Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

7 lutego 2018

NR 88 (Styczeń 2018)

Konkurs na stanowisko dyrektora
w świetle nowych regulacji prawnych

0 664

Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki należy do wyłącznej kompetencji organu prowadzącego. Zasada ta została wyrażona w art. 63 ust. 1 u.p.o. i stanowi powtórzenie obowiązującego do 31 sierpnia 2017 r. zapisu art. 36a ust. 1 u.s.o. Warto pamiętać, że powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki następuje przede wszystkim w trybie konkursowym. O czym jeszcze warto wiedzieć?

 

POLECAMY

Wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci na dyrektorów szkół lub placówek, znajdują się w dwóch aktach prawnych:

 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce;
 • rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Przepisy rozporządzenia z 2009 r. zachowały moc na podstawie art. 363 p.w.u.p.o. do czasu zakończenia kształcenia w:
 • dotychczasowym gimnazjum,
 • trzyletnim liceum ogólnokształcącym,
 • czteroletnim technikum,
 • klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia,
 • dotychczasowej szkole policealnej,
 • dotychczasowej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

NAJNOWSZE ZMIANY

 1. Porównanie obu aktów pozwala stwierdzić, że przepisy rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017 r. doprecyzowują poprzednio obowiązujące uregulowania w kwestii konkursu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce. Jednak stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej.
 2. Dodatkowo nowe rozporządzenie wskazuje na konieczność posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych przez kandydatów na dyrektorów. W rozporządzeniu z 2009 r. taki wymóg sformułowany był wprost tylko w odniesieniu do kandydata niebędącego nauczycielem.
 3. Zupełnie nowe rozwiązanie dotyczy kandydata będącego cudzoziemcem – musi on posiadać znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

 

PROCEDURA

Pierwszym etapem procedury konkursowej jest ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora. Na gruncie obydwu aktów prawnych (o których była mowa wyżej) przewidziano, że konkurs na stanowisko dyrektora ogłasza organ prowadzący. W obydwu aktach prawnych wskazano również, jakie elementy zawiera ogłoszenie o konkursie. W § 1 ust. 2 rozporządzenia z 2017 r. przewidziano, że ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) oznaczenie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę;

2) nazwę i adres publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, których dotyczy konkurs;

3) wskazanie wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe;

4) wskazanie wymaganych dokumentów:

a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim – w przypadku cudzoziemca,

g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, publicznej placówki, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe;

k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy