Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wpisy w dziennikach przedszkolnych

Artykuły z czasopisma | 13 lutego 2018 | NR 85
761

Prezentujemy najczęściej spotykane problemy dotyczące uzupełniania dzienników przedszkolnych, z uwzględnieniem nowych regulacji związanych z reformą oświaty.

 

1. Jakie dzienniki muszą być prowadzone w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018?

W publicznych przedszkolach od 1 września 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646), zgodnie z którym przedszkola samorządowe oraz publiczne kierowane przez inne podmioty prowadzą: dziennik zajęć przedszkola; dzienniki innych zajęć, w których dokumentuje się przebieg nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania; dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla danej grupy dzieci albo dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć; dzienniki zajęć specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego lub innego specjalisty). Natomiast w niepublicznych przedszkolach powyższe rozporządzenie nie obowiązuje, z tego względu rodzaje dokumentacji odzwierciedlającej działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą przedszkola określa statut  lub dyrektor danego przedszkola (art. 172 ust. 3 w zw. z ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

POLECAMY

 

2. Czy wpisów w dzienniku zajęć przedszkola dokonuje tylko wychowawca oddziału, czy  też inni nauczyciele opiekujący  się dziećmi przed godzinami i po godzinach realizacji podstawy programowej (np. dyrektor, nauczyciel wspomagający)?

W publicznym przedszkolu obowiązuje § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r., zgodnie z którym w dzienniku zajęć przedszkola odnotowuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz godziny przyprowadzania i odbierania każdego dziecka z przedszkola. W związku z tym z dziennika powinno wynikać, który nauczyciel sprawował nad dzieckiem opiekę po przyprowadzeniu i przed odebraniem dziecka w czasie poza zajęciami prowadzonymi przez wychowawcę oddziału. Dlatego nauczyciel wspomagający lub dyrektor (jeśli jest nauczycielem) powinni dokonywać w dzienniku wpisów dotyczących tej opieki i potwierdzać je swoimi podpisami. Z kolei w niepublicznym przedszkolu sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki w danym przedszkolu powinien określać jego statut (art. 172 ust. 3 w zw. z ust. 2 pkt 5 PO). W celu wykazania zapewnienia należytej opieki dzieciom także niepubliczne przedszkole powinno prowadzić dokumentację w tym zakresie, chociażby na wypadek kontroli w ramach zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, czyli nauczyciel wspomagający lub dyrektor powinni dokonywać takich wpisów w dzienniku zajęć lub w innej formie wymaganej statutem.

 

3. Jak prawidłowo wpisywać do dziennika temat zajęć realizowanych w grupie przedszkolnej? Czy cały dzień powinien być podzielony  na pięć części?

Przepis § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia MEN z dnia 25 sierp- nia 2017 r. jedynie ogólnie stanowi, że dziennik zajęć przedszkola dokumentuje przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym w oddziale oraz że wpisuje się w nim tematy zajęć. Szczegółowy sposób prowadzenia dziennika jest uzależniony od tego, czy i w jaki sposób w przedszkolu nadzoruje się realizację podstawy programowej oraz z postanowień statutu lub decyzji dyrektora, które nakładają na nauczycieli obowiązki w zakresie prowadzenia przedszkolnej dokumentacji (art. 102 ust. 1 pkt 12, art. 172 ust. 3 w zw. z ust. 2 pkt 5 PO). Pomimo że przepisy do tego nie zobowiązują, to wewnętrzne regulacje mogą nakazywać dokonywanie w dzienniku wpisów obejmujących zarówno rodzaj zajęć (np. zabawa, zajęcia ruchowe lub na powietrzu, zajęcia dydaktyczne, czynności opiekuńcze, samoobsługowe lub organizacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych), jak i ich tematykę wskazującą na realizowanie treści wynikających z podstawy programowej. Przy tym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. z 2017 r., poz. 356, nie zawiera wytycznych co do proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym odnośnie do poszczególnych rodzajów aktywności dziecka.

 

4. Czy zajęcia, które nauczyciel zaplanował, a nie zrealizował, należy wpisać do dziennika ołówkiem?

Zasadą jest, że w dziennikach prowadzonych w publicznych przedszkolu odnotowuje się zajęcia, które nauczyciel zrealizował  z udziałem dzieci (§ 2 ust. 2, § 11 ust. 2, § 12 ust. 2, § 18...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy