Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

22 lutego 2018

NR 83 (Czerwiec 2017)

Sprawozdanie z wykonania planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola
w roku szkolnym 2016/2017 – cz. II

715

Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego. O czym nie można zapomnieć?

Plan ten opracowywany jest z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz zawiera: 

POLECAMY

 • przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
 • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;
 • zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności poprzez: 
  • diagnozę pracy przedszkola,
  • planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
  • prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad. 

Obowiązkiem dyrektora, zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia, jest przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w terminie do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

Z punktu widzenia formalnych obowiązków mających charakter informacyjny dyrektor jest zobowiązany przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej tylko wyniki i wnioski z realizowanego w danym roku szkolnym planu nadzoru. Obowiązek przedstawiania wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego ma swoje źródło w ustawie o systemie oświaty, ale w regulacji tej wskazuje się jeszcze na obowiązek przedstawienia informacji o działalności przedszkola, z tym że nie precyzuje się terminu, w jakim ma się to odbyć, a jedynie wskazuje, że powinno to mieć miejsce nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

Zatem obowiązek ustawowy to przedstawienie nie rzadziej niż dwa razy w roku wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o pracy przedszkola do 31 sierpnia. Wynika z tego, że dyrektor jest zobowiązany podać dwa razy w roku wyniki i wnioski z pełnionego przez siebie nadzoru pedagogicznego, w tym druga informacja powinna być przekazana nie później niż do końca roku szkolnego, oraz dwa razy informację o pracy przedszkola, z tym że ani ustawa, ani rozporządzenie nie określają konkretnego terminu przekazania tych informacji. Zwyczajowo przyjęło się,  że podobnie jak to ma miejsce w szkołach, dyrektorzy przedszkoli podają na koniec pierwszego półrocza zarówno wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru oraz informacje o przebiegu pracy w pierwszym półroczu i to samo na koniec roku szkolnego w odniesieniu do wyników i wniosków oraz informacji o pracy przedszkola w drugim półroczu. 

 

Zakres sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola

Z formalnego punktu widzenia dyrektor nie ma obowiązku pisania sprawozdań z pełnionego nadzoru pedagogicznego, ale jeśli właśnie w ten sposób chce poinformować radę pedagogiczną o pracy przedszkola, czy też podać wyniki i wnioski, to nic nie stoi na przeszkodzie. Forma jest dowolna i nie może być tutaj mowy o jakimkolwiek jej ujednoliceniu, ponieważ tempo rozwoju organizacyjnego każdej placówki jest inne. 
Podstawą do formułowania wniosków z nadzoru pedagogicznego są zadania nadzoru, które dyrektor wykonuje w codziennej pracy, a które wyznacza ustawa o systemie oświaty. Na podstawie art. 33 ustawy wiadomo, że nadzór pedagogiczny polega na:

 • obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;
 • ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, w szczególności realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności w zakresie przestrzegania praw dziecka, zapewniania bezpieczeństwa dzieciom oraz dbania o bezpieczeństwo własnej pracy, przestrzegania statutu przedszkola; 
 • inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

Określenie wniosków z nadzoru pedagogicznego ma ważny cel. Istotą nie jest samo formułowanie wniosków, ale przełożenie ich na działania doskonalące. Dlatego też ważne jest, aby dyrektor tworzył strategię działania, angażując innych pracowników. Dyrektor nie powinien działać sam, ale inspirować i zachęcać do działania przede wszystkim nauczycieli lub poszczególne ich zespoły. Szansa na uzyskanie lepszych efektów zwiększa się, gdy współpracownicy mają poczucie współudziału w decydowaniu i postrzegają zadania do wykonania jako własne, a nie narzucone przez kogoś. Dyrektor powinien występować w roli koordynatora zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników lub zespoły zadaniowe. Jego zadaniem jest tworzenie strategii działania, inspirowanie, przekonywanie, zachęcanie i motywowanie, decydowanie oraz kontrolowanie wykonania zadań w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

Formułując wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, zawsze należy mieć na uwadze efektywność danego działania w kontekście jego wpływu na rozwój wychowanków. Dziecko, jego szeroko rozumiane dobro, powinno być w centrum uwagi przy przeprowadzaniu czynności wynikających z ewaluacji, kontroli oraz wspomagania pracy nauczycieli. Wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego powinny wpływać na wzrost kompetencji nauczycieli, polepszenie warunków realizacji podstawy programowej i każdą inną możliwą do osiągnięcia zmianę prowadzącą do rozwoju dzieci. 

 

Ocena pracy nauczyciela

Aby podsumowanie dotychczasowej pracy przedszkola było pełne, dyrektor powinien także zlecić każdemu nauczycielowi dokonanie oceny własnej pracy, jej efektywności. Dobrym pomysłem jest zobligowanie nauczycieli do tego, aby w samoocenie zawarli gotowe wnioski do dalszej pracy. Jest to ogromne ułatwienie dla dyrektora, jeśli nauczyciele zostaną dobrze przez niego przygotowani do takiej samooceny (nauczyciele powinni mieć jasność co do tego, jakich konkretnych informacji mają udzielić). Wtedy istnieje możliwość rzetelnego zdiagnozowania potrzeb, błędów i sukcesów, a co za tym idzie – określenia wniosków, które mogą być faktycznie użyteczne. 

Podobna strategia działania sprawdza się przy uzyskaniu informacji o realizacji zadań przez poszczególne zespoły. Również każdemu zespołowi funkcjonującemu w placówce warto polecić przygotowanie sprawozdania z pracy (według przygotowanego wcześniej schematu) wraz z wnioskami do dalszego działania. Warto pamiętać o poleceniu przygotowania sprawozdania również przez specjalistów. 

Jeśli w przedszkolu była przeprowadzona kontrola zewnętrzna lub ewaluacja zewnętrzna, należy omówić jej wyniki. Wszelkie wnioski są po to, by jak najszybciej korygować nieefektywne działania i podejmować nowe lub też, jeżeli wnioski są pozytywne, omówić je na zebraniu rady pedagogicznej, mając na uwadze swoisty rodzaj pochwały dla nauczycieli. Może to mieć pozytywny wpływ na motywację nauczycieli do dalszej pracy, ale może też wywołać skutek odwrotny. Dyrektor powinien o tym pamiętać. 

Jeśli dyrektor przyjął formę sprawozdania z realizacji zadań nadzoru, to biorąc pod uwagę to, co powinien zawierać plan nadzoru, w sprawozdaniu znajdą się informacje o realizacji:

 • wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego okresu sprawozdawczego (z poprzedniego roku lub półrocza w zależności od tego, jaką strategię przyjmie dyrektor),
 • planu ewaluacji wewnętrznej,
 • planu kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa,
 • planu wspomagania nauczycieli.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego, przeprowadzając ewaluację, określa się jej przedmiot i termin realizacji. Przedmiot ewaluacji powinien wynikać z wniosków, jakie zostały określone podczas sprawowania nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym, oraz z diagnozy pracy przedszkola lub też z zauważenia bieżących problemów mogących mieć wpływ na przebieg procesu wychowawczego, dydaktycznego lub opiekuńczego. 

Wymagania wobec edukacji przedszkolnej są więc drugim, po podstawie programowej, ważnym dokumentem programowym placówki, wyznaczającym kierunki jego rozwoju. Dlatego wymagania wobec edukacji przedszkolnej są również przedmiotem ewaluacji wewnętrznej. Mając na uwadze cel ewaluacji wewnętrznej, dyrektor powinien uświadomić nauczycielom, że ich odpowiedzialność dotyczy nie tylko realizacji podstawy programowej, ale także realizacji wymagań określonych przez państwo. 

Corocznie ministerstwo podaje kierunki polityki oświatowej państwa oraz zakres ewaluacji i kontroli w poszczególnych typach placówek. Większość placówek, chcąc w jakiś sposób przygotować się do ewentualnej ewaluacji zewnętrznej czy kontroli kuratorium, często obiera jako przedmiot ewaluacji czy kontroli te same wymagania lub przedmiot kontroli wewnętrznej co ministerstwo. W związku z powyższym dyrektor powinien wziąć pod uwagę to, że wymagania zostały ustanowione jako zobowiązanie do zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Zatem w sprawozdaniu z realizacji planu ewaluacji wewnętrznej dyrektor powinien zwrócić uwagę na funkcję diagnostyczną własnych wniosków. Warto, by wnioski z nadzoru w większym stopniu wskazywały na problemy do rozwiązania w przyszłym roku szkolnym, niż tylko potwierdzały spełnianie wymagań zawartych w rozporządzeniu. Dyrektor powinien również zwrócić uwagę na znaczenie obserwacji przy wszystkich formach nadzoru, a zwłaszcza w ramach ewaluacji wewnętrznej. Oznacza to, że w sprawozdaniu dyrektor uwzględnia wnioski z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy