Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 maja 2019

NR 102 (Maj 2019)

Zmienione zasady opiniowania arkusza organizacyjnego

0 41

Już od pewnego czasu procedowane są działania związane z założeniami organizacyjno-planistycznymi na nowy rok szkolny. W bieżącym roku wcale nie jest to zadanie łatwiejsze w porównaniu do roku poprzedniego, a dodatkowo zostały zmienione przepisy dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych. Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Mając na względzie metodologię prac planistycznych, należy przypomnieć, że do podstawowych elementów wyznaczających cykl organizacyjny pracy przedszkola zaliczane są:

1. Arkusz organizacyjny
2. Plan nauczania

 • struktura uczniowska (oddziały grupowe, zajęcia dodatkowe itp.)
 • struktura godzinowa
 • tygodniowy czas zajęć – ogólny

3. Tygodniowy rozkład zajęć
4. Kalendarz przedszkola

Na pierwszym miejscu wymieniany jest zawsze arkusz organizacyjny przedszkola, ale pozostałe elementy procesu planistycznego mają również bardzo istotny wpływ na ostateczny kształt arkusza organizacyjnego i w zasadzie sam arkusz jest również od nich całkowicie zależny. 

Podstawowymi źródłami informacyjnymi są obecnie obowiązujące akty prawne w oświacie – w przypadku arkusza organizacyjnego należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi zawartymi między innymi w następujących aktach prawnych: 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 996 ze zm.). 
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z dnia 31 lipca 2018 r., poz. 1457 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2017 r., poz. 2203 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 30 listopada 2018 r., poz. 2245). 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2018 r., poz. 6101).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2018 r., poz. 1679).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r., poz. 1675).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2018 r., poz. 1485).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017 r., poz. 1591).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2018 r., poz. 1647).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2017 r., poz. 1616).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1578).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy