Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat miesiąca

22 lutego 2018

NR 83 (Czerwiec 2017)

Sprawozdanie z wykonania planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola
w roku szkolnym 2016/2017 – cz. II

0 130

Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego. O czym nie można zapomnieć?

Plan ten opracowywany jest z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz zawiera: 

 • przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;
 • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;
 • zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności poprzez: 
  • diagnozę pracy przedszkola,
  • planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
  • prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad. 

Obowiązkiem dyrektora, zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia, jest przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w terminie do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

Z punktu widzenia formalnych obowiązków mających charakter informacyjny dyrektor jest zobowiązany przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej tylko wyniki i wnioski z realizowanego w danym roku szkolnym planu nadzoru. Obowiązek przedstawiania wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego ma swoje źródło w ustawie o systemie oświaty, ale w regulacji tej wskazuje się jeszcze na obowiązek przedstawienia informacji o działalności przedszkola, z tym że nie precyzuje się terminu, w jakim ma się to odbyć, a jedynie wskazuje, że powinno to mieć miejsce nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

Zatem obowiązek ustawowy to przedstawienie nie rzadziej niż dwa razy w roku wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o pracy przedszkola do 31 sierpnia. Wynika z tego, że dyrektor jest zobowiązany podać dwa razy w roku wyniki i wnioski z pełnionego przez siebie nadzoru pedagogicznego, w tym druga informacja powinna być przekazana nie później niż do końca roku szkolnego, oraz dwa razy informację o pracy przedszkola, z tym że ani ustawa, ani rozporządzenie nie określają konkretnego terminu przekazania tych informacji. Zwyczajowo przyjęło się,  że podobnie jak to ma miejsce w szkołach, dyrektorzy przedszkoli podają na koniec pierwszego półrocza zarówno wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru oraz informacje o przebiegu pracy w pierwszym półroczu i to samo na koniec roku szkolnego w odniesieniu do wyników i wniosków oraz informacji o pracy przedszkola w drugim półroczu. 

 

Zakres sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola

Z formalnego punktu widzenia dyrektor nie ma obowiązku pisania sprawozdań z pełnionego nadzoru pedagogicznego, ale jeśli właśnie w ten sposób chce poinformować radę pedagogiczną o pracy przedszkola, czy też podać wyniki i wnioski, to nic nie stoi na przeszkodzie. Forma jest dowolna i nie może być tutaj mowy o jakimkolwiek jej ujednoliceniu, ponieważ tempo rozwoju organizacyjnego każdej placówki jest inne. 
Podstawą do formułowania wniosków z nadzoru pedagogicznego są zadania nadzoru, które dyrektor wykonuje w codziennej pracy, a które wyznacza ustawa o systemie oświaty. Na podstawie art. 33 ustawy wiadomo, że nadzór pedagogiczny polega na:

 • obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;
 • ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, w szczególności realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności w zakresie przestrzegania praw dziecka, zapewniania bezpieczeństwa dzieciom oraz dbania o bezpieczeństwo własnej pracy, przestrzegania statutu przedszkola; 
 • inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

Określenie wniosków z nadzoru pedagogicznego ma ważny cel. Istotą nie jest samo formułowanie wniosków, ale przełożenie ich na działania doskonalące. Dlatego też ważne jest, aby dyrektor tworzył strategię działania, angażując innych pracowników. Dyrektor nie powinien działać sam, ale inspirować i zachęcać do działania przede wszystkim nauczycieli lub poszczególne ich zespoły. Szansa na uzyskanie lepszych efektów zwiększa się, gdy współpracownicy mają poczucie współudziału w decydowaniu i postrzegają zadania do wykonania jako własne, a nie narzucone przez kogoś. Dyrektor powinien występować w roli koordynatora zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników lub zespoły zadaniowe. Jego zadaniem jest tworzenie strategii działania, inspirowanie, przekonywanie, zachęcanie i motywowanie, decydowanie oraz kontrolowanie wykonania zadań w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

Formułując wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, zawsze należy mieć na uwadze efektywność danego działania w kontekście jego wpływu na rozwój wychowanków. Dziecko, jego szeroko rozumiane dobro, powinno być w centrum uwagi przy przeprowadzaniu czynności wynikając...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy