Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

27 sierpnia 2019

NR 104 (Wrzesień 2019)

Biuletyn Informacji Publicznej od A do Z

0 386

Dostęp do informacji publicznej jest jednym z podstawowych przywilejów obywateli w demokratycznym państwie prawa. Dzięki niemu można kontrolować organy władzy publicznej, wyciągać wnioski co do zasadności wydatkowania środków publicznych oraz na tej podstawie generować opinie na temat szeroko pojętej władzy. Co zatem musi publikować dyrektor przedszkola?

Obowiązek prowadzenia strony podmiotowej BIP


Przeglądając strony internetowe przedszkoli, można odnieść wrażenie, że prowadzenie strony podmiotowej BIP jest przywilejem, a nie obowiązkiem dyrektorów. Wielu z nich jej bowiem nie prowadzi. Co na to przepisy prawa? W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są m.in. podmioty reprezentujące jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. Dyrektor przedszkola wykonuje ponadto zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole i jest odpowiedzialny za realizację przez przedszkole zadań dydaktyczno-wychowawczych. Wynika z tego, że dyrektor przedszkola, jako organ reprezentujący jednostkę organizacyjną, która wykonuje zadania publiczne m.in. w powyższym zakresie, jest w świetle art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej – także na stronie BIP (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SAB/Kr 33/10). Obowiązek ten dotyczy zarówno przedszkoli publicznych, jak i niepublicznych, ponieważ te drugie także wykonują zadania publiczne. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt I OSK 1630/11, który odnosząc się do szkół, wskazał, że: „W świetle art. 70 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy o systemie oświaty nie ulega wątpliwości, że oświatę oraz kształcenie należy zaliczyć do zadań publicznych, nawet gdy są one wykonywane przez szkoły niepubliczne. Jest bowiem oczywiste, że forma, w jakiej ustawodawca umożliwił wykonywanie zadań oświatowych, w tym m.in. prowadzenie szkoły przez osoby prawne lub osoby fizyczne, nie przesądza o odmiennym charakterze zadań wykonywanych w ramach systemu oświaty. Podmioty reprezentujące takie szkoły są zatem obowiązane do udostępniania informacji publicznych w zakresie dotyczącym wykonywania przez te szkoły zadań publicznych”.

Warto zaznaczyć, że ustawa o dostępie do informacji publicznej wskazuje też na odrębność stron BIP od zwykłych stron internetowych, więc zwykła strona internetowa nie może zastępować strony BIP nawet gdy umieścimy na niej wszystkie potrzebne informacje. Zresztą prowadzenie strony podmiotowej BIP jest nie tylko korzystne dla osób szukających informacji na temat danego podmiotu, ale również dla samego podmiotu. Ogranicza się w ten sposób liczbę zapytań kierowanych w trybie dostępu do informacji publicznej, co wiąże się z odciążeniem pracowników od dodatkowych obowiązków związanych z udzielaniem wyczerpującej odpowiedzi. Jeśli bowiem zapytanie dotyczy informacji, które umieszczone zostały już na stronie BIP, to wystarczy o tym poinformować wnioskodawcę, odsyłając go do odpowiedniej zakładki.

POLECAMY


Wymogi w zakresie zawartości strony podmiotowej BIP


Minimalne wymagania w zakresie zawartości stron podmiotowych BIP określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Zgodnie z § 11 strona BIP powinna w szczególności zawierać:

 1. logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
 2. adres redakcji strony podmiotowej BIP;
 3. imię i nazwisko, numer telefonu i telefaksu oraz adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;
 4. instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
 5. menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:
  a) właściwych dla podmiotu informacji publicznych,
  b) innych informacji publicznych, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,
  c) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;
 6. moduł wyszukujący.

Warto też pamiętać, że niedopuszczalne jest umieszczanie reklam czy innych treści o charakterze marketingowym na stronie podmiotowej BIP. Jest to bowiem strona, której charakter jest czysto informacyjny odnoszący się do treści publicznych, a więc nie może mieć cech komercyjnych. Nie można zatem zamieszczać na niej także linków do stron komercyjnych, ogłoszeń, list referencyjnych, banerów czy choćby aktywnego elementu z mapą pochodzącą od komercyjnie działającego podmiotu.


Zakres informacji publikowanych w BIP


Podmioty obowiązane do prowadzenia BIP publikują w nim informacje publiczne. W przedszkolu będą to w szczególności informacje dotyczące:

 • statusu prawnego przedszkola (akt założycielski, statut oraz inne akty prawa wewnętrznego, wskazanie organu prowadzącego oraz sposobu finansowania, wskazanie organu nadzorującego),
 • struktury organizacyjnej (godziny pracy, liczba oddziałów),
 • przedmiotu działalności i kompetencji (cele i zadania przedszkola),
 • organów i osób sprawujących w nich funkcje ze wskazaniem ich kompetencji,
 • struktury własnościowej,
 • majątku, którym dysponuje przedszkole,
 • zasad funkcjonowania przedszkola (tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz działalność w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych, sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzenie rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych, nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska w zakresie określonym w przepisach odrębnych),
 • danych publicznych (treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, treść orzeczeń sądów, stanowiska w sprawach publicznych, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie przedszkola),
 • majątku publicznego.

Jak widać, udostępnieniu podlegają dokumenty urzędowe. Trzeba więc wiedzieć, że dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. Przedszkole, umieszczając informacje w Biuletynie Informacji Publicznej, jest obowiązane do: 

 • oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację, 
 • podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, 
 • dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej, 
 • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia,
 • zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Ze względu na dużą liczbę informacji publicznych podlegających udostępnieniu mało prawdopodobne jest umieszczenie ich wszystkich w Biuletynie Informacji Publicznej. Należy więc tam zamieścić także informacje dotyczące...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy