Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

23 lutego 2018

NR 81 (Kwiecień 2017)

Nowe regulacje w sprawie kwalifikacji nauczycieli

351

Na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) od roku szkolnego 2017/2018 zmienia się ustrój szkolny. Konsekwencją zmiany jest konieczność dostosowania przepisów w sprawie kwalifi kacji wymaganych od nauczycieli do nowego prawa oświatowego.

Ministerstwo zakłada, że projektowane zmiany wejdą w życie z początkiem nowego roku szkolnego. Najistotniejszą zmianą w stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia jest dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli do zakresów kształcenia nauczycieli, realizowanych w trakcie studiów pierwszego i drugiego stopnia, określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U., poz. 131). Regulacje te stanowią, że kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i placówek.

POLECAMY

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji nauczyciel po studiach pierwszego stopnia ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela również w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, a nauczyciel, który ukończył zakład kształcenia nauczycieli – również w placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz do zajmowania stanowiska wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych, a w przypadku nauczycieli języków obcych – również w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Nowe rozporządzenie zmienia wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz szkołach za granicą, a także w stosunku do wychowawców w szkolnych schroniskach młodzieżowych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych przeznaczonych dla nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną. Nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w tych szkołach i placówkach będą musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, a nie jak dotąd studiów pierwszego stopnia – w przypadku nauczycieli gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych oraz zakładu kształcenia nauczycieli – w przypadku pozostałych, wyżej wymienionych nauczycieli.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i placówek.

Kwalifikacje nauczycieli przedszkoli pozostają bez zmian, jedyne zmiany to przywołanie w projektowanym rozporządzeniu przepisów wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w sytuacji kiedy trzeba będzie ustalić, czy zakres wiedzy i umiejętności nauczyciela obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Spora grupa nauczycieli będzie posiadała kwalifikacje do nauczania danego języka obcego, jednak tylko do 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach będą posiadali nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach oraz legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia. Od roku szkolnego 2020/2021 osoby te będą musiały mieć dodatkowo skończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego lub ukończone studia wyższe na kierunku filologia i posiadać przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego. Projektowane rozporządzenie porządkuje, określając dość szczegółowo w załączniku do rozporządzenia, wykaz świadectw potwierdzających wymaganą od nauczycieli znajomość języka obcego.

Wśród nauczycieli przedszkoli, swego czasu, pojawiła się obawa,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy