Dołącz do czytelników
Brak wyników

Monitor prawny dyrektora

28 lutego 2018

NR 73 (Czerwiec 2016)

Wakacyjne przeglądy i remonty w przedszkolach

467

Każdy dyrektor ma obowiązek dokładnego sprawdzenia przynajmniej raz w roku, czy jego jednostka oświatowa zapewnia dzieciom bezpieczne warunki korzystania z całego przedszkolnego obiektu. Przerwa w działalności przedszkola to najlepszy czas na wykonanie dokładnego przeglądu i w niezbędnym zakresie remontu budynku, instalacji, najbliższego otoczenia – zwłaszcza ogrodu lub placu zabaw, a także uzupełnienia wyposażenia.

 

POLECAMY

Bezpieczeństwo i higiena na pierwszym planie

Oprócz odbywających się w ciągu całego roku obowiązkowych przeglądów budynku i instalacji wynikających z przepisów prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej, wykonywanych przez fachowców z odpowiednimi kwalifikacjami dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli mają dodatkowe obowiązki. Co najmniej raz w roku kalendarzowym dyrektor musi zapewnić przeprowadzenie kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym nauki, oraz określenie kierunków ich poprawy (§ 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz. U. z 2002 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Nie ma tutaj znaczenia okoliczność, że fachowe przeglądy lub zeszłoroczna kontrola zainicjowana przez dyrektora nie wykazały ewentualnych uchybień  lub wszystkie zostały usunięte.

Dyrektor może brać udział w kontroli, a także wyznaczyć inne kompetentne osoby z grona pracowników lub nawet zaangażować specjalistę z zewnątrz. Przed przystąpieniem do przeglądu warto zapoznać się z dokumentacją z poprzedniej wewnętrznej kontroli oraz ustaleniami specjalistów od przeglądów budowlanych i przeciwpożarowych. Przebieg kontroli obowiązkowo dokumentuje się w protokole przekazywanym organowi prowadzącemu, który dowiaduje się o ewentualnych usterkach, a także zakresie napraw i remontów, które będzie musiał sfinansować. Przy okazji przeglądy i remonty poprawią warunki pracy przedszkolnego personelu (art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

Oprócz odbywających się w ciągu całego roku obowiązkowych przeglądów budynku i instalacji wynikających z przepisów prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej, wykonywanych przez fachowców z odpowiednimi kwalifikacjami dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli mają dodatkowe obowiązki.

Samo przeprowadzenie kontroli, a także remonty, konserwacje, prace porządkowe i wymiana wyposażenia muszą odbyć się w taki sposób, aby nie zakłócały nauki i pracy (§ 6 ust. 1 rozporządzenia). W związku z tym najdogodniejszym terminem jest wakacyjna przerwa w zajęciach, kiedy nie ma dzieci i przynajmniej części personelu. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, wymagających przeprowadzenia natychmiastowych prac ze względu na zagrożenie życia i zdrowia uczniów, można je wykonać w czasie zajęć, po zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom. Jeżeli jakiekolwiek miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest prowadzenie w nim zajęć.

 

Dokładna analiza stanu budynku

Zewnętrzne oględziny budynku należy rozpocząć od ogólnej oceny stanu dachu i elewacji, czy występują ubytki lub pęknięcia, żadne elementy nie grożą odpadnięciem  (np. gzymsy, balkony, rynny, kable, piorunochrony, kominy, zabezpieczenia okien i drzwi), jaka jest estetyka i czystość.
Następnie konieczne jest szczególne przyjrzenie się:

 • Wejściom – czy są wyraźnie oznaczone, czy została zamieszczona tabliczka informująca o zakazie wstępu osób nieupoważnionych (innych niż personel, uczniowie, rodzice), w jaki sposób jest monitorowany wstęp do przedszkola (z portierni, przez monitoring, czy alarm jest sprawny), czy przedszkole stosuje zabezpieczenia uniemożliwiające przedszkolakom samodzielne wyjście. Istotne jest zweryfikowanie sposobu przechowywania kluczy, a zwłaszcza ich dostępności dla upoważnionych osób oraz czy wyjścia ewakuacyjne nie są zastawione z zewnątrz.
 • Schodom, podjazdom i pochylniom – czy są wykonane z trwałych nieśliskich materiałów, mają odpowiednie poręcze, nie mają ubytków i pęknięć, czy jest możliwe wykonanie dalszych usprawnień dla osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz budynku należy przeanalizować obszary:

 • Pomieszczenia ogólnodostępne – stan stolarki drzwiowej i okiennej, w tym parapety, kompletność i sprawność klamek. Uwagi wymaga także stan podłóg i schodów, czy są równe, nie mają ubytków, nie są zbyt śliskie, czy mają poręcze oraz balustrady, a gdy są wyłożone wykładziną – czy pokrycie jest trwale przymocowane uchwytami. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach powinny być dostosowane do rodzaju prowadzonych w nich zajęć. Otwarta przestrzeń pomiędzy biegami schodów musi być zabezpieczona siatką lub w inny skuteczny sposób (§ 16 rozporządzenia). Ściany i sufity nie mogą mieć zacieków, pleśni, ubytków farby, niezabezpieczonych wystających elementów – np. tablic, szafek, gablot, przewodów i lamp. Konieczna jest weryfikacja, czy wszystkie kaloryfery są odpowiednio zabudowane, w sposób uniemożliwiający dostęp do urządzenia grzewczego. Materiały wykończeniowe i wyposażenie powinny być bezpieczne dla zdrowia, nietoksyczne i niełatwopalne, zmywalne, nienasiąkliwe i odporne na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych, generalnie łatwe do utrzymania w czystości. Nigdzie nie powinny znajdować się zbędne meble i inne przedmioty, zwłaszcza utrudniające lub ograniczające swobodne przemieszczania się. W szczególności dotyczy to dróg ewakuacyjnych, które nie mogą być zastawione, muszą być drożne oraz oznakowane w czytelny i zrozumiały sposób, umożliwiający sprawne opuszczenie budynku. W widocznym miejscu musi być zamieszczony plan ewakuacyjny.
 • Pomieszczenia niedostępne dla dzieci – m.in. piwnica, poddasze, gdzie sprawdza się w szczególności, czy nie ma przecieków i zacieków na ścianach i podłodze, pleśni, jaki jest stan techniczny i oznakowanie zaworów i zakończeń instalacji, czy dach i kominy są w odpowiednim stanie. Konieczne jest dokładne zamknięcie, uniemożliwiające wejście dzieci.
 • Pomieszczenia przeznaczone do przebywania uczniów – oprócz skrupulatnego przejrzenia stanu technicznego trzeba zbadać, czy są wyposażone w prawidłowe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie, mają liczbę miejsc dostosowaną do liczby uczniów, wyposażenie odpowiadające warunkom antropometrycznym dzieci i zasadom ergonomii, z atestami lub certyfikatami (§ 9 ust. 3 rozporządzenia). Przy okazji warto upewnić się, że zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny, są sprawne i odpowiednie dla dzieci, mają oznakowanie CE. Sanitariaty powinny być dostosowane do potrzeb dzieci, zapewniać im dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz mydła, mieć bezpieczne posadzki (§ 8 rozporządzenia MENiS).
 • Apteczki i gaśnice – § 20 rozporządzenia wprost nakazuje zaopatrzenie przedszkola w apteczki ze środkami niezbędnymi do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. W zależności od potrzeb danej placówki apteczki powinny znaleźć się w pokoju nauczycielskim oraz w kuchni; warto rozważyć zakup dodatkowej apteczki, chociaż do niektórych sal. Ponieważ budynek musi być wyposażony w odpowiednio rozmieszczone środki gaśnicze, należy je zabezpieczyć przed dostępem dzieci i sprawdzić terminy ważności. W widocznych miejscach powinny być zamieszczone ogólne instrukcje przeciwpożarowe.
 • Instalacje – przede wszystkim należy sprawdzić łatwość dostępu upoważnionych osób do zaworów i głównych włączników, a także zabezpieczenie przed dostępem dzieci i nieupoważnionych pracowników, czy nie ma uszkodzeń lub elementów wymagających naprawy lub wymiany (np. gniazdek elektrycznych, włączników i lamp oraz ich osłon, czy nie ma przecieków, elementów i sanitariatów uszkodzonych, czy instalacja gazowa ma zainstalowane czujniki alarmowe, rynny są drożne i czyste itp.). Kontrolując stan instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, należy zwrócić uwagę, czy zapewniają utrzymanie w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury, która w czasie zajęć nie powinna spadać poniżej 18°C (§ 17 ust. 1 rozporządzenia), a także odpowiednią wymianę powietrza. Warto upewnić się, że natężenie i rozmieszczenie oświetlenia gwarantuje uczniom i pracownikom warunki określone Polską Normą oraz czy sztuczne światło w wystarczającym stopniu uzupełnia dostęp do światła dziennego.
 • Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – jeśli są zainstalowane, konieczne jest sprawdzenie ich sprawności oraz funkcjonalności, czy możliwe jest usunięcie dalszych barier komunikacyjnych.
 • Wyposażenie dla pracowników – analizując sytuację w budynku, warto zwrócić uwagę na stan techniczny mebli, sprzętów i urządzeń wykorzystywanych przez pracowników przedszkola, zarówno nauczycieli, jak i personelu niepedagogicznego (w kuchni, kotłowni, stan wszelkich urządzeń i narzędzi). Oprócz sprawdzenia sprawności, kompletności i łatwości utrzymania w czystości, niektóre urządzenia mogą wymagać zamieszczenia aktualnych instrukcji BHP i instrukcji obsługi.

Prace finansowane z dotacji, których wartość przekracza 30 000 euro, wymagają wyłonienia wykonawcy w przetargu oraz przygotowania szczegółowej dokumentacji przetargowej

Sprawdzenie otoczenia budynku

Skrupulatny przegląd musi także objąć następujące zagadnienia:

 • Ogrodzenie – jego posiadanie przez przedszkole jest obowiązkowe (§ 7 ust. 1 rozporządzenia). Materiały, z których jest wykonane oraz furtki, muszą być sprawne, przeznaczone do użytku zewnętrznego, a także zapewniać bezpieczeństwo (b...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy