Dołącz do czytelników
Brak wyników

Urlopy nauczycielskie w świetle nowych przepisów oświatowych

Artykuły z czasopisma | 21 lutego 2018 | NR 85
326

Rok szkolny 2017/2018 prawdopodobnie będzie ostatnim rokiem, w którym nauczyciele (w tym dyrektorzy) będą wykonywali zadania służbowe w dotychczas ukształtowanym czasie pracy. Jeszcze szybciej – według założeń MEN od dnia 1 stycznia 2018 r. – nauczyciele będą korzystali z niektórych urlopów, w tym związanych z rodzicielstwem, na zmodyfikowanych zasadach.


Nowe rozwiązania dotyczące urlopów wypoczynkowych nauczycieli

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (//legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12 298 908), który w art. 80 przewiduje szeroką nowelizację ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189), zawiera m.in. propozycję wprowadzenia, od nowego roku kalendarzowego, odrębnych zasad i terminów wykorzystywania urlopu wypoczynkowego w placówkach feryjnych przez dyrektora, wicedyrektora, nauczyciela zajmującego w placówce inne stanowisko kierownicze oraz nauczyciela, który pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie innego nauczyciela z powierzoną funkcją kierowniczą. Dodany art. 64 ust. 2a KN ma stanowić, że nauczycielom na tych stanowiskach będzie przysługiwało prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów, co da im możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego w ciągu całego roku, a nie tylko w czasie ferii. W odniesieniu do tych osób przestanie jednocześnie obowiązywać dotychczasowa regulacja o korzystaniu z urlopu uzupełniającego  w trakcie roku szkolnego (art. 66 ust. 1 zd. 2 KN), która będzie dotyczyła tylko nauczycieli bez funkcji kierowniczych, a przesłanki jego udzielania zostaną poszerzone o urlop zdrowotny.

POLECAMY

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu  dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia  będzie orzekał lekarz medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych nauczycieli danego przedszkola 
(nie zaś lekarz leczący nauczyciela). Nauczyciel będzie musiał  złożyć do dyrektora wniosek o urlop zdrowotny, aby otrzymać  od dyrektora skierowanie do lekarza  medycyny pracy. 

Z kolei w art. 64 ust. 3a KN ma znaleźć się doprecyzowanie dotyczące nauczyciela, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje zarówno obowiązki nauczyciela placówki feryjnej, jak i nauczyciela placówki nieferyjnej (np. w klasach szkoły podstawowej oraz w oddziale przedszkolnym w tej szkole). O korzystaniu z jednego urlopu w okresie ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 KN) albo przez 35 dni roboczych w roku kalendarzowym w terminie określonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3 KN) ma decydować większa liczba godzin realizowanych odpowiednio w szkole feryjnej albo nieferyjnej. Natomiast w razie realizowania w tych placówkach równej liczby godzin zajęć prawo do urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwało tak, jak dla nauczyciela placówki feryjnej.

Odnośnie do nauczycieli placówek nieferyjnych do art. 66a KN zostaną przeniesione regulacje z art. 165 i art. 166 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) i poszerzone o urlop zdrowotny, o przeszkodach uniemożliwiających rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy oraz skutkujące niewykorzystaniem części urlopu wypoczynkowego, które zobowiązują pracodawcę do udzielenia wypoczynku w innym terminie.

 

Modyfikacja zasad korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia

Od 1 stycznia 2018 r. największym zmianom mają ulec zasady nabywania prawa do urlopu zdrowotnego przez nauczycieli. Według planów MEN urlop będzie udzielany nauczycielowi w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę (a nie jak było dotychczas – każdej choroby, także niezwiązanej z pracą zawodową). O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia będzie orzekał lekarz medycyny pracy, który posiada uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych nauczycieli danego przedszkola (nie zaś lekarz leczący nauczyciela). Nauczyciel będzie musiał złożyć do dyrektora wniosek o urlop zdrowotny, aby otrzymać od dyrektora skierowanie do lekarza medycyny pracy. 

Dyrektor i nauczyciel będą mogli odwoływać się od orzeczenia lekarza medycyny pracy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania do właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Jeżeli zaskarżone orzeczenie wyda lekarz zatrudniony w WOMP, odwołanie będzie wnoszone do najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub siedzibę przedszkola instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy. Szczegółowo procedurę odwoławczą mają uregulować nowe przepisy art. 73 ust. 10a–10h KN. Koszty związane z orzekaniem o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie ponosił pracodawca (projektowany art. 73 ust. 10i KN). Dyrektor będzie miał obowiązek udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie (ostatecznego) orzeczenia lekarskiego (art. 73 ust. 10j KN). Urlop zdrowotny będzie mógł być także udzielony nauczycielowi na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową na podstawie skierowania lekarza leczącego nauczyciela, potwierdzonego przez oddział NFZ, na okres ustalony w tym skierowaniu. Przedłożenie przez nauczyciela potwierdzonego skierowania będzie obligowało dyrektora do udzielenia urlopu zdrowotnego (projektowany art. 73 ust. 12 KN).
Nadal urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. 

Skierowanie nauczyciela korzystającego  z urlopu zdrowotnego na badanie kontrolne w celu ustalenia  zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku  będzie obowiązkowe w przypadku udzielenia urlopu w wymiarze  dłuższym niż 30 dni (dotychczas badanie jest obowiązkowe  bez względu na czas trwania urlopu).

Wymagany co najmniej siedmioletni okres pracy w przedszkolu, poprzedzający pierwszy urlop, ma dotyczyć zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć (poza pełnym wymiarem zatrudnienia w czasie ubiegania się o urlop i korzystania z niego). Wymagany siedmioletni staż pracy w placówce będzie uważany za nieprzerwany, jeżeli ewentualne przerwy w zatrudnieniu nauczyciela w szkolnictwie publicznym nie będą przekraczały trzech miesięcy. Nadal staż będzie podlegał wydłużeniu o nieobecności w pracy, na zasadach określonych w art. 73 ust. 3 KN....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy