Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

10 kwietnia 2019

NR 101 (Kwiecień 2019)

Wynagrodzenie w oświacie

0 54

Sprawy wynagrodzeń ze zrozumiałych względów budzą duże zainteresowanie i nie mniejsze emocje. W dniu 8 lutego 2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej określające poziom wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r.1 Warto również przeanalizować regulacje dotyczące nagród jubileuszowych.

Zgodnie z załącznikiem do ww. aktu prawnego, który stanowi sedno całej regulacji, wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. będą się kształtowały w sposób następujący: 
Analizując „nowe” stawki, można zauważyć, że są one identyczne z tymi, które mogliśmy poznać już z zapisów zawartych w projekcie tej regulacji. Oznacza to, że usilne starania związków zawodowych w zasadzie nic nie dały. Stawki wynagrodzenia zasadniczego, które weszły w lutym w życie, są oczywiście stawkami brutto.
 

Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
nauczyciel
stażysta
nauczyciel
kontraktowy
nauczyciel
mianowany
nauczyciel
dyplomowany
1. Tytuł zawodowy magistra
z przygotowaniem pedagogicznym
2538 2611 2965 3483
2. Tytuł zawodowy magistra bez
przygotowania pedagogicznego,
tytuł zawodowy licencjata
(inżyniera) z przygotowaniem
pedagogicznym
2250 2289 2584 3033
3. Tytuł zawodowy licencjata
(inżyniera) bez przygotowania
pedagogicznego, dyplom
ukończenia kolegium
nauczycielskiego lub
nauczycielskiego kolegium języków
obcych, pozostałe wykształcenie
2230 2250 2268 2651


Analizując powyższe kwoty w odniesieniu do tych, które obowiązywały do tej pory na mocy rozporządzenia z dnia 26 marca 2018 r.2, można dokonać wyliczenia pokazującego, że w poszczególnych grupach zaszeregowania pensja zasadnicza nauczycieli wzrasta średnio o kilkaset złotych, ale w każdej grupie wielkość ta jest inna. W tabeli przedstawione są obliczone kwoty wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z uwzględnieniem poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Należy przy tym mieć na względzie, że resort edukacji od 1 września 2019 r. zapowiada kolejną regulację płac nauczycieli. Czytając treść tego krótkiego aktu prawnego, nigdzie nie znajdujemy zapisu, że opisane stawki obowiązują z dniem 1 stycznia. Jedyny jednoznaczny zapis istniejący w § 2 stanowi, że wchodzi ono w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia. Oznacza to, że wspomniana regulacja stała się obowiązująca z dniem 9 lutego 2019 r. W tym momencie zwracam, kolejny raz, uwagę na kontekstualne analizowanie i interpretowanie prawa. Bardzo często nie jesteśmy w stanie zinterpretować regulacji prawnej na podstawie jednego aktu prawnego. Tak też jest w tym przypadku. Przy prawidłowym rozumieniu zapisów tego aktu prawnego dominujące znaczenie ma jednak zapis art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela3, który stanowi, że „Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku”. Ponieważ zapis ustawowy jest nadrzędny i nie ma potrzeby powtarzania go w akcie wykonawczym niższego rzędu, to mamy już jasność zaistniałej sytuacji i śmiało możemy powiedzieć, że nasze pensje muszą zostać zwaloryzowane do końca marca z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. 
Pozostałe wprowadzane omawianym aktem prawnym zmiany mają charakter dostosowujący. Zmiana w § 5 w pkt 1 rozporządzenia jest konieczna ze względu na uchylenie w art. 1 ustawy Karta Nauczyciela ust. 1a. W § 8 rozporządzenia należy ponadto uchylić pkt 18, gdyż zgodnie z obecnym brzmieniem art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy Karty Nauczyciela pracownicy pedagogiczni byłych rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych nie podlegają już przepisom Karty Nauczyciela. 
Zwracam szczególną uwagę na wielokrotnie powtarzane wyrażenie „wynagrodzenie zasadnicze”. Stanowi ono podstawę do obliczania wszelkich pochodnych od tego wynagrodzenia stanowiących różne dodatkowe składniki pensji nauczycieli i nie tylko. Takimi dodatkami do pensji są, dla przykładu, dodatki stażowe, motywacyjne itp. 
 

Wyliczone wartości wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w złotych
Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
nauczyciel
stażysta
nauczyciel
kontraktowy
nauczyciel
mianowany
nauczyciel
dyplomowany
1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem
pedagogicznym
wzrost o:
121
wzrost o:
124
wzrost o:
141
wzrost o:
166
2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania
pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata
(inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym
wzrost o:
123
wzrost o:
109
wzrost o:
123
wzrost o:
144
3. Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera)
bez przygotowania pedagogicznego, dyplom
ukończenia kolegium nauczycielskiego
lub nauczycielskiego kolegium języków obcych,
pozostałe wykształcenie
wzrost o:
353
wzrost o:
327
wzrost o:
108
wzrost o:
126Nagrody jubileuszowe

Innym rodzajem świadczenia pieniężnego, którego wartość oblicza się poprzez mnożenie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela przez określony wskaźnik, są nagrody jubileuszowe. Chociaż w przypadku nagrody jubileuszowej bezpośrednim odnośnikiem jest wynagrodzenie miesięczne, to jego wielkość jest uzależniona od wynagrodzenia zasadniczego. W...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy