Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

7 czerwca 2019

NR 103 (Czerwiec 2019)

ZMIANA WYMAGAŃ stawianych kadrze kierowniczej przedszkoli

0 136

Zmiany w ocenie pracy nauczycieli przełożyły się bezpośrednio m.in. na zmiany w awansie zawodowym oraz w kryteriach stawianych zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom. Jakie przepisy zostały zmienione i w jaki sposób realizować ich założenia?

Wymagania stawiane kadrze kierowniczej, a dokładnie kandydatom na stanowiska kierownicze są obecnie sformułowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce1. Tymczasem od 1 września 2018 r. na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych2 wprowadzone zostały w Karcie Nauczyciela3 zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole. Zmiany te polegały m.in. na wprowadzeniu obligatoryjności dokonywania oceny pracy nauczycieli co pięć lat, rozszerzeniu skali oceny pracy z trzystopniowej na czterostopniową i powiązaniu takiej oceny z awansem zawodowym, a także na zastąpieniu oceny dorobku zawodowego za okres odbywanego stażu normalną oceną pracy, uwzględniającą jednak m.in. dorobek zawodowy nauczyciela uzyskany w okresie odbywanego stażu. W związku z powyższym w przedmiotowym rozporządzeniu okazały się niezbędne zmiany mające charakter dostosowujący przepisy do nowej sytuacji oświatowej. Takie właśnie zmiany są proponowane w projektowanej nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia. Projektowane zmiany mają polegać na wprowadzeniu wymagania, aby osoby zajmujące stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole i placówce oraz ich zespołach miały co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, uzyskaną w okresie ostatnich pięciu lat pracy, a nie – jak dotychczas – pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie ostatniego roku lub co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną:

  • w przypadku dyrektora w okresie ostatnich pięciu lat pracy,
  • w przypadku wicedyrektora w okresie ostatnich czterech lat pracy,
  • w przypadku nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w okresie ostatnich trzech lat pracy.

Jednocześnie w przedmiotowym rozporządzeniu zamierza się wprowadzić przepisy przejściowe, umożliwiające osobom zajmującym w dniu wejścia w życie projektowanej nowelizacji rozporządzenia stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, które przed przystąpieniem do konkursu albo przed powierzeniem tego stanowiska legitymowały się dobrą oceną pracy lub pozytywną oceną dorobku zawodowego, pozostawanie na dotychczasowym stanowisku do końca okresu, na jaki powierzono im to stanowisko4. 

Z kolei w przypadku osób zajmujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia inne stanowisko kierownicze niż wymienione wcześniej, które przed powierzeniem stanowiska kierowniczego legitymowały się dobrą oceną pracy lub pozytywną oceną dorobku zawodowego, będą mogły zajmować to stanowisko również do końca okresu, na który nastąpiło obecne powierzenie. Jednak w przypadku powierzenia tym osobom stanowiska na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż pięć lat będą one mogły pełnić swoje funkcje przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie nowelizowanego rozporządzenia. Mając na względzie fakt, że obowiązujące obecnie przepisy nie regulują kwestii, na jaki okres powierza się inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, szkole lub placówce oraz ich zespołach, powierzenia tych stanowisk można dokonać zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Dlatego bezwzględnie należało przyjąć odpowiedni okres przejściowy, w którym osoby takie będą mogły jeszcze zajmować obecne stanowiska kierownicze, spełniając dotychczasowe wymaganie w zakresie posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego5.

Jednocześnie przewiduje się zachowanie dotychczasowego wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego względem osób, które zostały wyłonione w drodze konkursu, ale którym nie powierzono jeszcze tego stanowiska, oraz względem tych osób, które biorą udział w konkursach ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowelizowanego rozporządzenia. 

Dodatkowo w przygotowywanym projekcie rozporządzenia wprowadzona została możliwość zajmowania stanowiska dyrektora, wicedyrektora albo innego stanowiska kierowniczego w publicznym przedszkolu, przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, zatrudnionego na stanowisku związanym z oświatą w urzędzie organu administracji rządowej, urzędzie organu administracji samorządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy. Jest to zupełnie nowa regulacja, która ewidentnie poszerza i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy