Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zmiany odnośnie do dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje nauczycieli przedszkoli

Artykuły z czasopisma | 10 marca 2018 | NR 71
519

Wielu nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach, zarówno w toku rekrutacji do pracy, jak i później, przedkłada różnego rodzaju zaświadczenia, dyplomy i certyfikaty potwierdzające ukończenie różnych kursów, szkoleń i warsztatów, nie zawsze realizowanych na polecenie czy za wiedzą dyrektora i w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nowe regulacje mają w przyszłości pomóc ustalić pracodawcom znaczenie takich dokumentów z punktu widzenia posiadanych kwalifikacji i doświadczenia oraz ich wiarygodność.

Wprowadzenie nowych przepisów

Od 15 stycznia 2016 r. obowiązuje większość przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64). Ustawa nie zmienia kwalifikacji formalnych wymaganych od nauczycieli do zajmowania stanowiska pedagogicznego pod względem wymogów ukończenia studiów wyższych oraz posiadania przygotowania pedagogicznego, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264), jednak dotyczy także nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, ponieważ porządkuje wszelkie kwalifikacje pracowników nabywane nie tylko na wyższych uczelniach i w szkołach wchodzących w skład systemu oświaty, ale także w innych trybach w kraju i za granicą.

POLECAMY

Określenie poziomów kwalifikacji formalnych

Ustawa o ZSK określa osiem poziomów kwalifikacji z zakresu oświaty i szkolnictwa wyższego (tzw. kwalifikacje pełne uzyskane w ramach edukacji formalnej) zgodnie z ośmiostopniową Polską Ramą Kwalifikacji, która odpowiada poszczególnym poziomom europejskich ram kwalifikacji. Najniższy poziom pierwszy to posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a najwyższy ósmy to dyplom doktorski. Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie piątym; dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie szóstym, a dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – na poziomie siódmym.

Weryfikowanie kwalifikacji rynkowych

Dotychczas nie istniał system pozwalający ocenić jakość dostępnych różnego rodzaju usług szkoleniowych. W związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań do ZSK zostaną także włączone tzw. kwalifikacje rynkowe, czyli nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej. Podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń (np. szkoły, uczelnie oraz inne instytucje i organizacje – choćby prywatne firmy szkoleniowe) może wystąpić do właściwego ministra z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK. Zostanie on zobowiązany do opisania we wniosku kwalifikacji i podania podmiotu uprawnionego do dokonania walidacji, czyli sprawdzania, czy dana osoba ma wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby uzyskać certyfikat lub dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji. Będzie musiał także zagwarantować odpowiednią jakość procesu nabywania kwalifikacji.

Kwalifikacje zgromadzone w ZSK będą umieszczone na portalu internetowym oraz znajdzie się o nich obwieszczenie w Monitorze Polskim, co pozwoli szybko uzyskać informację zarówno dyrektorom, jak i nauczycielom przedszkoli m.in. o tym:

  • jaką nazwę ma dana kwalifikacja rynkowa,
  • jaki dokument potwierdza jej nadanie, a także jak długo ważny jest taki dokument, w jakich warunkach można przedłużyć jego ważność,
  • jaki poziom jest przypisany do danej kwalifikacji w Polskiej Ramie Kwalifikacji,
  • jaka wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne są nabywane w procesie uczenia się, czyli orientacyjny nakład pracy, który trzeba włożyć w uzyskanie kwalifikacji,
  • jakie są wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację.

Dane zamieszczone na portalu powinny umożliwić pracownikowi przedszkola porównanie poszczególnych ofert szkoleniowych i wybór takiej, która pozwoli możliwie najszybciej uzupełnić kwalifikacje lub przekwalifikować się. Dopuszczalne będzie także samo przystąpienie do zaliczenia, bez uczęszczania na zajęcia.

Nowe przepisy w żaden sposób nie regulują zasad pobierania ewentualnych opłat za zdobywanie kwalifikacji u podmiotów zarejestrowanych w ZSK. Będą one więc ustalane pomiędzy instytucjami i organizacjami a uczestnikami warsztatów, kursów i szkoleń. W związku z ubieganiem się o rejestrację w ZSK właściwemu ministrowi zostanie podany tylko orientacyjny koszt uzyskania dokumentu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy