Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole niepubliczne

2 grudnia 2019

NR 107 (Grudzień 2019)

Rozliczenie dotacji na dzieci z niepełnosprawnościami

0 1028

Grudzień to czas na dokładne sprawdzenie, czy prawidłowo rozliczamy dotację na dzieci niepełnosprawne. Zanim ostatecznie rozliczymy dotację na dzieci niepełnosprawne za 2019 r., warto jeszcze raz przeanalizować podstawy prawne.

Od początku 2019 r. każda placówka, w tym niepubliczna, do której uczęszczają dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego lub dzieci, którym organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, jest zobowiązana do rozliczania dotacji na nowych zasadach. 
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy art. 35 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U., poz. 2203 z późn. zm.), zgodnie z którymi dotacja przekazana na dzieci z orzeczeniami może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz organizacją zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 
W przypadku przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych wydatki te obejmują wydatki wskazane w art. 35 ust. 1 ustawy, czyli te, które dotychczas mogły być finansowane z dotacji. Oznacza to, że zasady wydatkowania, a w konsekwencji rozliczania dotacji w odniesieniu do tych placówek pozostały niezmienione w stosunku do 2018 r. 
W przypadku przedszkoli ogólnodostępnych lub integracyjnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących placówkami specjalnymi, innych form wychowania przedszkolnego oraz innych placówek niebędących szkołami specjalnymi wydatki te obejmują: 

POLECAMY

 1. Wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, oraz zapewnienie warunków ich realizacji. 

Jakie są to wydatki?
To wydatki wynikające bezpośrednio z przyjęcia do placówek dzieci z niepełnosprawnościami, np.:

 • zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, 
 • zatrudnienie pomocy nauczyciela dla dziecka z niepełnosprawnością,
 • zatrudnienie pedagoga specjalnego, 
 • zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, 
 • remont toalety w związku z przyjęciem do placówki dziecka z niepełnosprawnością i inne.

Katalog wydatków nie jest zamknięty, pamiętać jednak należy, że głównym kluczem kwalifikowania wydatku jest ocena tego, czy fakt poniesienia tego wydatku wynika bezpośrednio z przyjęcia do placówki dziecka z orzeczeniem. 

 1. Wydatki na realizację zadań innych niż wymienione w punkcie 1, przy czym w przypadku przedszkoli ogólnodostępnych lub integracyjnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niebędących szkołami specjalnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego przez wydatki te rozumie się wydatki w wysokości niezbędnej dla realizacji zadań tych placówek w zakresie kształcenia wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, w odniesieniu do dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub dzieci, którym organizujemy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

Jakie są to wydatki?
To pozostałe wydatki ponoszone na bieżącą działalność placówki, kwalifikujące się do rozliczenia z dotacji, np.:

 • na wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego, 
 • wydatki pracowników obsługi, 
 • media, 
 • czynsze, 
 • zakup mebli oraz inne, które można sfinansować z dotacji.

Ustawa nie precyzuje, jaką część dotacji na dzieci z orzeczeniami mogą stanowić te wydatki. Mowa jest jedynie o wysokości „niezbędnej”. Zapis ustawowy jest mało precyzyjny, a sposób jego rozumienia przez samorządy może być różny. W związku z tym, zanim ostatecznie rozliczymy 2019 r., a gmina nie dała wcześniej szczegółowych wytycznych, warto zapytać pracowników danych gmin o to, czy prawidłowo rozliczamy wydatki opisane w punkcie 2 (tab. 1).

Tab. 1. Rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne – tabela podsumowująca (art. 35 ufzo)
Punkt w ust. 5 Jakich placówek dotyczy? Jakich wydatków dotyczy?
Punkt 1  Przedszkola i szkoły specjalne Wszystkie wydatki
Punkt 2 Przedszkola i szkoły niebędące specjalnymi  Wydatki na realizację zadań zapisanych w orzeczeniach oraz zapewnienie warunków ich realizacji
Punkt 3  Wyłącznie przedszkola niebędące specjalnymi Wydatki inne niż na realizację zadań zapisanych w orzeczeniach, czyli np. media, wynagrodzenie pomocy nauczyciela, dyrektora

Wydatki na kształcenie specjalne podsumowuje tabela 2. 

Tab. 2. Wydatki na kształcenie specjalne
Bezsporne (przykładowe) Pozostałe (przykładowe)
Nauczyciel wspomagający lub inni specjaliści zatrudnieni tylko na potrzeby realizacji zajęć z dziećmi z niepełnosprawnościami Specjaliści (np. pedagog, psycholog, logopeda); część wynagrodzenia, jeśli pracują również z dziećmi pełnosprawnymi
Pomoc nauczyciela dla dziecka z niepełnosprawnością Szkolenia nauczycieli i pomocy nauczyciela zatrudnianej dla dziecka z niepełnosprawnością związane ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy