Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

12 marca 2019

NR 100 (Marzec 2019)

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
oraz zindywidualizowana ścieżka realizacji rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego

0 79

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje się dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Podstawowym aktem prawnym regulującym tę kwestię jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616). Podstawą do organizacji tego rodzaju spełniania obowiązku przedszkolnego jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane na czas określony, wskazany w orzeczeniu.
Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego lub dyrektor szkoły podstawowej, jeśli dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej, w której jest zorganizowany oddział przedszkolny.
Zajęcia indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego realizowane są w miejscu pobytu dziecka, czyli w domu rodzinnym, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i specjalnych wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy prawo oświatowe, odpowiednich dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zadania dyrektora placówki organizującej indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne:

 • ustala w uzgodnieniu z organem prowadzącym zakres i czas prowadzenia zajęć,
 • organizuje we współpracy z rodzicami dziecka indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • zasięga opinii rodziców dziecka w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
 • powierza prowadzenie zajęć z dzieckiem w ramach indywidualnego przygotowania przedszkolnego jednemu lub dwóm nauczycielom pracującym w przedszkolu,
 • w uzasadnionych przypadkach może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole,
 • nadzoruje dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,
 • nadzoruje prawidłowe dokumentowanie przebiegu nauczania, w tym prowadzenie dla każdego dziecka objętego 
 • indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym odrębnego dziennika indywidualnych zajęć,
 • w uzasadnionych przypadkach może, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego i po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, odpowiednio do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
 • za zgodą organu prowadzącego może ustalić tygodniowy wymiar wyższy niż sześć godzin zajęć realizowanych z dzieckiem w ramach indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
 • w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka, na wniosek rodziców dziecka, może ustalić tygodniowy wymiar niższy niż cztery godziny zajęć,
 • podejmuje, po uzgodnieniu z rodzicami dziecka, we współpracy z nauczycielami, działania umożliwiające kontakt dziecka z innymi dziećmi w oddziale przedszkolnym, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli z obserwacji,
 • organizuje różne formy udziału dziecka w życiu przedszkolnym,
 • umożliwia dziecku, poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć, udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, w uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego,
 • umożliwia dziecku, poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć, udział w zajęciach rewalidacyjnych, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zawiesza, na wniosek rodziców dziecka oraz na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie, organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim oraz umożliwia dziecku uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego,
 • zaprzestaje organizacji indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, na wniosek rodziców dziecka oraz na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia 
 • lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
 • powiadamia o zawieszeniu lub zaprzestaniu organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę.

W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowany do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. W przypadku konieczności odstąpienia od realizacji niektórych treści podstawy programowej nauczyciel prowadzący zajęcia indywidualnego przyg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy