Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

12 marca 2019

NR 100 (Marzec 2019)

Aktualna dokumentacja postępowania końcowego w procedurze awansu zawodowego nauczyciela w 2019 r.

0 123

Każdy z nauczycieli jest indywidualistą i dlatego jego droga rozwoju zawodowego jest bardzo spersonalizowana, również pod względem formalnym. Względy formalne wymagają natomiast właściwego opracowania dokumentacji. Jak zawsze obowiązują w tym względzie określone regulacje. Na co szczególnie należy zwrócić uwagę?

Poza procedurami, wymaganiami i kryteriami jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt awansu zawodowego. Wynika on z faktu, że obowiązująca formuła awansu zawodowego nauczycieli proceduralnie oparta jest na Kodeksie postępowania administracyjnego, czyli k.p.a.1, który zobowiązuje do dokładnego przygotowywania właściwej dokumentacji. Zmienione ustawą o finansowaniu zadań oświatowych2 zasady awansu zawodowego wymusiły wprowadzenie zmian również w sposobie dokumentowania dorobku zawodowego oraz w wykazie dokumentacji, jaką należy przygotować podczas ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego, które zostały na nowo sformułowane w rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli3.
Pierwszym wymaganym dokumentem jest wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu kierowany do dyrektora przedszkola. Musi to nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych4, tylko w przypadku, gdy nauczyciel ma pełne, w tym pedagogiczne (stażysta może je uzupełnić w trakcie stażu), kwalifikacje do nauczania określonego przedmiotu lub prowadzenia danego rodzaju zajęć w przedszkolu. Wymogiem formalnym jest również zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ etatu i zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami. Należy wspomnieć, że nauczyciel musi posiadać wspomniane kwalifikacje już w momencie rozpoczęcia stażu. Nie chodzi tutaj o uznanie dyrektora przedszkola, lecz o jednoznaczne stwierdzenie (na podstawie odpowiednich dokumentów) wymaganych kwalifikacji. Do tego wniosku nauczyciel (zarówno kontraktowy, jak i mianowany) obowiązkowo dołącza projekt planu rozwoju zawodowego – nauczyciel stażysta ma na to 20 dni.
Wniosek powinien zawierać datę wpływu i być zarejestrowany w księdze korespondencji wpływającej do przedszkola lub w aktach. Należy przy tym pamiętać, że takiemu wnioskowi nadaje się numer sprawy, który musi być zgodny z obowiązującą w placówce instrukcją kancelaryjną i respektować wymogi narzucone przez JRWA5.
Dyrektor przedszkola zatwierdza przedłożony przez nauczyciela projekt planu rozwoju zawodowego w ciągu 30 dniod rozpoczęcia zajęć szkolnych albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Wówczas nauczyciel jest obowiązany poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora przedszkola i dostarczyć dokument ponownie, w terminie wskazanym przez dyrektora, nie krótszym jednak niż trzy dni. Dyrektor przedszkola zatwierdza poprawiony projekt planu rozwoju zawodowego w ciągu siedmiu dni od dnia jego przedłożenia. Zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego jest drugim, bardzo ważnym, dokumentem w procedurze awansu zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego

W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje żaden obligatoryjny wzór takiego planu. To dyrektor przedszkola powinien nauczycielowi zasugerować jego strukturę, tak aby była przejrzysta i konkretna. Plan rozwoju stanowi szczególny harmonogram realizacji zaplanowanych zadań w okresie stażu, a nie harmonogram spełnienia przez nauczyciela wymagań kwalifikacyjnych na dany stopień awansu zawodowego. Zadania zaplanowane przez nauczyciela mają być jednoznaczne, precyzyjne i powiązane ze stanowiskiem zajmowanym przez nauczyciela w danym przedszkolu, a w konsekwencji uwzględniać jego specyfikę. Dyrektor powinien to ocenić jeszcze przed zatwierdzeniem planu. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli nauczyciel zaplanuje sobie jakąś zewnętrzną formę doskonalenia, a dyrektor taki plan zatwierdzi, z praktycznego punktu widzenia oznacza to zgodę na doskonalenie i zobowiązuje dyrektora do zapewnienia niezbędnych warunków umożliwiających mu realizację tego doskonalenia z zastępstwami i delegacją włącznie. Trzeba pamiętać, że zatwierdzony plan rozwoju jest dokumentem obowiązującym i wiążącym zarówno nauczyciela, jak i dyrektora przedszkola.
W terminie siedmiu dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres odbywanego stażu, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji dla nauczyciela i przedszkola (na sprawozdaniu umieszcza datę jego wpływu). Dyrektor musi zwrócić szczególną uwagę na formę składanego przez nauczyciela sprawozdania, gdyż powinna ona być skorelowana z formą planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez dyrektora na początku stażu. W przeciwnym wypadku dyrektorowi trudno będzie dokonać prawidłowego porównania i nie popełnić przy tym błędu, który może zaważyć na wartości analizy dorobku zawodowego, a więc również na ocenie pracy danego nauczyciela po zakończeniu stażu. Doskonałym pomysłem jest wprowadzenie zasady składania sprawozdań okresowych – nauczyciel powinien zostać zobowiązany przez dyrektora szkoły lub placówki do przygotowania częściowego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z zatwierdzonego wcześniej planu rozwoju zawodowego. Do takiego cząstkowego sprawozdania należy zawsze dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, które będą stanowiły potwierdzenie realizacji poszczególnych zadań awansowych. Jednak w tym działaniu kontrolnym nie chodzi tylko o przegląd samych dokumentów. Po analizie przedłożonych przez nauczyciela dokumentów powinna się odbyć merytoryczna rozmowa dyrektora przedszkola z awansującym nauczycielem, w trakcie której dyrektor odnosi się szczegółowo do przedstawionych informacji oraz zapoznaje się z informacjami uzupełniającymi samego nauczyciela.

O

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy