Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

28 lutego 2018

NR 74 (Wrzesień 2016)

Wszystkie procedury i obowiązki dyrektora przedszkola podczas rozpoczęcia roku szkolnego

639

Każdy dyrektor przedszkola ma w związku z zakończeniem jednego roku szkolnego i rozpoczęciem kolejnego sporo obowiązków. Co do zasady, można je podzielić na trzy kategorie:

 • zadania, które powinny być wykonane przed 1 września,
 • zadania związane z uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego,
 • zadania do wykonania we wrześniu.

1. Do kategorii pierwszej zaliczyć należy wszelkiego rodzaju powakacyjne przeglądy budynku, prace związane z przygotowaniem przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, zakończenie trwających remontów. Koniec sierpnia to także czas, gdy przeprowadzana jest sierpniowa rada pedagogiczna, zawierane są umowy z nowymi pracownikami, kończone są prace nad projektami najważniejszych planów i programów obowiązujących w nowym roku szkolnym.

W odniesieniu do przeglądu budynku dyrektor powinien dokonać kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola,
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

Jeśli chodzi o powakacyjną radę pedagogiczną, to ma ona na celu zaplanowanie i zatwierdzenie spraw organizacyjnych przedszkola. Dyrektor powinien w tym czasie zapoznać nauczycieli ze zmianami przepisów, które wchodzą w życie od września (albo zaczęły obowiązywać w czasie wakacji). Na naradzie tej dyrektor powinien także przedstawić radzie pedagogicznej do zaopiniowania zaktualizowany przydział stałych prac zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 1572 z późn. zm.).

Dyrektor musi także dopilnować, aby rada pedagogiczna podjęła niezbędne do funkcjonowania przedszkola uchwały dotyczące:

 • zatwierdzenia planu pracy przedszkola,
 • organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu zajęć poszczególnych grup i zajęć dodatkowych, a także ramowego planu dnia, 
 • planu finansowego przedszkola,
 • wprowadzenia dodatkowych zajęć, jeśli dotychczas nie były one wprowadzone, albo rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych,
 • przydziału nauczycielom zadań.

Należy podkreślić, że planowanie pracy przedszkola jest pojęciem szerokim, obejmującym całość jego funkcjonowania, a w szczególności:

 • programy obowiązujące w przedszkolu w danym roku szkolnym (wychowawczy, profilaktyczny, edukacyjny),
 • koncepcję pracy przedszkola realizowaną w danym roku,
 • harmonogram zajęć i imprez,
 • plan nadzoru pedagogicznego.

Plan pracy placówki w dużym stopniu wynika z jej koncepcji pracy oraz z planu nadzoru pedagogicznego. Koncepcja pracy przedszkola, podobnie jak przedszkolne programy, jest stałym elementem pracy, podlegającym modyfikacjom w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego (kontrola i ewaluacja).

Plan pracy placówki w dużym stopniu wynika z jej koncepcji pracy oraz z planu nadzoru pedagogicznego. Koncepcja pracy przedszkola, podobnie jak przedszkolne programy, jest stałym elementem pracy, podlegającym modyfikacjom w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego (kontrola i ewaluacja).

Warto zaznaczyć, że plan pracy obejmuje swoim zakresem wszystkie elementy działalności przedszkola, związane z realizacją funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Powinien też być zgodny z ogólnymi zasadami skutecznego działania i w tym zakresie powinien on określać główny cel, czyli służyć realizacji koncepcji pracy przedszkola i podstawy programowej. Plan musi być wykonalny, co oznacza, że powinien on odnosić się do potrzeb placówki, jej warunków i możliwości, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów planu pracy przedszkola jest realizacja opisanych w postawie programowej warunków i sposobów realizacji treści programowych.

Plan pracy obejmuje następujące obszary:

 • efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, aby sprawdzić, czy:
  • respektowane są normy społeczne – przedszkole planuje podejmowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie dla dzieci oraz wzmacnianie właściwych zachowań,
  • dzieci nabywają wiadomości i umiejętności – plan pracy przewiduje diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci, uwzględniając ich możliwości rozwojowe,
  • prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych – w przedszkolu planuje się rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;
 • procesy zachodzące w przedszkolu – procesy wspomagania rozwoju i edukacji – plan działania zespołów nauczycielskich w zakresie tworzenia i analizowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji;
 • funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami podopiecznych, a więc, czy:
  • rodzice są partnerami przedszkola – plan pracy obejmuje pozyskiwanie i wykorzystanie opinii rodziców na temat swojej pracy,
  • przedszkole planuje wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci;
 • zarządzanie przedszkolem – funkcjonuje współpraca w zespołach – plan pracy przewiduje organizację zespołów nauczycielskich analizujących pracę przedszkola.

Dyrektor ma także obowiązek określić ramowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych. Rozkład ten powinien uwzględniać wymagania zdrowotne, higieniczne, być dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców. Stanowi on podstawę dla nauczycieli, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, pomaga w ustaleniu dla tego oddziału szczegółowego rozkładu dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Ramowy rozkład dnia musi być podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej, na której umieszczone są również godziny posiłków i czas realizacji zajęć podstawy programowej prowadzonych w przedszkolu. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

Dyrektor przedszkola powinien opracować i przedstawić do zaopiniowania radzie pedagogicznej na posiedzeniu rozpoczynającym rok szkolny tygodniowy harmonogram zajęć dodatkowych. W ramach zarządzania przedszkolem musi on także opracować roczny plan pracy, roczny plan imprez organizowanych w przedszkolu oraz plan współpracy z rodzicami.
Poza powyższymi obowiązkami dyrektor musi – zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U., poz. 1270) – w terminie do 31 sierpnia, przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Sierpień to także czas, gdy zawierane są umowy z nowymi nauczycielami, bądź przedłużane, albo zmieniane z tymi, którzy są już w przedszkolu zatrudnieni. Dyrektor powinien więc skontrolować, czy wszyscy nauczyciele są zatrudnieni prawidłowo, czy nie zmieniła się podstawa ich zatrudnienia. Dodatkowo dyrektor – jeszcze przed r...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy