Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

5 października 2018

NR 95 (Październik 2018)

Ewaluacja wymagania 8
Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

0 130

Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do przekazywania radzie pedagogicznej wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz informacji o pracy przedszkola. Dotychczasowy zapis znajdujący się w ustawie o systemie oświaty obecnie uregulowany jest w art. 69 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. Oprócz umiejscowienia zapisu w innym akcie prawnym nic nie uległo zmianie. Co prawda przytoczona podstawa prawna obliguje dyrektora do przekazywania nauczycielom wniosków z nadzoru pedagogicznego, jednak nie są one oderwane od analiz badań wewnętrznych, które prowadzone są w związku z realizacją planu nadzoru.

Realizacja poszczególnych wymagań z pewnością poddawana jest ewaluacji, której podsumowaniem jest raport kończący się zwykle określeniem wniosków. Zgodnie z wymaganiem ósmym wnioski z ewaluacji wewnętrznej, a także zewnętrznej – jeżeli miała miejsce – powinny być uwzględnione w planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej. 

Charakterystyka wymagania

W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, służące jakości procesów edukacyjnych. Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane.
Wymaganie precyzuje główne zadania, które odnoszą się do analizy badań wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju dzieci. Zadanie to mają realizować nauczyciele poprzez uwzględnienie w swoich planach i działaniach wniosków z badań wewnętrznych i zewnętrznych. Natomiast dyrektor powinien zadbać o monitorowanie działań prowadzonych głównie przez nauczycieli, po to, by należycie dbać o jakość pracy przedszkola, w razie konieczności wprowadzać niezbędne modyfikacje. Z pewnością z przebiegu monitorowania działań nauczycieli będą wynikały konkretne spostrzeżenia stanowiące podstawę do określania konkretnych wniosków. 
Zadaniem dyrektora jest informowanie rady pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku o wnioskach z nadzoru oraz o pracy przedszkola. W charakterystyce wymagania wskazuje się na wnioski z analiz badań wewnętrznych, czyli tych, które wykonuje się w ramach planu ewaluacji wewnętrznej, oraz zewnętrznych, czyli tych, które przeprowadzili wizytatorzy w ramach ewaluacji zewnętrznej. 

Analiza zapisu treści wymagania

  1. W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, służące jakości procesów edukacyjnych.
    Analiza wyników badań wewnętrznych ma miejsce w sytuacji, kiedy nauczyciele dokonują obserwacji postępów rozwojowych dzieci, dyskutują, konsultują między sobą lub ze specjalistami wyniki obserwacji, ustalają wnioski. Od tego, na ile działania te są wynikiem zorganizowanej współpracy między poszczególnymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami, w tym także z instytucjami wspomagającymi, np. poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zależy przydatność tych badań. Wyniki obserwacji rozwoju dzieci zakończone wykonalnymi wnioskami, które zostaną wdrożone, z pewnością przyczynią się do doskonalenia procesu wychowawczo-dydaktycznego lub mówiąc prościej, wspomogą rozwój każdego dziecka. Taka sama zależność istnieje w przypadku analizy wyników obserwacji prowadzonych przez dyrektora. Wnioski z nadzoru pedagogicznego określone w sposób wykonalny będą miały istotne znaczenie dla jakości pracy nauczycieli, a z pewnością wpłyną na doskonalenie ich kompetencji wychowawczych i dydaktycznych. 
  2. Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
    Początek roku szkolnego obfituje w tworzenie różnego rodzaju planów, których podstawą są wyniki prowadzonych obserwacji rozwoju dzieci, przebiegu pracy przedszkola, pracy nauczycieli itd. Zwykle w październiku pojawiają się już pierwsze spostrzeżenia poczynione w toku planowej pracy nauczycieli bądź dyrektora. Wstępne podsumowania realizacji poszczególnych planów powstają pod koniec pierwszego półrocza, a kończą się sprawozdaniem lub raportem z pracy w pierwszym półroczu. Podobny przebieg planowej pracy ma miejsce...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy