Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedłużanie awansu zawodowego w związku z urlopem: macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim

Artykuły z czasopisma | 28 lutego 2018 | NR 73
0 812

W związku z urodzeniem dziecka, pracownikowi – nauczycielowi zatrudnionemu w szkole – przysługuje szereg urlopów: macierzyński, rodzicielski, ojcowski.
Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

POLECAMY

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Każda pracownica może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego pod dwoma warunkami:

 • pracownica musi po porodzie wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego; do okresu tego nie wlicza się zatem urlopu macierzyńskiego wykorzystanego przed datą porodu, o ile z tej możliwości kobieta korzystała;
 • z reszty niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego skorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko albo ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu osobistego sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Wymaganie, iż pracownica może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego tylko wówczas, gdy skorzysta z niej pracownik – ojciec wychowujący dziecko lub opiekę nad dzieckiem przejmie ubezpieczony – ojciec dziecka, który w tym celu przerwie działalność zarobkową, oznacza, że urlop macierzyński nie podlega skróceniu z woli pracownicy, a jedynie gdy – na warunkach wskazanych w przepisie – postanowią tak oboje rodzice dziecka.
Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

 • 32 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;
 • 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

Urlop w wymiarze, o którym mowa wyżej, przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka.

Urlop rodzicielski przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka. Od decyzji rodziców dziecka zależy, czy będzie on wykorzystywany przez jedno z nich, przez oboje naprzemiennie czy też jednocześnie przez oboje rodziców. Jeżeli oboje rodziców korzysta z urlopu rodzicielskiego jednocześnie, wówczas łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć odpowiednio 32 lub 34 tygodni. Również rodzic będący pracownikiem może korzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie, w którym drugi z rodziców (niebędący pracownikiem) pobiera zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiemu. W takim przypadku łączny okres urlopu rodzicielskiego i okres pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć odpowiednio 32 lub 34 tygodni.

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko – ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do dwóch tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia 

albo

 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Z powyższego wynika, że urlop ojcowski przysługuje tylko nauczycielowi – ojcu dziecka, a więc tylko w jego przypadku możemy przedłużać staż o okres odpowiednio tygodnia lub dwóch. Jeśli chodzi o urlop macierzyński i rodzicielski –  może z niego korzystać oboje rodziców, a wiec zarówno w przypadku nauczycieli, jak i nauczycielek możemy mieć do czynienia z potrzebą wydłużenia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela.

W celu rozpoczęcia stażu nauczyciel powinien najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym skierować wniosek do dyrektora przedszkola. Nie dotyczy to nauczyciela stażysty, który rozpoczyna staż automatycznie z dniem zatrudnienia, bez konieczności złożenia wniosku. Jeżeli jednak nawiązanie stosunku pracy nastąpiło po upływie 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym, zarówno nauczyciel stażysta, jak i pozostali nauczyciele nie rozpoczynają stażu aż do końca tego roku szkolnego.

 W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu  na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.  

Zgodnie z art. 9d ust. 5 i 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191) w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W sytuacji nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i sześć miesięcy, nauczyciel jest zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Z komentowanego przepisu należy wywnioskować, że jeśli absencja związana z chorobą, zwolnieniem lub urlopem innym niż wypoczynkowy trwa nieprzerwanie nie dłużej niż miesiąc, nauczyciel kontynuuje staż bez jego przedłużania.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny miesiąc to trzydzieści dni, natomiast określenie „nieprzerwanie” oznacza, że jeżeli nauczyciel choruje przez pięć dni, następnie przystępuje do pracy i ponownie korzysta z pięciodniowego zwolnienia, okresów tych nie sumuje się i nie traktuje jako absencji wpływającej na przedłużenie stażu.

Staż przedłuża się obligatoryjnie o czas absencji, gdy nieobecność jest dłuższa niż miesiąc, ale nie dłuższa niż rok (w wyjątkowych wypadkach – rok i sześć miesięcy), np. gdy nauczyciel był nieobecny półtora miesiąca, staż ulega przedłużeniu o ten okres. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż rok (rok i sześć miesięcy) nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Powyższe wskazuje, że jeżeli absencja związana jest z chorobą, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy lub urlopem innym niż wypoczynkowy, a także urlopem innym niż:

 • urlop macierzyński,
 • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlop rodzicielski,
 • urlop ojcowski,
 • trwa nieprzerwanie nie dłużej niż miesiąc, nauczyciel kontynuuje staż bez jego przedłużania.

Przedłużenie stażu następuje zawsze, gdy nieobecność z wymienionych powyżej powodów jest dłuższa niż miesiąc, ale nie przekrac...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy