Dodatki do wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli – zasady przyznawania

Postępowy dyrektor

Nauczyciele, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, mają prawo do szeregu dodatków, nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy. Niniejsze opracowanie wskazuje, o jakie świadczenia chodzi i jakie są zasady ich przyznawania.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

  • wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy,
  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia na start i dodatku wiejskiego.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Dodatek za wysługę lat

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek za wysługę lat jest określany jako dodatek stażowy. Jest to jeden z tych dodatków, które mają charakter obligatoryjny.

Skoro nauczyciel ma prawo do 1% dodatku za każdy rok pracy, a pierwszy dodatek może otrzymać w czwartym roku pracy, to siłą rzeczy otrzyma wtedy dodatek w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek stażowy, tak jak wynagrodzenie zasadnicze, podlega wypłacie miesięcznie z góry, co potwierdził także Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 26 czerwca 198...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy