Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem oraz urlop na żądanie
dla pracowników przedszkola (pedagogicznych i niepedagogicznych)

Artykuły z czasopisma | 30 kwietnia 2018 | NR 70
490

Na wstępie należy podkreślić, że przepisy ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), oprócz urlopów związanych z rodzicielstwem, zapewniają pracownikom także dodatkowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Zwolnienie od pracy przysługuje pracownikom przedszkola bez względu na to, czy są oni nauczycielami, czy pracownikami niepedagogicznymi.

Zgodnie ze znowelizowanym (i obowiązującym od stycznia tego roku) art. 188 k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo dwóch dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia tego może korzystać jedno z nich.

Nowelizacja art. 188 spowodowała to, że pracownik nie musi teraz wykorzystywać całego dnia na opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy potrzebuje zwolnienia od pracy jedynie na kilka godzin. W takim wypadku wraz ze złożeniem pierwszego wniosku o wolne z tytułu opieki pracownik wskaże, że woli wykorzystywać opiekę na dziecko w wymiarze godzinowym, a nie dziennym.

Pracownik przedszkola, oprócz dwóch dni opieki nad zdrowym dzieckiem (ewentualnie 16 godzin, jeśli wybierze ten wariant), ma także prawo do opieki (płatnej) nad chorym dzieckiem.
Jeżeli dziecko nie ukończyło jeszcze 14 lat, pracownik może skorzystać z 60 dni płatnego zwolnienia w ciągu roku. Jeśli dziecko jest starsze, dni płatnego zwolnienia wyniosą tylko 14 dni.
W tym przypadku pracownik nie składa do pracodawcy wniosku o udzielenie wolnego, tylko przedkłada pracodawcy „zwolnienie lekarskie na chore dziecko”, czyli zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA.

Jeśli chodzi o urlop na żądanie, to w placówkach nieferyjnych, jakimi są niewątpliwie przedszkola, z urlopu tego mogą skorzystać nie tylko pracownicy niepedagogiczni, ale także nauczyciele (w odróżnieniu od placówek feryjnych, w których z urlopu tego korzystać mogą tylko pracownicy niepedagogiczni).

Zgodnie z art. 1672 k.p. pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż cztery dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
Urlop na żądanie jest więc częścią urlopu wypoczynkowego, co oznacza, że wchodzi on do wymiaru 20 lub 26 dni corocznego urlopu pracowników niepedagogicznych i 35 dni corocznego urlopu nauczycieli przedszkola. W żadnym wypadku nie można tego urlopu traktować jako dodatkowego, który powiększałby wymiar urlopu, do którego pracownik ma w danym roku prawo.

Mimo że urlop na żądanie stanowi część corocznego urlopu wypoczynkowego, przepisy Kodeksu pracy przewidują kilka istotnych różnic dotyczących sposobu jego planowania i udzielania. Przede wszystkim podkreślić należy, że urlopu na żądanie nie uwzględnia się w planie urlopów. Pracodawca powinien tak rozplanować urlop wypoczynkowy, aby zapewnić pracownikowi możliwość skorzystania w danym roku z czterech dni urlopu na żądanie. Zasada ta ma zastosowanie także do tych pracodawców, którzy nie ustalają planów urlopów, lecz udzielają urlopu po porozumieniu z pracownikiem.

Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od pozostałej części urlopu wypoczynkowego urlop na żądanie w wymiarze czterech dni przysługuje pracownikowi bez względu na wymiar etatu, w którym jest on zatrudniony. Oznacza to, że w przypadku urlopu na żądanie nie ma zastosowania zasada proporcjonalności. Pamiętać należy także, że poprzez oderwanie udzielania urlopu na żądanie od ogólnych reguł udzielania urlopów (w tym udzielania urlopu w wymiarze godzinowym, gdy pracownik jest zatrudniony tylko na część etatu) cztery dni urlopu na żądanie nie zawsze oznaczają 32 godziny, gdyż zależy to od harmonogramu czasu pracy konkretnego pracownika.

 Jeżeli dziecko nie ukończyło j...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy