Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

23 lutego 2018

NR 81 (Kwiecień 2017)

Dotacja celowa dla gmin na wychowanie przedszkolne

0 74

W związku z tym, że po reformie oświaty w szkołach podstawowych nadal będą funkcjonowały oddziały przedszkolne (zrezygnowano z zamiaru przekształcenia ich w samodzielne przedszkola) oraz dodatkowo sześciolatki zostaną objęte subwencją oświatową, wkrótce mają obowiązywać nowe przepisy wykonawcze dotyczące dotacji celowej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.

 

Podstawa wydania przepisów wykonawczych

Zgodnie z art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 9 grudnia 2016 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat pięciu gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania jest upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia:

  • trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej, w tym sposobu ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz sposobu ustalania średniorocznej liczby dzieci w wieku do lat pięciu korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym, a także wzoru formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji, mając na celu zapewnienie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetu państwa;
  • sposobu i terminu ustalania informacji o liczbie dzieci w wieku do lat pięciu, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych w danym roku szkolnym do publicznej placówki wychowania przedszkolnego.

MEN przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego1, które zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 
Dz. U. z 2013 r., poz. 956 z późn. zm.

 

Treść rozporządzenia

Projekt nowych przepisów wyk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy