 35 ust. 2, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, natomiast art. 36 ust. 1 umożliwia rodzicom złożenie wniosku o rozpoczęcia nauki w szkole przez dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko: 

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, 

lub

  • uzyskało opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników mających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Możliwość pójścia do szkoły dziecka w wieku 6 lat jest uzależniona od uczęszczania do przedszkola na co najmniej rok przed pójściem do szkoły. W przytoczonym powyżej zapisie nie ma przypisania rodzicowi obowiązku przedstawienia w szkole, w momencie zapisu, informacji o gotowości szkolnej dziecka, jest tylko wymóg uczęszczania dziecka do przedszkola. Udowodnieniem spełnienia tego obowiązku może być informacja dyrektora przedszkola, że dziecko w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza do danego przedszkola. Natomiast informacja o gotowości dziecka do nauki w klasie pierwszej jest dokumentem, który ma pomóc rodzicowi w podjęciu decyzji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub rozpoczęciu obowiązku szkolnego przez dziecko 6-letnie. To, czy rodzic przedstawi w szkole wydaną przez przedszkole informację o gotowości szkolnej dziecka, jest jego decyzją. 
Jeśl...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy