Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

27 sierpnia 2019

NR 104 (Wrzesień 2019)

Uchybienie godności zawodu nauczyciela

0 19

Chociaż Karta Nauczyciela szczegółowo określa obowiązki nauczyciela oraz wskazuje konsekwencje dyscyplinarne ich niedopełnienia, nigdzie jednak nie definiuje pojęcia uchybienia godności zawodu nauczyciela. A naruszenie godności zawodu nauczyciela może wywołać identyczne skutki jak każdy czyn zagrożony karą dyscyplinarną, w tym skutkować usunięciem nauczyciela z zawodu. Jak zatem prawidłowo interpretować to pojęcie? 

Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej zostały wskazane w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.). Zgodnie z tą regulacją nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6. 

Obowiązki określone w art. 6 KN związane są głównie z wykonywaniem zadań dydaktycznych nauczyciela, bowiem na podstawie tego przepisu nauczyciel obowiązany jest:

 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły (przedszkola): dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (przedszkole),
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
 • doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły (przedszkola),
 • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Uchybienie wskazanym obowiązkom może skutkować wymierzeniem nauczycielowi jednej z kar dyscyplinarnych, zgodnie z art. 76 ust. 1 KN:

 • nagana z ostrzeżeniem,
 • zwolnienie z pracy,
 • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie trzech lat od ukarania,
 • wydalenie z zawodu nauczycielskiego. 

Karta Nauczyciela nie zawiera natomiast żadnej definicji godności zawodu nauczyciela. Jest to zatem pojęcie nieostre, podlegające interpretacji, której mogą dokonać dyrektorzy szkół, placówek i przedszkoli, komisje dyscyplinarne oraz sądy. W pierwszej kolejności interpretacji tej dokonuje oczywiście dyrektor jednostki organizacyjnej systemu oświaty, bowiem to on jest osobą odpowiedzialną za podjęcie czynności zmierzających do wymierzenia kary dyscyplinarnej. Oczywiście, samodzielnie nie może takiej kary wymierzyć, ale występuje z wnioskiem o jej wymierzenie do komisji działającej przy wojewodzie, zatem aby to uczynić, musi być przekonany, że w danych okolicznościach doszło do naruszenia godności zawodu. 


Interpretacja pojęcia według MEN


Aby podać interpretację tego pojęcia, w pierwszej kolejności warto przywołać odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację nr 6877 w sprawie przemocy ze strony nauczycieli wobec dzieci w przedszkolach i szkołach. W odpowiedzi tej czytamy, że „przez uchybienie godności zawodu nauczyciela należy rozumieć wszelkie zachowania nauczyciela, które nie mogą być akceptowane z uwagi na dobro wychowywanej młodzieży i prawidłowe funkcjonowanie systemu szkolnego, podważają zaufanie nie tylko do obwinionego nauczyciela, ale również innych nauczycieli, zapr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy