Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

25 lutego 2018

NR 79 (Luty 2017)

Wnioski z nadzoru pedagogicznego
ważny element budowania jakości pracy

0 111

Pierwsze pół roku pracy już praktycznie za nami, bowiem w większości województw ferie już się odbyły. Pomimo iż przedszkole jest placówką nieferyjną, to podsumowania nadzoru pedagogicznego dokonuje się zwyczajowo na koniec semestru i koniec roku szkolnego. Wynika to z ustawy o systemie oświaty, która obliguje dyrektora do przekazywania co najmniej dwa razy w roku wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacji o pracy przedszkola.

 

Podstawa prawna:

Art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.):
Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.


W sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego powinno znaleźć się odniesienie do przebiegu realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola. Informujemy radę pedagogiczną o tym, że plan nadzoru pedagogicznego został zrealizowany w założonym terminie bądź nie. Jeżeli plan zrealizowano w terminie, to warto zaznaczyć, że nie wystąpiły okoliczności wymagające zmian, nie dokonywano jego modyfikacji. Natomiast jeśli modyfikacje nastąpiły, to powinniśmy uzasadnić powody zmian. Warto też odnieść się do doboru celów ewaluacji wewnętrznej, czy były trafne, oraz do narzędzi i metod ewaluacji, czy były użyteczne. Być może pojawi się często występująca okoliczność o napotkaniu trudności z uzyskaniem informacji od rodziców na podstawie ankiet, dlatego ich wyniki okazały się mało reprezentatywne. We wniosku powinno znaleźć się wskazanie o konieczności większego zaangażowania się nauczycieli w przeprowadzenie ewaluacji oraz zaangażowania rady rodziców, jako organu przedstawicielskiego, do upowszechnienia ankiet wśród rodziców.

Podsumowując półroczną pracę, odnosimy się również do przeprowadzonych kontroli, w tym w szczególności do prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Tutaj również odnosimy się do planu kontroli, czy kontrole przebiegały planowo, czy konieczne były jakieś modyfikacje, w szczególności z powodu zaistnienia konieczności przeprowadzenia kontroli doraźnych. Jeśli kontrole doraźne wystąpiły, to warto odnieść się do powodów ich przeprowadzenia, bowiem zwykle takie kontrole przeprowadzamy, kiedy nagle wystąpiły jakieś nieprawidłowości. Pamiętajmy, że w takim przypadku należy dokładnie omówić przyczyny i określić działania naprawcze, aby w przyszłości nie powtórzyły się zaistniałe nieprawidłowości.

Podobnie informujemy o przeprowadzonym wspomaganiu, czy przebiegało zgodnie z planem, czy osiągnięto zaplanowane cele, jakie efekty uzyskano w podnoszeniu jakości pracy i jaki to miało wpływ na wychowanków.

W każdej z form sprawowania nadzoru pedagogicznego odnosimy się do oceny pod kątem uwzględnienia wniosków z nadzoru pedagogicznego za ubiegły rok szkolny oraz do potrzeb bieżących.

W każdej z form sprawowania nadzoru pedagogicznego odnosimy się do oceny pod kątem uwzględnienia wniosków z nadzoru pedagogicznego za ubiegły rok szkolny oraz do potrzeb bieżących. Tradycyjnie wnioski są skierowane do nauczycieli, dyrektora, a czasami do rodziców. W podsumowaniu nadzoru odnosimy się do zakresu wykonania tych wniosków. Z uwagi na to, że podsumowujemy pracę za okres półroczny, niektóre wnioski mogą być w trakcie realizacji, a część może być już zrealizowana. Ustawodawca w szczególności nakłada na dyrektora obowiązek informowania rady pedagogicznej o wnioskach wynikających z nadzoru pedagogicznego, toteż w tej części podsumowania powinny znaleźć się informacje dość szczegółowe, to znaczy:

 • które wnioski zostały zrealizowane, a które są w trakcie realizacji,
 • jakie działania podjęto, a przede wszystkim, które z tych działań okazały się najbardziej skuteczne w realizacji celów (wniosków),
 • kto najefektywniej przyczynił się do osiągnięcia zaplanowanych celów (wniosków),
 • co (jakie środki, warunki materialne) okazało się najbardziej pomocne w realizacji zaplanowanych celów (wniosków),
 • czego nie udało się osiągnąć i dlaczego.

Mając na uwadze zadania dyrektora wynikające z definicji nadzoru pedagogicznego zawartego w art. 33 ustawy o systemie oświaty, w podsumowaniu należy uwzględnić wyniki i wnioski powstałe podczas:

 • prowadzonych obserwacji przebiegu procesów wychowania i nauczania,
 • dokonanych analiz wynikających z przebiegu procesów wychowania i nauczania,
 • sprecyzowanych ocen dotyczących przebiegu procesów wychowania i nauczania;
 • – odnosząc się w szczególności do:
 • efektów działalności wychowawczej,
 • efektów działalności opiekuńczej,
 • efektów działalności dydaktycznej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

Zadaniem dyrektora jest również ocena stanu i warunków działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej oraz innej działalności statutowej przedszkola. W tym względzie dyrektor powinien określić przede wszystkim wyniki i wnioski przeprowadzonych kontroli przestrzegania przez nauczycieli i pozostałych pracowników przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności dokumentowania przebiegu nauczania i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.

Dyrektor jest również zobowiązany wspomagać nauczycieli w wykonywaniu ich zadań. W sprawozdaniu powinien odnieść się do efektów tego wspomagania, mając na uwadze jego wpływ na jakość pracy nauczycieli, w szczególności młodych, którzy dopiero rozpoczynają pracę w zawodzie. Istotne w tym jest umiejętne motywowanie i inspirowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. Zatem w podsumowaniu pracy przedszkola, w tej jego części, będzie niejako ocena swojej skuteczności i wkładu w jakościowy rozwój nauczycieli, a co za tym idzie – przedszkola.

Każdy dyrektor ma swój sposób dokonywania podsumowania pracy za półrocze, czy też za cały rok szkolny. Nie jest istotna forma tego działania, lecz efekty, jakie się uzyskuje, prowadząc czynności nadzoru pedagogicznego. Niezmiernie ważne jest to, na ile trafnie i rzetelnie określa się wnioski, a na ich podstawie planuje i podejmuje wspólnie z radą pedagogiczną działania sprzyjające uzyskaniu jak najlepszych efektów w pracy z dziećmi.

Panuje powszechnie znana opinia, np. wśród osób prowadzących wszelkiego rodzaju szkolenia dla nauczycieli przedszkoli, czy też w przedszkolach lub nawet wśród wizytatorów, że nadzór pedagogiczny w przedszkolach i w ogóle przedszkola to najlepiej dbające o rozwój jakościowy placówki spośród szkół i placówek w naszym systemie oświaty. Mówi się wprost, że im wyższy stopień edukacji, tym gorzej. Oczywiście nie można tego poglądu generalizować, ponieważ bywają przedszkola pracujące gorzej i szkoły pracujące świetnie. Zastanawiające jest to, że każdy z dyrektorów tych placówek powinien organizować nadzór pedagogiczny w oparciu o to samo prawo, a w placówkach niepublicznych nawet w oparciu o te same wymagania wobec szkół i placówek, jednak efekty są dość zróżnicowane.

Ciągle dąży się do dokonywania zmian, nawet systemowych, dość radykalnych, aby uzdrowić polską szkołę. W jednej z wypowiedzi minister Zalewska powiedziała tak: „Rodzice kochają swoje dzieci i płacą podatki, dlatego pragną dobrej szkoły, szkoły, która ma dobrą jakość edukacji, która nie tylko testuje, ale wychowuje, gwarantuje bezpieczeństwo i która daje satysfakcję nauczycielowi i radość dzieciom z chodzenia do szkoły. Obecnie badania międzynarodowe pokazują, że polscy 15-latkowie dobrze odtwarzają, ale nie potrafią rozwiązywać problemów, nie potrafią pracować w grupie. Te same badania pokazują, że polski nauczyciel nie ma satysfakcji ze swojej pracy”. Jak widać, obraz polskiej szkoły jest nieco odmienny od stwierdzeń w raportach i sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, jakie powszechn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy